Algemene beschouwingen en begroting 2015

Algemene Beschouwingen & begroting 2015

De komende jaren zullen in het teken staan van participatie; burgerparticipatie, overheidsparticipatie, participatie in de samenleving als  geheel. We gaan samen op weg naar de toekomst.

De begroting die hier vandaag voorligt, biedt een basis voor die toekomstgerichte weg die wij samen willen bewandelen. HBB is blij met deze begroting en de voorgenomen plannen. Ze komen overeen met wat wij de kiezer hebben beloofd en dat is toch het voornaamste bestaansrecht van een volksvertegenwoordiger.

Dat brengt mij meteen bij het eerste programma in de begroting: Bestuur en dienstverlening.

HBB is tevreden dat burgers meer en meer vanaf het begin bij de besluitvorming worden betrokken. Dat zien wij als een groot winstpunt voor burgers en HBB. Al jaren is dit onze wens en nu krijgt het eindelijk vorm. De inspraak bij de Kwakelbrug en ook bij de ontwikkeling van de haven, waar we eerst de wensen van onze inwoners inventariseren alvorens een plan uit te werken, zijn een mooi voorbeeld hiervan. Wij prijzen het college voor de manier waarop zij het onderwerp burgerparticipatie oppakt.

Het volgende programma betreft Openbare orde en veiligheid. Voorzitter, “Samen” loopt als een rode draad door het collegeprogramma en de begroting. Ook op het gebied van veiligheid rond het huis gaan we het meer samen doen, een mooi voorbeeld is het buurtpreventiecomité van het Groenendaalkwartier. Wel pleit HBB voor een aanscherping van APV m.b.t. het venten en collecteren. Wij constateren dat er steeds weer zaken zijn die aan de deur worden aangeboden door de vergunningsvrijheid, wat het gevoel van veiligheid bij onze burgers beperkt en verlaagt.

Ons volgende punt betreft het programma Verkeer en infrastructuur. Voorzitter, Heemstede is verkeerstechnisch een ongelooflijk druk dorp. HBB maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid rond scholen en in woonwijken, in de winkelcentra en bij het station. Juist op die plekken komen allerlei soorten verkeer bij elkaar en ontstaan vaak onoverzichtelijke situaties. We pleiten dan ook voor veiligheidsmaatregelen rondom scholen en in woonwijken. HBB denkt daarbij aan snelheids-reducerende maatregelen rondom de Icarusschool op de Kerklaan en Provinciënbuurt, aandacht voor oversteekmogelijkheden bij de Jacobaschool en verbetering van het fietsparkeren bij het station. HBB constateert dat het openbaar vervoer – vooral naar de Glip – een uitstervend fenomeen lijkt te worden. Wij roepen het college op zich in te zetten voor het verbeteren van de OV-mogelijkheden naar de Glip.

Een belangrijk programma betreft Programma 4: onderwijs, cultuur en sport. We zijn blij dat een aantal positieve veranderingen en initiatieven op nadrukkelijk verzoek van HBB zijn ingezet. Ik noem graag de inzet van het college voor een beter lotingsbeleid voor middelbare scholen en zeker ook het behoud van het zwembad.

Op alle terreinen zien we dat subsidies voor voorzieningen herijkt worden. Behalve te kijken of de voorzieningen ‘slimmer’ geregeld kunnen worden, zal ook gekeken worden of hogere bijdragen kunnen worden gevraagd van de gebruikers. HBB realiseert zich dat het laatste niet altijd mogelijk zal zijn, omdat veel voorzieningen een hoog welzijnskarakter hebben, zoals bijvoorbeeld Casca. Juist in een tijd waarin het ‘samen zelf doen’ meer op de voorgrond komt te staan, is het van belang voldoende toegankelijke voorzieningen te hebben en te behouden.

Voorzitter, met betrekking tot Programma 5: werk & inkomen vindt HBB de winkelleegstand en de toename van werkloosheid zorgelijk. Om de bedrijvigheid in de winkelcentra van Heemstede te faciliteren zijn wij nog steeds een voorstander van een flexibeler parkeertarief en de tijdelijke invulling van winkelruimte voor andere bestemmingen, zoals ateliers, pop-up winkels en zzp ruimten. Het voortbestaan van ons winkelcentrum is alleen mogelijk met bezoekers van buiten de gemeente. Goede routering naar het centrum en naar parkeervoorzieningen zijn daarin onmisbaar. Wellicht dat er moet worden nagedacht over Park & Ride-achtige locaties buiten het centrum.

Ten aanzien van het minimabeleid is HBB tevreden met de verruiming ervan, zoals het college al heeft voorgesteld. Ook zijn we blij te vernemen dat onze suggestie over de mogelijkheid tot het behalen van een zwemdiploma voor kinderen van minima hierin nog uitwerking zal krijgen. Bij de toegeleiding naar werk, zou naar ons idee meer aandacht moeten worden besteed aan eventuele armoedeval.

Het komende jaar zal in het teken staan van decentralisatie in de zorg, programma 6 in de begroting. Zoals HBB al eerder heeft aangegeven, maken wij ons zorgen over de stapeling van stijgende eigen bijdragen. In combinatie met de herzieningen van welzijnssubsidies, komt de zelfredzaamheid en het ‘participeren’ juist onder druk te staan. College u heeft de zware taak te zorgen dat niemand tussen wal en schip raakt. HBB verzoekt het college dan ook nadrukkelijk de vinger aan de pols te houden.

Voorzitter, gezien de tijd behandel ik programma 7 & 8 samen: Groen & openbare ruimte, en Ruimtelijke ordening & Volkshuisvesting.

Het behoud van het dorpse karakter is altijd voor HBB een speerpunt geweest en zal dat ook blijven. Wij zijn blij dat het college dit doel ook nastreeft. Het lijkt ons dan ook opportuun hieromtrent een visie te ontwikkelen waaraan toekomstige projecten getoetst kunnen worden.

Met betrekking tot het groen gaat wat HBB betreft speciale aandacht uit naar de Cruquiusweg. HBB zou graag zien dat het college hier meer aandacht aan geeft en een plan ontwikkelt voor een opwaardering.

Voorzitter, het begrip duurzaamheid heeft de afgelopen jaren een flinke boost gekregen. Helaas is het nog steeds niet gelukt een milieuvriendelijker alternatief in te voeren voor onkruidbestrijding. Sinds de oprichting van HBB is dit een van onze speerpunten. We zijn gelukkig gestemd dat de overheid heeft besloten in 2015 het middel glyfosaat te verbieden. HBB zou graag zien dat de gemeente al eerder overstapt op een meer milieuvriendelijk alternatief. Wij zullen hiertoe een amendement indienen.

Dan kom ik bij de afronding van mijn betoog. Voor ons ligt de begroting de eerste begroting die het nieuwe college presenteert. In algemene zin constateert HBB dat het een behoudende begroting is, waarbij het college kiest voor een pas op de plaats.  HBB vindt dit niet meer dan een goede en logische keuze. Het aankomende jaar laat immers nog veel financiële risico’s zien en zo is de gemeente in staat deze risico’s op te vangen en kan zij flexibel reageren, vooral bij eventuele calamiteiten in de decentralisaties. Voor extra financiële grip op de decentralisaties zal HBB een motie indienen.

De bezuinigingen worden opgevangen door intern te kijken, en door de inzet van onze reserves. Hoewel HBB van het laatste nooit een voorstander is geweest, vinden wij dit een goede keuze met het oog op de economische tegenwind van de afgelopen jaren, de sterk toegenomen taken in het Sociale Domein en de daaruit vloeiende noodzakelijke ombuigingen. Hierdoor hoeft de belastingdruk voor de burger niet verder te worden opgevoerd. Bovendien blijft de gemeente binnen de aanvaardbare bandbreedte. 

Ik concludeer voorzitter, HBB is blij te zien dat er – ondanks de beperkte financiële ruimte – is gekozen een aantal zaken beter en slimmer af te stemmen.

Kortom, een begroting met visie voor de toekomstgerichte weg, die wij samen gaan bewandelen.

 

(u kunt de algemene beschouwingen van HBB voor de begroting 2015 hier (in pdf) downloaden).