Notulen 2013 mei

Verslag algemene ledenvergadering d.d 22 mei 2013

Aanwezig: Walter van der Have, Dick ten Have, Remco Ates, Annelies van der Have, Gerlof

Brinck, Rob de Lijster en Bart Offerman (introduce).

1) Opening door de voorzitter:

De voorzitter opent de vergadering en heet Bart Offerman (introducé) welkom. De

voorzitter zet kort uiteen wat het doel is van deze vergadering. Een voorbereidende

discussie in verband met de komende Gemeenteraadsverkiezingen in 2014.

2) Benoeming van de commissieleden voor het schrijven van het HBB – programma voor de

Gemeenteraadsverkiezingen in 2014:

Het voorstel van het bestuur inzake de commissieleden voor het schrijven van het HBB programma

haalt om diverse persoonlijke redenen het niet.

Het besluit van de vergadering is dat Remco en Annelies het concept programma en de speerpunten zullen maken. Alle leden kunnen nog steeds punten hiervoor voorstellen of wachten tot dat de conceptvoorstellen gereed zijn.

De volgende discussie ontstaat in de vergadering:

Remco: Onze speerpunten moeten duidelijk zijn denk aan ons standpunten als een zelfstandig Heemstede, tegen de bouw van de nieuwe Vomar achter de Binnenweg. We moeten ons duidelijk profileren, afzetten tegen de andere partijen.

Rob: Zorg voor echte punten zoals we tegen de bouw van de Vomar zijn. Denk ook aan de volgende zaken:

– Er moet een bibliotheek blijven in Heemstede

– Tegen hoogbouw op de Cloosterweg. Het is toch zonde dat bij hoogbouw de gehele uitstraling van de Cloosterweg en Wilhelminaplein blijvend zal worden aangetast. Hou je als Gemeente aan het bestemmingsplan!!

– Wat te doen met de OZB? Waar kunnen we als Gemeente eventueel een tandje minder in de dienstverlening naar de burger? Iets zakken in de top 10 van de NL gemeenten zal in de praktijk niet veel uitmaken.

Bart: Maak als Gemeente vooraf de plannen transparant, zodat de burger tijdig zijn/haar mening kan inbrengen. En niet zoals nu dat alles eigenlijk al vast ligt er de inbreng van de burgers eigenlijk niet meer mogelijk is.

Walter: De bedoeling is duidelijk. Het huidige beleid van HBB blijft zo maar is duidelijker geformuleerd!

Rob: We wonen tevreden in Heemstede, laten we Heemstede zo houden als het nu is. Men vindt Heemstede groen, laten we dat bewaren, geen projectontwikkeling wat in de praktijk neerkomt op hoogbouw en het verdwijnen van groen.

Annelies: Wat gaan we doen met het gebied van de Manpadslaan? Nu gebeurt er niks. Dit is niet zo verstandig.

Rob: We kunnen het terrein verder laten verloederen om een beslissing af te dwingen, in Amsterdam wordt deze wijze van werken toegepast. Wanneer de Gemeente verloedering heeft geconstateerd onder dwang opknappen. Doet de eigenaar/eigenaren niks dan doet de Gemeente het en legt de rekening bij de eigenaren neer, die dan verplicht worden tot betalen.

Er is discussie over een eventuele uitruil. De bouw van een beperkt (wat is beperkt?)

aantal luxe woningen en de rest van het terrein naar Noord Hollands landschap. Dit om zo

het groen te behouden.

Remco geeft aan dat bij verloedering het risico wordt gelopen dat er vanuit de Provincie dwang kan worden opgelegd voor woningbouw waarbij de kans groot is dat alles zal worden volgebouwd. Dan heb je niks meer in te brengen.

Gezien deze mogelijkheden gaat de ledenvergadering, zij het schoorvoetend, akkoord met een uitruil om zo zoveel mogelijk groen te behouden. Wel moet duidelijk worden hoeveel woningen beperkt is, en wanneer dit redelijk is, er ook echt aan wordt gehouden.

Annelies: Wat is ons standpunt aangaande het zwembad. Willen we in Heemstede het zwembad behouden, dan zullen we nu moeten beginnen met reserveren.

Remco: Stelt voor om in overleg te treden met de buurtgemeenten. In de praktijk maken de inwoners van Bennebroek, de Cruquius etc. Ook gebruik van het zwembad.

De aanwezige leden ondersteunen dit voorstel.

Remco: Wat vindt de vergadering van Casca, vrijwilligerswerk (WOH, welstand onder ouderen)?

Vrijwilligers van WOH rijden de Cobus, bezoeken ouderen om zo de vereenzaming onder ouderen wat te verlichten, doen kleine klusjes voor ouderen enzovoorts.

Vanuit de politiek komen er stemmen op om WOH te laten opgaan in Casca. De vrijwilligers van WOH willen dat niet. De verwachting is dan ook dat deze vrijwilligers gaan stoppen met hun werk. In de praktijk komt dit neer op een verschraling van het nuttige werk en kostenverhoging kan niet worden

uitgesloten, immers de vrijwilligers haken af en wat overblijft aan dienstverlening zal bij professionals terecht komen.

De aanwezige leden zijn van mening dat WOH moet blijven. Deze club functioneert goed, dus houden zo!

De vergadering wil graag weten hoe de Heemsteedse bewoners denken over Casca.

Remco: Over het algemeen positief.

Hoe gaat het met Casca en kan daar nog worden bezuinigd?

Annelies: Wat is het standpunt van HBB hierin? Willen we dat er bij Casca wordt bezuinigd?

Remco: Casca heeft de zaak globaal wel op orde. Er is behoefte aan aanbod van Casca, echter moet het aanbod wel zo breed blijven? Is er niet te bezuinigen op cursussen waarvoor weinig belangstelling bestaat, en het schrappen van dure artiesten en conferenciers. Kijken naar de bezetting van een cursus, weinig belangstelling, cursus schrappen. Zo kunnen we wellicht bezuinigen zonder de dienstverlening van Casca aan te tasten. Er vanuit de bevolking zeker behoefte aan Casca.

Walter: HBB is tegen een fusie met de omliggende gemeenten. Dit is het huidige beleid.

Bart: Wat is het verschil tussen samenwerking en samengaan (fusie).

Remco: Samenwerking bestaat al langer, denk bijvoorbeeld aan de Gemeentebelastingen. Door zelfstandig te blijven behoud je de invloed vanuit de dorp, en je zit als Gemeente dicht bij de burger.

Annelies: Kijk naar het karakter van Heemstede. Dat moeten we behouden.

Bart: Besluitvorming voor Heemstede door Heemstede.

Remco: De bibliotheek voor Heemstede behouden èn op een locatie in het centrum van Heemstede.

De aanwezige leden zijn van mening dat wij niet moeten kiezen voor een fusie met omliggende gemeenten.

Gedurende de vergadering komt de leuze/slogan

HEEMSTEDE? HOUDEN ZO!

Deze leuze kunnen we mooi gebruiken in de verkiezingscampagne, zo kunnen wij ons

onderscheiden van de andere politieke partijen.

Walter: Hoe gaan we de presentatie vorm geven, weer een handzaam A5 formaat? En een flyer met de speerpunten? De vergadering vindt dit een goed idee.

3) Goedkeuring voor een derde termijn in de gemeenteraad van de fractieleden van HBB:

De vergadering gaat unaniem akkoord.

4) Fondsen- en ledenwerving:

Dick legt uit dat hij er geen tijd voor heeft. Zijn werk is veeleisend. Wel wil hij zoals bij de

laatste verkiezingscampagne mensen aanspreken op straat.

Remco: Er is een wet financiering politieke partijen in de maak. Volgens die wet mag tot een bedrag van € 1.000,- anoniem worden geschonken.

Walter: Zegt toe een reglement te maken. Dit reglement zal vervolgens op de website worden geplaatst.

Dick: Hij stelt voor een advertentie in de Heemsteder te plaatsen met een oproep om lid te worden van HBB: WIE DURFT?

Nog even wachten tot na de vakantieperiode.

5) Wat verder nog ter tafel komt:

Niemand heeft nog iets.

6) Sluiting van de vergadering:

De voorzitter sluit de vergadering.