Ontwikkelingen “Meer en Bosch”

Nieuwbouw voor Sein en toekomstige ontwikkelingen op “Meer en Bosch”.

De ontwikkelingen van Sein rond Meer en Bosch houden de buurt bezig. HBB volgt de ontwikkelingen op de voet. Toch is er enige verwarring rond de visie van HBB in het gebied. Wij zullen onze uitgangspunten voor het gebied verder toelichten. Echter als Heemsteedse lokale partij staan wij open voor uw suggesties.

1. Allereerst onderschrijven wij de planologische visie zoals die in augustus 2008 is behandeld in de commissie Ruimte. Toch blijven voor ons nog een aantal aspecten onduidelijk. In dit plan staat dat de gebieden oostelijk van de achterweg voor herontwikkeling in aanmerking komen. Dit is voor HBB onduidelijk. Zeker is dat HBB pleit voor het behoud van een parkachtig landschap met extensieve bebouwing. In de gebieden oostelijk van de Achterweg is geen plaats voor (sociale) woningbouw. Verdere grootschalige woningbouw in het gehele gebied vindt HBB niet wenselijk. De verkeerdruk op de Meerweg en rond het Wilhelminaplein wordt te groot en het tast het parkachtige landschap te veel aan.

2. De huisvesting van de 40 extra patiënten van Sein in de nieuwbouw tegen de Glipperdreef is ons inziens te massaal. Ondanks allerlei ingrepen met beplanting,groenstroken en het toepassen van aansluitende stijl-elementen in de nieuwbouw. Graag had HBB een minder massale bebouwing gezien en kleinere units verdeeld over het terrein. De planologische visie geeft deze ruimte. Hier is echter niet voor gekozen.

3. Het Lorentz de Haas laboratorium past binnen het parkachtige karakter van Meer en Bosch en dient als zodanig dan ook behouden te blijven voor Meer en Bosch.

4. Binnen de visie van een parkachtig landschap past geen doorkruising van gemotoriseerd verkeer. De Achterweg kan toegankelijk worden gemaakt voor wandelaars vanaf de Glipperdreef maar mag nooit een ontsluitingsweg worden voor de Indische buurt op de Glipperdreef. De Achterweg moet gesloten te blijven voor gemotoriseerd verkeer.

Met deze standpunten geeft HBB een duidelijke visie op het gebied. Alle verdere plannen zullen aan deze uitgangspunten getoetst worden.