HBB stelt vragen: voorgenomen bomenkap aan Van Merlenvaart

Datum vraag: 12 juni 2015

HBB is benaderd door bewoners van de wijk Merlenhove betreffende voorgenomen bomenkap langs de Van Merlenvaart. Deze buurtbewoners willen deze bomen die staan aan de zuidkant van Sportpark Groenendaal graag behouden. Die bomen staan daar prima, zijn mooi en functioneel qua beperking van de geluidshinder en zicht op het Sportpark, terwijl ze ook nog eens uitgeschoten voetballen weren. In december 2014 is reeds begonnen met het kappen van bomen langs de Van Merlenvaart.

Navraag van de bewoners bij de gemeente heeft uitgewezen dat deze bomenkap verband houdt met de vervanging van de beschoeiing langs de sportvelden aan de Van Merlenvaart tussen de Ringvaart en de Van Merlenhaven. De verantwoordelijke gemeenteambtenaar heeft aangegeven dat de oever langs het beschoeiingsproject de bestemming ‘groene zone’ behoudt, maar dat het merendeel van de bomen zal worden gekapt. De bomen worden dan vervangen door struiken omdat het waterschap geen bomen wil op dijken. Hierbij vragen de buurtbewoners zich af of het hier een ‘dijk’ betreft. Immers, het betreft hier de gewone ‘wallenkant’ van een vaart.

De buurtbewoners zijn erg geschrokken van deze voorgenomen bomenkap omdat die naar hun mening nogal wat impact heeft gelet op:

– het zicht vanaf hun huizen en tuinen op de sportvelden dat er nu slechts in beperkte mate is

– inkijk vanaf de sportvelden op hun tuinen en huizen

– zichtbaarheid en lichtbundels van de lichtmasten

– toename van geluidshinder afkomstig van de speakers bij de sportvelden en de kantines van RCH Voetbal, RCH Honkbal én Alliance

– invloed op de verkoopwaarde van de huizen direct gelegen aan de sportvelden.

VRAGEN:

– is de gemeente, resp. het waterschap nog steeds van plan om in het kader van de vernieuwing van de beschoeiing langs de sportvelden aan de Van Merlenvaart het merendeel van de bomen langs de Van Merlenvaart te gaan kappen en waarvoor is dat nodig?

– indien de gemeente, resp. het waterschap wil volharden in het kappen van voornoemde bomen, waarom worden in plaats daarvan geen nieuwe bomen teruggeplaatst?

– kunnen de bewoners daar nog iets tegen doen?

– zo ja, is de wethouder hiertoe bereid?

– is het bij de gemeente bekend dat bewoners van de wijk Merlenhove al geruime tijd veel geluidsoverlast ondervinden veroorzaakt door speakers bij de sportvelden en de kantines van RCH Voetbal, RCH Honkbal én Alliance?

– is de gemeente bereid adequate maatregelen te nemen waardoor wordt bereikt dat geluid veroorzaakt door speakers bij de sportvelden en de kantines van RCH Voetbal, RCH Honkbal én Alliance beperkt blijft tot aanvaardbare proporties?

 

ANTWOORD

datum: 9 juli 2015
portefeuillehouder: Van de Stadt / Ates

Nee, het is niet de bedoeling de bomen te kappen. Daar kan verwarring over zijn ontstaan, omdat wij formeel gezien dit nog met het Hoogheemraadschap van Rijnland moeten regelen. Het overleg daarover verloopt heel positief, en wij verwachten daar zonder meer een resultaat van dat leidt tot het kunnen handhaven van de bomen. De vervanging van de beschoeiing is gepland in 2016. De planvorming hiervoor loopt. Wij gaan er dus vanuit dat daarbij de bomen blijven staan en dat er zo min mogelijk gesnoeid zal gaan worden. Zodra de plannen in concept gereed zijn, worden de bewoners van de overzijde van de vaart hier uiteraard bij betrokken. Wij hebben inderdaad klachten ontvangen over geluidsoverlast van de speakers van de sportvelden. In het verleden zijn hierover afspraken gemaakt, en op dit moment wordt gecontroleerd of aan die afspraken en de geldende voorschriften voldaan wordt. Het resultaat daarvan zullen wij aan de betreffende bewoners melden en ook de raad via het vrijdagbericht hierover informeren.