HBB stelt vragen: Voorgenomen werkzaamheden oevers Leidse Trekvaart

Datum vraag: 6 augustus 2015

HBB is benaderd door een Heemsteedse natuurliefhebber die zich zorgen maakt over voorgenomen werkzaamheden aan de oevers van de Leidse Trekvaart. Die werkzaamheden houden verband met aanlegplaatsen voor plezierboten. De betreffende natuurliefhebber vreest dat de aanwezige rietkragen en bloeiende waterlelies te lijden gaan krijgen door die werkzaamheden.

VRAGEN:
Graag verneemt HBB van het college van B & W
– wat de voorgenomen werkzaamheden aan de Leidse Trekvaart concreet gaan inhouden?
– in hoeverre bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening gaat worden gehouden met de ter plaatse aanwezige natuurwaarden?

 

ANTWOORD

datum: 11 september 2015

portefeuillehouder: H. Hooij

In de evaluatie van het ligplaatsenbeleid is een aantal locaties aangewezen en besproken voor uitbreiding van de ligplaatsvoorzieningen. Daarbij zit ook de IJssellaan (ligplaatsen in de Leidsevaart). Langs de IJssellaan liggen nu al 8 uitgegeven. Vanwege de uitbreiding zijn voor de zomer tien extra ligplaatsen aangelegd. De direct omwonenden zijn hierover geïnformeerd. Naar aanleiding daarvan is één reactie binnengekomen waarin zorgen zijn geuit voor de druk op de parkeerplaatse in de wijk. De bestaande beschoeiing bij deze ligplaatsen is over een deel van de oever in de loop van de jaren overgroeid en in het water is veel grond terecht gekomen. Op en rond deze grond groeit een flinke hoeveelheid riet. Vanwege de flora en fauna is hier na het plaatsen van de palen niet verder in gewerkt. Dat kan sinds half augustus wel omdat er niet meer gebroed wordt. Door o.a. het opruimen van de stormschade is dit werk nog niet gestart. De bedoeling is dit wel binnenkort uit te gaan voeren, zodat de ligplaatsen kunnen worden uitgegeven. De werkzaamheden bestaan uit het weggraven van grond in de bestaande watergang, het verwijderen van riet en het afvlakken van de oever. Daarmee komt de bestaande beschoeiing weer in het zicht en kunnen de ligplaatsen worden gebruikt. De ligplaatsen kunnen worden gevuld vanuit de bestaande wachtlijst. Omdat langs een groot deel van de oever grond uit het water moet worden gehaald, zal daar de beplanting en riet verdwijnen. Op veel plaatsen groeien tussen de ligplaatsen waterlelies. Deze zullen ook hier terugkomen. Op andere plaatsen zien we op locaties waar ruimte tussen de boten aanwezig blijft, ook weer ontwikkeling van (kleine) rietkragen. Dit is echter sterk afhankelijk van het gebruik van de ligplaats. Vanaf de Amstelbrug ligt nog een strook van ca. 45 meter waar riet groeit. Deze strook blijft gehandhaafd.