Minder regels, meer groen: Wijziging kapbeleid


In de gemeenteraad van januari stond de wijziging van kapbeleid op de agenda. Tot nu toe was men verplicht bij de wens een boom te vellen of rooien, boven een bepaalde stamomtrek, een vergunning hiertoe aan te vragen bij de gemeente. Deze vergunning werd dan eigenlijk altijd verleend. Het college stelt voor dit te wijzigen, namelijk dat er geen vergunning meer nodig is, alleen als de betreffende boom voorkomt op de ‘bomenlijst’ van de gemeente. De bomen op de ‘bomenlijst’ zijn bijzondere bomen, bijvoorbeeld door hun monumentale karakter, of beeldbepalende karakter.

De redenenen de kapvergunning te wijzigingen zijn tweeledig:

1. Verminderen regeldruk

2. Beschermen van waardevolle bomen

Bij de eerdere behandeling van het voorstel is HBB kritisch geweest. Enerzijds juichen we het verminderen van regeldruk toe, anderzijds: zijn onze bomen zo wel voldoende beschermd en gaat men niet grootschalig kappen nu er geen vergunning (behalve dan voor bomen op de bomenlijst) meer nodig is?

We hebben de tijd benut om ons licht op te steken bij andere gemeenten in Nederland die al een tijdje op deze wijze werken. Uit dat onderzoek komt naar voren dat er geen sprake is van grootschalige kap van bomen. Wel blijkt de communicatie er om heen niet altijd goed te verlopen.

HBB heeft daarom besloten het voorstel van het college nu te steunen, met het verzoek een helder communicatieplan op te stellen, advies van de bomenexpert van de gemeente beschikbaar te stellen aan burgers, en uiterlijk 2017 te evalueren hoe het beleid in de praktijk uitpakt.