Havendreef 26-06-2014: Een gelopen race…

Project Havendreef

HBB heeft zich altijd tegen hoogbouw uitgesproken.

De Havendreef toren in Heemstede is een feit en hij wordt te hoog voor het dorpse karakter dat HBB nastreeft. Dat doet pijn.

Wat is er nu eigenlijk gebeurd? Feitelijk heeft in 2013 de meerderheid van de gemeenteraad zich uitgesproken vóór het plan, waarbij HBB als enige partij heeft tegen gestemd vanwege de hoogte van de toren. Het stedenbouwkundige kader is vastgesteld: wat wordt waar gebouwd en hoe gaat het eruit zien. Daarnaast is ook de intentieovereenkomst vastgesteld: we gaan het doen zoals in het stedenbouwkundig kader is vastgesteld. Kortom, het plan is vastgelegd.Wanneer meer partijen zich destijds samen met HBB nadrukkelijk tegen die toren hadden uitgesproken, dan waren er nog goede onderhandelingsmogelijkheden geweest om de toren een kopje kleiner te maken. Helaas, het is anders gelopen, zoals u kunt lezen in het Haarlems Dagblad op 27 juni 2014

De uit het genomen besluit van vorig jaar voortvloeiende juridische positie van de ontwikkelaar ten opzichte van de gemeente bemoeilijkt nu elke onderhandelings-mogelijkheid. Goodwill vanuit de ontwikkelaar is in deze verder gefrustreerd door de tussenkomst van D66 en grillig stemgedrag van andere partijen.

Dat betekent dat we wat betreft de inhoud van het plan en dus ook de toren in feite uitgepraat zijn. Wij allen zullen in de toekomst tegen nóg een hoge toren moeten aankijken. HBB betreurt dit enorm: “Zonde voor Heemstede”. Het alternatief was echter nog onaantrekkelijker; een jarenlange procedure (met alle kosten van dien) en mogelijk hoge schadeclaim waarin de gemeente veroordeeld kon worden.

Wat betekent het besluit van juni 2014? Tijdens de afgelopen vergadering werd er gestemd over de anterieure overeenkomst. Dit is het contract waarin wordt geregeld wie wat doet, wat de kosten zijn en wat het oplevert. Niks meer, niks minder. Want in 2013 zijn de contouren van het plan reeds in meerderheid door de gemeente vastgelegd.

Natuurlijk kunnen we als gemeenteraad op ieder moment de stekker uit het project Havendreef trekken. Dit houdt wel in dat wij als gemeenteraad contractbreuk plegen. Dit zal verstrekkende gevolgen hebben. Er geen sprake meer van een kosteloze way out. Mislopen van de opbrengst van 1,4 miljoen, is nog het minst waarover we ons druk kunnen maken. De juridische- en daaruit voortvloeiende financiële gevolgen zijn echter van dien aard, dat we die weg simpelweg niet in kúnnen gaan. Om nog maar te zwijgen van de morele aspecten.

Geconcludeerd kan worden dat de toren een “fait accompli” is, hoe graag HBB het ook anders had willen zien.

HBB heeft haar bestuurlijke verantwoording genomen en het besluit van 2013 gerespecteerd. HBB kan niet anders concluderen dan dat het college op basis van het vorig jaar in meerderheid goedgekeurd stedenbouwkundige plan en de intentieverklaring een goed contract heeft gesloten. Na het kritisch bestuderen van het plan, kan HBB geen onjuistheden vinden en de uitkomst van de financiële onderhandelingen omtrent de overdracht van de gronden zijn zeer goed te noemen, hoewel dat laatste voor HBB nooit voorop heeft gestaan.

Juist omdat HBB behoorlijk bestuur hoog in het vaandel heeft staan en voornoemde argumenten in overweging nemende, maar hoe ongelooflijk jammer wij het vinden dat er niets meer aan de toren te doen is, neemt HBB wel haar bestuurlijke verantwoordelijk, en kan dan ook niet anders dan voor de anterieure overeenkomst Havendreef stemmen.

Tenslotte

Met betrekking tot het collegeakkoord: besluiten uit het verleden zijn moeilijk terug te draaien, zonder dat daar aanzienlijke juridische en daaruit voortvloeiende financiële gevolgen aan kleven (behoorlijk bestuur). Het nieuwe college waar HBB deel van uit maakt, heeft te maken met de uitvoering van beslissingen, die in de vorige raadsperiode zijn genomen. Deze lopende zaken van het oude beleid zullen moeten worden afgehandeld. Het plan Havendreef is hier, helaas, een duidelijk voorbeeld van. HBB zal alles in het werk stellen om op nieuw op te starten plannen het nieuwe beleid te laten gelden. Met het oog hierop heeft fractievoorzitter Annelies van der Have van HBB tijdens de raadsvergadering van 26 juni de wethouder verzocht te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de toren aan de overzijde van de Havendreef wel een kopje kleiner te maken. Wordt vervolgd.

Mocht u nog enige vragen of opmerking te hebben, of wilt u nog even napraten over dit onderwerp? Neemt u gerust contact met ons op.

Lees hier meer over bouwplan Havendreef

Project Havendreef