Toekomstsecnario’s Heemstede

Onderzoek te vrijblijvend en kostbaar

 HBB heeft zich in de gemeenteraad van december hardnekkig verzet tegen een onderzoek van 20.000 Euro op basis van nacalculatie. Het onderzoek behelst het uitwerken van 3 toekomst scenario’s waarvan de uitkomsten hooguit richting gevend zijn. HBB is van mening dat de gemeenteraad ook zonder deze dure scenario’s van futureconsult richtinggevend en sturend invloed kan uitoefenen op de toekomst van Heemstede.

Tevens is het onduidelijk welke opdracht de raadscommissie vanuit de raad heeft meegekregen. In geen enkel stuk is terug te vinden dat op het rapport van regioplan een vervolg onderzoek moet komen. Wel staat er in de raadsnotulen van april 2008 dat onderzocht zou worden hoe de Heemsteedse inwoners betrokken kunnen worden bij de toekomstvisie. 

HBB vindt dat dit onderzoek geen recht doet aan de uitkomst van de raadsdebat in april 2008. Daarnaast is het een veel te duur onderzoek zonder enige concrete uitgangspunten. HBB is dan ook blij dat door het verzet van HBB futureconsult afziet van de opdracht. Futureconsult wil een raadsbreed draagvlak hebben. Ondanks de meerderheid in de raad (PvdA, CDA, GL) die wel graag zo’n onderzoek hadden gezien.