HBB stelt vragen: laantje van Alverna

alverna

Datum vraag: 22-12-2015alverna

De Raad van State heeft aangegeven dat handhaven een taak van openbare orde is en dat het college daarvan slechts in bijzondere omstandigheden af kan zien.

1. Beschouwt het College het thans gestarte onderzoek als een dergelijke bijzondere omstandigheid?
2. Kan het College dat standpunt (met jurisprudentie) onderbouwen?

Het besluit tot onttrekken aan de openbaarheid van gemeentelijke wegen hoort bij de gemeenteraad thuis. Tot op heden is dat blijkbaar al weer even geleden gedane verzoek niet aan de Raad voorgelegd.

3. Waarom niet?
4. En als de Raad in deze het bevoegde gezag is hoe meent het College dan een dergelijk verzoek te kunnen opschorten?

De Wethouder heeft in de Raadsvergadering medegedeeld dat er verder geen nadere mededelingen zullen worden gedaan over de inhoud van de gesprekken omdat er vertrouwelijkheid/geheimhouding is afgesproken. Wandelnet en de Fietsersbond lijken, gelet op hun persbericht, een ander standpunt toegedaan

5. Wat is het nou?
6. Welke belangen zouden door geheimhouding dan beschermd moeten worden? 

 

Antwoorden

datum: 24 december 2015

portefeuillehouder: wethouder Hooij

1. Ja. De beginselplicht tot handhaving kent o.a. als uitzondering onevenredigheid in de belangenafweging. Nu alle belanghebbenden uitstel overeen zijn gekomen, is onmiddellijke handhaving o.i. onevenredig.

2. Het antwoord op de eerste vraag is gestoeld op vaste jurisprudentie. Als voorbeeld verwijzen wij naar de volgende vindplaats: LJN: BT6683, Raad van State 05-10-2011 (Rechtspraak.nl)

3. De raad is lopende het traject door ons continue op de hoogte gehouden. Wij kennen geen signaal dat de raad al tot beraadslaging en besluitvorming over een onttrekking aan de openbaarheid wilde overgaan. Het is aan de raad zelf om dit nu te willen oppakken, maar gelet op de overeenstemming tussen alle partijen om de stappen te volgen zoals nu afgesproken, zou dit niet het voorstel van het college zijn.

4. zie het antwoord op de vorige vraag.

5 en 6. Er is geen geheimhouding opgelegd. Er is wel afgesproken dat alle partijen eenduidig zullen communiceren over de resultaten van het overleg en ook de inhoud daarvan is in de vergadering bepaald. Die inhoud is ook opgenomen in ons persbericht van 18 december. Wij moeten helaas constateren dat andere deelnemers aan het overleg een op onderdelen ander verhaal naar buiten brengen. Wat het college betreft is er daarom op dit moment geen noodzaak om in beslotenheid informatie te delen – zoals geopperd in de afgelopen raadsvergadering – en kan alle nu beschikbare informatie in openbaarheid gedeeld en besproken worden. Hetgeen wij hebben aan brieven, mails e.d. zal via de griffie aan u beschikbaar worden gesteld.