Notulen 2015 januari

Notulen Algemene Ledenvergadering HBB op 7 januari 2015

Plaats van handeling: het bedrijfspand van de echtgenoot van Lenny: Nijverheidsweg 41 in Heemstede.

Aanwezig: de bestuursleden Van der Have en Gerlof Brinck en de leden mevrouw Van der Have, mevrouw Goedkoop, mevrouw Jagtenberg en de heren Ates, De Lijster,

Van Westerloo, Keyser, Ten Have en Heerkens Thijssen.

Om 20:10 uur opent voorzitter Walter Van der Have de vergadering.

– Hij deelt mee dat de secretaris de heer Gerlof Brinck iets later zal komen en dat hij daarom niet weet of er nog belangrijke mededelingen zijn. De voorzitter vraagt akkoord te gaan met de agenda. De aanwezigen gaan akkoord.

– Vervolgens geeft de voorzitter, die tevens de functie van waarnemend penningmeester vervult, een toelichting op de financiële overzichten 2013 en 2014. Verheugd constateert hij dat de financiële positie positief is ondanks de in 2014 gehouden verkiezingen. Verkiezingen die altijd extra geld kosten aan posters, flyers, advertenties en presentjes voor de burgers. Enkele leden hebben een extra financiële bijdrage geleverd, zodat alles betaald kon worden. Vastgesteld wordt dat wij een heel klein budget hebben maar het resultaat daar zeker niet onder heeft geleden.

– De voorzitter/penningmeester stelt voor de contributie te handhaven op 25,00 euro per jaar. De vergadering stemt hiermee in.

– Het woord is aan de kascommissie bestaande uit de heren Heerkens Thijssen en De Lijster. Na grondige controle van de boekhouding zijn zij tot de conclusie gekomen dat de boekhouding volledig in orde is bevonden en een waarheidsgetrouw beeld geeft van de financiële situatie. Onder applaus wordt de penningmeester decharge verleend voor de jaren 2013 en 2014.

– De heer Van Westerloo doet het voorstel om te komen tot een meerjarenbegroting. Als zaken zoals terugkerende Internet- en websitekosten en verkiezingen daarin worden opgenomen, krijgen wij een beter beeld van de lengte van onze polsstok. Daarop kunnen wij dan anticiperen.

De vergadering gaat hiermee akkoord.

– De website moest vernieuwd worden, omdat de oude software niet langer werd ondersteund. De dames Van der Have en Goedkoop houden de site bij. Als er technisch iets moet gebeuren, vallen wij terug op de ontwerper van de site (niet gratis). Van Westerloo gaat kijken of zijn schoonzoon dit wil doen zonder kosten.

– De nieuwe kascommissie wordt benoemd en bestaat, na de goedkeuring van de vergadering, uit de heren Van der Have en Van Westerloo.

– Het ledental is momenteel 22. Acties en initiatieven worden gestart om het aantal leden op te voeren. Het eerste doel is dat dit jaar ieder lid één nieuw lid aanbrengt. Dick ten Have maakt zijn vrouw lid. Dat is dan dus nummer 23.

– Rob de Lijster merkt op dat hij vindt dat wij het verschil moeten blijven maken; anders zijn wij alle stemmers op HBB in no time weer kwijt. Hier moeten wij dus aan blijven werken.

– Het huidige bestuur heeft te kennen gegeven hun functies te willen neerleggen.

Na discussie wordt uiteindelijk besloten dat de heer Peter Keyser de nieuwe voorzitter wordt, Remco Ates de penningmeester en Rembrandt Heerkens Thijssen de functie van secretaris op zich gaat nemen.

Dank wordt uitgesproken aan het adres van Walter Van der Have en Gerlof Brinck voor hun jarenlange bestuurlijke inzet voor HBB. Een lang applaus valt hen ten deel.

– Fractievoorzitter Annelies Van der Have doet verslag vanuit de fractie.

HBB heeft al het nodige bereikt. Onder andere de aandacht voor meer burgerparticipatie, het tegenhouden van de nieuwbouwplannen m.b.t. een XXL Vomar, het zoveel als mogelijk is beperken van nieuwe hoogbouw en het geven van zinvolle bijdragen betreffende de nieuwe zorgtaken.

De vergadering is het er over eens dat wij gekant blijven tegen hoogbouw en dat wij plannen in die richting blijven bestrijden.

Wethouder Remco Ates geeft een toelichting op de stand van zaken m.b.t. bouwplannen.

● Vomar terrein. De Vomar mag bouwen zolang het maar past binnen het bestemmingsplan en het geen supermarkt wordt.

● Spaarnelicht. Hoogbouw mag volgens bestemmingsplan en afspraken met voorgaande colleges. Verzoeken om een andere terreinindeling is door Ates afgewezen. De ontwikkelaar studeert al zes maanden op een (nieuw) plan. Er ligt misschien nog wat ruimte als er een nieuw plan komt.

● Terrein Nova College. Dat ligt nog open. Hoogbouw kunnen wij nog stoppen. Met het verscherpte toezicht op de corporaties mogen deze geen commerciële activiteiten meer ontplooien. Ze dienen eerst met een private partij een deal te sluiten.

● Manpadslaangebied. Ligt nog open. HBB kiest voor de zuidwest hoek te bebouwen met 13 woningen. Ates waarschuwt dat als wij niets doen de Provincie mogelijke eisen gaat stellen voor woningbouw op die plek. Volgens Ates heeft hij de gedeputeerde doordrongen van het feit het gebied vooral groen te houden.

– Peter Keyser dringt er op aan om in geval er toch hoogbouw komt, HBB haar standpunt duidelijk overbrengt aan de burgers. Dit is bij het plan Havendreef redelijk goed gegaan. Een heldere communicatie met de burgers blijft noodzakelijk.

– Het bestuur, ondersteund door de fractie, gaat zich nu daadwerkelijk inspannen om nieuwe leden te werven. Een eerste aanzet is een nieuwe flyer die binnenkort zal worden gepresenteerd.

– Er is een nieuw ontwerp gemaakt voor ons logo. Het oude kwam door de tekst onder de tulp nogal eens in aanvaring met de lay-out van documenten. De vergadering vindt het ontwerp prima en gaat akkoord met de invoering.

– Woensdagavond 28 januari a.s., aanvang 20:00 uur organiseert HBB de bijeenkomst ‘Ontmoet HBB’ in ‘De Eerste Aanleg’. Burgers zijn welkom om met de wethouder, fractie, bestuur en andere leden te spreken. Uitnodiging en publicatie in de krant(en) volgt.

– Tenslotte worden de scheidende bestuursleden nogmaals hartelijk bedankt en sluit de voorzitter de vergadering om 22:20 uur.