Verkiezingsprogramma Heemsteeds Burger Belang 2014 – 2018

click hier om als pdf te downloaden

 

Heemsteeds Burger Belang (HBB), opgericht in 1993, is de eerste en enige lokale politieke partij in Heemstede. Wij zijn onafhankelijk van de landelijke politiek. HBB is als lokale partij bij uitstek dé partij die zich inzet voor de Heemsteedse burgers en hun belangen.

Heemstede is een prachtig dorp om in te wonen en te verblijven. De gemeente heeft geweldig veel te bieden, zoals het mooie wandelbos Groenendaal, diverse landgoederen, een eigen zwembad, diverse sportclubs, een bibliotheek, een NS-station, het speelbos Meermond, gezellige winkelstraten, goede scholen, verschillende muziekverenigingen en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Daarnaast hebben we diverse maatschappelijke instellingen die hulp bieden aan ouderen en andere mensen die op één of andere wijze zorg of hulp nodig hebben. Bovendien zijn het prettige woonklimaat, de nabijheid van strand, stad en werkgelegenheid voor veel mensen redenen om zich in Heemstede te vestigen. Een dorp om lief te hebben!
Hierbij presenteren wij met trots ons verkiezingsprogramma voor de komende jaren.

Bestuurlijke samenwerking
Vanaf 2015 zal de gemeente verantwoordelijk worden voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Intensievere samenwerking met buurgemeenten zal hierdoor onontbeerlijk worden. Samengaan met een omliggende gemeente is wat HBB betreft niet aan de orde. HBB wil betrokken bestuurders die het dorp goed kennen.

Veiligheid
Hoewel Heemstede met al zijn voorzieningen een mooi dorp is om te wonen, blijkt het voor inbrekers ook een heel aantrekkelijk dorp. Naast het voorkomen van woninginbraak, heeft de bestrijding van vandalisme voor HBB de hoogste prioriteit. HBB zet zich in voor meer voorlichting.
Handhavingstaken zoals verkeersoverlast bij scholen, overlast door hangjongeren, maar ook brommers en scooters op fietspaden, vergen een continue inzet van politie en gemeentelijke handhavers. HBB zal zich hier sterk voor inzetten.
HBB stimuleert burgers een veel actievere rol te spelen in de controle in de buurt, zij zijn immers ‘de oren en de ogen’ in de wijken.

Bouwen
Heemstede is een mooi dorp, met een karakteristieke woningbouw. De afgelopen jaren is er in Heemstede behoorlijk wat hoogbouw en massale bebouwing tot stand gekomen. Dit doet afbreuk aan het karakter van Heemstede. HBB heeft zich hier altijd tegen verzet en blijft dat doen. Nieuwbouwplannen mogen het karakter en uitstraling van de buurt niet aantasten.
HBB vindt dat bestemmingsplannen leidend moeten zijn, niet wat een projectontwikkelaar inbrengt. Wij zijn zéér terughoudend in het verlenen van ontheffingen van bestemmingsplannen.
HBB heeft zich vanaf het begin verzet tegen de bouw van een XXL Vomar en parkeergarage op het terrein tussen de Eikenlaan/Binnenweg en zal dit blijven doen.

Welzijn en zorg
De gemeente heeft een relatief groot aantal ouderen. HBB vindt dat de bezuinigingen niet ten koste mogen gaan van zorg en hulp.
Er kan gekeken worden waar efficiëntie te behalen valt, door verdere samenwerking van de diverse zorg –en welzijnsorganisaties zoals bijvoorbeeld Stichting Welzijn Ouderen en Casca.

Verkeer
Dagelijks zijn er veel verkeersbewegingen in Heemstede, waardoor tijdens de spits het verkeer vaak vastloopt. Om de verkeersdoorstroming te bevorderen is HBB een voorstander van groene golven en dynamisch verkeersmanagement.
Eventuele aanleg van de ‘Duinpolderweg’ of varianten hiervan zal alleen de steun van HBB krijgen, wanneer dit de verkeersdruk in ons dorp doet afnemen. Hetzelfde geldt voor een noordelijke ontsluiting zoals de Mariatunnel.
Vrijliggende fietspaden zijn voor de fietsers een grote vooruitgang op het gebied van de verkeersveiligheid. HBB zal zich hier blijvend voor inzetten.
Op de Vrijheidsdreef wordt vaak hard gereden. HBB vindt dat hier een maximum van 30 km/uur zou moeten gelden. In woonwijken mag niet harder gereden worden dan 30 km/uur.
Het verkeer op de Binnenweg blijft een punt van zorg voor HBB. Voor de diverse gebruikers ontstaan er dagelijks onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties. HBB pleit voor de herinvoering van de voorrangssituatie van de Binnenweg op de zijstraten.

Groen, natuur & recreatie
HBB vindt dat het groenonderhoud op diverse plekken in Heemstede beter moet.
In de begrotingsbehandeling van november 2013 hebben wij al aangegeven ons in te zetten voor het gebruik van meer groenblijvende en onderhoudsarme beplanting. In het licht van deze periode van bezuinigingen kan dit wat HBB betreft gefaseerd worden ingevoerd.
HBB zal zich sterk maken voor een groene invulling van het Manpadslaangebied.
De komende jaren zal de haven aan de Dreef verder uitgewerkt worden. HBB zet zich in voor een gezellige en mooie haven waar recreatie en lokaal ondernemerschap elkaar ontmoeten.

Milieu en duurzaamheid
HBB zet zich sinds jaar en dag in voor milieuvriendelijke onkruidbestrijding. Uiteraard blijft dit ook een van onze speerpunten voor de komende jaren.
HBB is een voorstander van het gebruik van zuinige energiebronnen, zoals zonnepanelen, led-straatverlichting, dimbare straatverlichting etc.
Op plaatsen waar veel uitstoot van het verkeer plaatsvindt, moeten maatregelen genomen worden ten behoeve van de gezondheid van bewoners.

Begroting & financiële lasten van burgers
De komende jaren staan in het teken van moeilijke beslissingen om de begroting in evenwicht te brengen. Voor HBB betekent dit dat we goed kijken naar de gemeentelijke uitgaven en hier zeer scherp op sturen. Steeds zullen wij ons richten op nut en noodzaak van projecten, uitgaven en subsidies.
Verhoging van de gemeentelijke belastingen zoals de OZB, vindt HBB een onjuiste wijze van begroten. In geval van calamiteiten hebben we de beschikking over voldoende reserves. Alleen, wanneer de door de inwoners gewenste voorzieningen niet langer in stand gehouden kunnen worden, is een zeer beperkte verhoging van de OZB voor HBB bespreekbaar.

Bibliotheek, kunst en cultuur, muziek en podium
Heemstede heeft een rijke kunst en cultuur traditie. HBB heeft zich ingezet voor een efficiëntere organisatie van de podiumprogrammering. HBB is van mening dat van bezoekers een hogere bijdrage mag worden gevraagd, dan wat nu gangbaar is.
Helaas is er nog wel eens een tekort aan atelier- en expositieruimte. HBB vindt dat de gemeente hierin een veel actievere rol moet spelen door te bemiddelen bij leegstaande winkel en kantoorpanden om hier tijdelijke ateliers in onder te brengen of tentoonstellingen in te laten plaatsvinden.
Het ledenbestand van de bibliotheek laat vooral veel kinderen én ouderen zien. De bibliotheek zou zich volgens HBB meer nadrukkelijk op deze groepen moeten richten. Indien het financieel haalbaar is kunnen functies aan de bibliotheek worden toegevoegd. Gezien de ontwikkelingen in bibliotheekland heeft een verhuizing van de bibliotheek voor HBB geen haast. Wanneer dit wel aan de orde is, vindt HBB dat de bibliotheek op of rond de Binnenweg moet blijven.

Onderwijs
HBB vindt dat kinderen het recht hebben een school te bezoeken die in de buurt ligt. Het lotingsbeleid van de middelbare scholen laat hierin op dit moment grote lacunes zien. Hierdoor zijn de afgelopen jaren kinderen uit Heemstede genoodzaakt geweest -tegen hun voorkeur in- scholen te bezoeken in bijvoorbeeld Haarlem-noord. HBB zal zich inzetten het lotingsbeleid van de middelbare scholen zo geformuleerd te krijgen, dat kinderen één van de scholen kunnen bezoeken van hun voorkeur.

Sport
HBB zet zich in voor een goed en breed sportaanbod. Heemstede is bijna van alle ‘markten’ thuis en heeft de laatste jaren flink geïnvesteerd in up-to-date voorzieningen. HBB vindt dat de gemeente een bijdrage moet leveren aan het up to date houden van de accommodaties, maar dat de sportverenigingen hiervoor in belangrijke mate financieel zelf verantwoordelijk zijn.
HBB zet zich in voor het behoud van het zwembad voor Heemstede.

Stimuleren bedrijvigheid
HBB is van mening dat betaald parkeren een regulerend middel is. Het mag niet alleen een aanvulling van de gemeentekas zijn. Bij de begrotingsbehandeling in november 2013 hebben wij al aangeven de ondernemers te willen steunen door gratis parkeren in te voeren in de ochtenduren en/of de late namiddag. Onder andere door invloed van de recessie, maar ook internetwinkelen, is er steeds meer leegstand te betreuren op de Binnenweg.
Heemstede telt een groot aantal ZZP-ers. HBB vindt dat deze groep gesteund kan worden door de gemeente middels het aanmoedigen en faciliteren van netwerkbijeenkomsten en andere activiteiten.

Bestuur
HBB geeft al jaren aan dat er op bestuursniveau van de gemeente bezuinigd kan worden op wethouderskosten (afhankelijk van de collegevorming 2 fulltime, of 3 parttime wethouders). Wij zullen ons hier opnieuw voor inzetten. Op kostbare onderzoeken en juridische kosten kan flink bespaard worden.
HBB staat voor eenvoud. Minder regels en heldere procedures. Inwoners zijn heel goed in staat zelf goed overwogen keuzes te maken zonder regelgeving van de gemeente. De landelijke en provinciale overheid maakt al regels genoeg.
HBB is, ondermeer, opgericht om de burgers dichter bij de lokale politiek te brengen. HBB betrekt burgers vanaf het beginstadium bij de besluitvorming. Wij staan te allen tijde klaar voor de inbreng en ideeën van bewoners.

Tot slot
Heemstede is een fijn dorp om in te wonen. Met uw stem kunnen we dat zo houden!