Manifest HBB

1. Oprichting

HBB is opgericht door een groep Heemsteedse burgers om de burger meer en directer bij de politieke besluitvorming te betrekken. De invloed van de burger staat voorop.

2. Doel
HBB heeft als doel om de besluitvormingsprocessen dichter bij de burger te brengen. HBB wil de vertegenwoordiger van de Heemsteedse burgers in de gemeenteraad zijn.

3. Grondslag
HBB is een onafhankelijke politieke partij. HBB heeft geen binding met religieuze of landelijke politieke stromingen. HBB zet zich in voor de belangen van de Heemsteedse inwoners.

4. Uitgangspunten
HBB heeft als politieke uitgangspunt het liberalisme. Dit houdt in dat elk individu zelf keuzes kan maken en verantwoordelijkheden kan dragen. Het gemeentebestuur moet de randvoorwaarden scheppen. HBB staat pal voor een beleid met zo min mogelijk regelgeving en bemoeienis.
Daarbij staat HBB voor een sociaal / maatschappelijk beleid waarbij de inwoners in staat blijven eigen keuzes te maken. De gemeente moet niet langer betuttelend zijn maar voorwaardescheppend.

5. Besluitvorming
De politieke besluitvorming moet eenvoudig en duidelijk zijn. Besluiten zijn praktisch en pragmatisch. HBB wil dat de burger vanaf het begin van het besluitvormingsproces wordt betrokken en op zijn minst tijdig wordt geïnformeerd. HBB controleert en bewaakt dit proces en zal zich waar nodig inzetten om de rol en inbreng van de belanghebbenden te versterken in het besluitvormingsproces.

6. Verhoudingen
Voorstellen vanuit het College worden met een positieve instelling beoordeeld, waarbij de belangen van de inwoners voorop staan. Relaties met andere politieke partijen en College zijn constructief en opbouwend met respect voor elkaars politieke standpunten. Waar noodzakelijk zal HBB samenwerken met andere (politieke) partijen om haar doelen te bereiken.

7. Communicatie
HBB staat midden zeer in de Heemsteedse samenleving. Luistert en communiceert met haar inwoners in begrijpelijke taal. HBB is laagdrempelig en daarmee toegankelijk voor de Heemsteedse inwoners.

8. Heemstede als woon- en werkgemeente
Voor de verdere ontwikkeling van Heemstede met daarin centraal haar inwoners en ondernemingen zal er een gepast basisniveau van voorzieningen voorhanden moeten zijn. Heemstede is een veilige, groene gemeente waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Dit wil HBB zo houden en daarin passen geen nieuwe grootschalige bouwprojecten.
De gemeentelijke organisatie moet faciliterend zijn en binnen de haar beschikbare financiële middelen opereren. Financiële tegenvallers dienen niet op de ons opvolgende generatie(s) te worden afgewenteld. HBB is voor de “tering naar de nering” zetten.