HBB stelt vragen: Snelheidreductie Provinciënlaan en Kerklaan

Op de Kerklaan en de Provinciënlaan geldt de maximumsnelheid 50 km/u. Vooral op de Provinciënlaan kan aardig doorgereden worden door de ‘open’ wegindeling. HBB heeft hierover klachten ontvangen. We hebben hierover de volgende vragen gesteld aan het college:

1. Heeft het college klachten ontvangen over de snelheid van auto’s op de Provinciënlaan en Kerklaan? En zo ja, hoeveel?

2. Overweegt het college de Provinciënlaan en Kerklaan in te richten als 30 km gebied?

3. Zo nee, waarom niet?

4. Wanneer staat het groot onderhoud aan de Provinciënlaan en Kerklaan gepland?

5. Welke maatregelen zijn er mogelijk om de snelheid te reduceren?

 

ANTWOORD COLLEGE

1. Er komen weleens meldingen binnen over de gereden snelheid op de Provinciënlaan, dit zijn er maximaal enkele op jaarbasis. Over de gereden snelheden op de Kerklaan krijgen we bijna nooit meldingen. De meldingen die we weleens over de Kerklaan binnen krijgen ten aanzien van het verkeer hebben voornamelijk betrekking op de vormgeving van de voorrangssituatie van het kruispunt Provinciënlaan-Kerklaan-Blekersvaartweg en de uitrit met voetgangersoversteekplaats op de Kerklaan ter hoogte van de Burgemeester van Lennepweg.

2. De Kerklaan (wegvak tussen de Herenweg en Provinciënlaan) en de Provinciënlaan hebben een ontsluitende functie voor de aanliggende woonwijken. Deze lanen zijn erop ingericht (met fietspaden en fietsstroken) om het verkeer af te wikkelen. Wij hebben dan ook geen plannen om de deze wegvakken in te richten als 30 km gebied.

3. Een maximumsnelheid van 50 km/uur vinden wij passend bij deze lanen. Het is met het onderscheid van 50 km/uur wegen die een ontsluitende functie hebben en 30 km/uur wegen in verblijfsgebieden juist de bedoeling om enerzijds het verkeer goed af te kunnen wikkelen en de verblijfsgebieden met 30 km/uur te ontlasten. Dit onderscheid moet er voor zorgen dat verkeersoverlast, sluipverkeer en hoge snelheden in de woonstraten wordt verminderd dan wel wordt vermeden.

4. Het wegdek van de Provinciënlaan staat ingepland voor onderhoud in de periode 2016-2017. Voor de Kerklaan is geen groot onderhoud ingepland.

5. Onze indruk is dat de maximumsnelheid van 50 km/uur op beide wegen over het algemeen goed worden gerespecteerd. Op de Provinciënlaan hebben we eind 2014 nog een snelheidsinformatiebord opgehangen. Hoewel een snelheidsinformatiebord geen geijkt snelheidsmeetsysteem is en voornamelijk bedoeld ter informatie aan de weggebruiker, geven de resultaten van dit bord aan ons wel een indicatie hoe hard er gereden wordt. Op basis van deze indicatie is onze inschatting dat de geldende maximumsnelheden over het algemeen voldoende wordt gerespecteerd. Zodra het (groot) onderhoud voor een van de lanen wordt voorbereid zullen we in ieder geval bekijken of we de fietsvoorzieningen en de oversteekvoorzieningen nog verder kunnen verbeteren.

datum: 29 januari 2015

portefeuillehouder: P.H. van de Stadt