Nieuw parkeerbeleid in wijken rondom station

parkeervergunningbord

parkeervergunningbordIn de commissievergadering van juni was het dan zo ver. De uitkomsten van de enquête onder de bewoners van de wijken rondom het station naar een nieuw parkeerregime werden besproken. De reden dat er iets nieuws moest worden bedacht, ligt gelegen in het feit dat de parkeerautomaten in de verschillende wijken rondom het station aan vervanging toe zijn. Nieuwe parkeerautomaten zijn erg duur in aanschaf en onderhoud, maar leveren weinig op. Te weinig om rendabel te zijn. Omdat het parkeren in de wijken rondom het station niet bedoeld is voor reizigers van de trein, moet er dus wel iets nieuws worden verzonnen. Met als doel de wijken rond het station te behoeden voor de stationparkeerders, maar uiteraard wel ‘open’ en toegankelijk voor de bewoners en hun bezoek. Voor de hand ligt dan te gaan naar een vergunningensysteem, waarbij alle wijken het liefst een zo eenduidig regime hebben. Om te kijken waar de behoefte van de bewoners naar uit gaat, en dan met name ook op welke tijden zo’n vergunning gewenst en noodzakelijk is, heeft de gemeente een enquête uitgezet onder de bewoners van de wijken rondom het station.

Dan de resultaten. In grote lijnen gaven de omwonenden aan graag een vergunningsysteem te willen. De verschillen zitten ‘m vooral in de gewenste tijden. Het Spoorwegkwartier (sector 2) gaf in ruime meerderheid aan graag een vergunningregime te wensen die de gehele dag geldt, tot 20.00 uur. Behalve parkerende reizigers, zien zij zich parkeren 2 3geconfronteerd met het nieuw te bouwen appartementencomplex op de rand van Heemstede in Haarlem. Zij voorzien dat daardoor de parkeerdruk in de wijk verder zal toenemen, aangezien het appartementencomplex niet voorziet in voldoende parkeergelegenheid. HBB kan zich vinden in de zorgen van de bewoners van het Spoorwegkwartier en steunt dan ook het voorstel van het college hier het vergunningparkeren te laten realiseren tot 20.00 uur.

Dan Vogelpark (sector 3). Uit de resultaten van de enquête komt ons inziens geen eenduidige wens naar voren. Het deel het meest dichtbij het station (en winkels) gelegen wil graag een ruim parkeervergunningenregime tot 18 uur. Het deel achterin Vogelpark, de bewoners van de Roerdomplaan, wil het liefst geen parkeerbeleid, hoogop een blauwe zone. Deze bewoners geven aan meer na- dan voordelen te hebben van een parkeerbeleid; ze wonen net iets te ver voor de reizigers van het station om te parkeren, maar voor hun eigen bezoek schrikt het parkeerbeleid af. Dat is wat HBB betreft niet de bedoeling en zou niet mogen. Daarom hebben we voorgesteld in deze straat een blauwe zone te realiseren. Helaas vond ons voorstel geen bijval van de andere partijen en ook de wethouder zag er geen heil in. Voor heel Vogelpark zal nu een parkeervergunningregime gaan gelden tot 18.00 uur.

parkeren 4Sector 4 is de wijk die aan de zuidwest kant ligt van het station (oa Brederolaan en P.C. Hooftkade). Hier gaf een ruime meerderheid van bewoners aan graag een vergunningenbeleid te wensen tot 18.00 uur. Het voorstel van het college volgde deze lijn en was voor HBB geen reden tot discussie.

parkeren 1De meeste discussie ontstond rond de wijken die ten oosten van het station, aan de overzijde van de Leidsevaart liggen (sector 1). Deze wijken zijn allemaal bij elkaar op een hoop gegooid en het college stelde voor hiervoor 1 regime te realiseren, namelijk vergunningparkeren tot 13.00 uur. Het viel HBB al op dat de resultaten van de bewonersenquête een tweedeling lieten zien. Zo’n 44 % wil graag vergunningparkeren tot 18.00 uur, 50 % wil dat tot 13.00 uur. Wij hadden al onze vraagtekens of het door het college voorgestelde regime tot 13.00 uur wel voldoende aansluit en recht doet aan de wensen van alle omwonenden, en of er dan niet bij een aantal straten die nabij het station liggen problemen te verwachten zijn. Een grote groep bewoners van de Alberdingk Thijmlaan west, Herman Heijermanslaan en Boutenskade bevestigde dit vermoeden al gauw. In grote getale waren zij tijdens de commissie Ruimte aanwezig om hun bezwaren kenbaar te maken over het voorgenomen beleid van het college. Voor HBB niet meer dan logisch een ‘knip’ te maken in deze sector, en in de bovengenoemde straten een parkeerregime voor te stellen tot 18.00 uur. Ook het CDA en D66 gaven hier voorkeur aan. PvdA en VVD stelde voor de gehele sector 1 een regime in te stellen tot 18.00 uur. De wethouder gaf, ons inziens zeer terecht, dat dan beslist geen recht wordt gedaan aan de andere bewoners van deze sector die wel tot 13.00 wenste en ontraadde deze insteek. Minder probleem zag de wethouder in het voorstel van HBB, CDA en D66. In sector 1 zal dus een parkeervergunningregime gaan gelden tot 13.00 uur, met uitzondering van de bovengenoemde straten. Daar zal het regime tot 18.00 van kracht zijn.

Het parkeervergunningbeleid in de wijken rondom het station kan nu uitgewerkt worden. HBB heeft naar aanleiding van de reacties speciale aandacht gevraagd voor het parkeren van bezoek van de bewoners. Hier moet een makkelijk systeem voor komen. De doelstelling is het weren van parkerende reizigers, niet van bezoekende vrienden of werklui. Verder hebben we onze zorgen geuit over het parkeren op de Asterkade. Weliswaar waren deze bewoners niet in grote getale aanwezig, maar gezien de parkeeroverlast op de Boutenskade, valt dat hier ook te verwachten. De wethouder zegde toe het in de gaten te houden. Verder geven diverse reacties aan dat er een hoge parkeerdruk bestaat op de Zandvoortselaan en Zandvoorterallee, die uitstraalt op de omliggende straten. HBB heeft de wethouder verzocht hier eens naar te kijken.