Wilheminaplein: keuze uit te werken variant

varianten wil

In de commissie ruimte van januari is besproken op welke manier het Wilhelminaplein in Heemstede opnieuw zal worden ingericht. Hierbij hadden de leden van de commissie de keuze tussen twee varianten.

Wat er aan vooraf ging

In 2009 heeft de raad uitgebreid stil gestaan bij een nieuwe inrichting van het Wilheminaplein. Met behulp van een online discussieplatform waren destijds de inwoners van Heemstede betrokken bij de opstelling van een visie over het plein. De resultaten lieten toen zien dat onze inwoners het plein graag weer in enig historisch perspectief zouden willen zien, waarin wat meer mogelijkheden zouden zijn voor kleine evenementen (zoals bijvoorbeeld een boekenmarkt) en waar de pleinfunctie wat meer tot zijn recht komt. In verband met de onduidelijkheid over de toekomstige functie van het Wapen van Heemstede (voormalig Pandahof) is besloten de uitwerking van deze visie op te schorten. Nu, 5 jaar later, zal over enkele maanden de verbouwing van het Wapen van Heemstede (appartementen) gereed zijn en kan de visie uitgewerkt worden tot een inrichtingsplan.
Het college heeft hiervoor een klankbordgroep in het leven geroepen om mee te denken over de nieuwe inrichting, rekening houdend met de visie uit 2009. De klankbordgroep is opgezet met het idee een afspiegeling te vormen van de diverse belanghebbenden van het plein: pleinbewoners, bewoners van de straten er omheen, maar ook ondernemers, maatschappelijke instanties en andere inwoners van Heemstede. Uit het overleg met de klankbordgroep zijn 2 varianten voor de inrichting naar voren gekomen.

Opties

Optie 1 behelst 1 rijweg met aan beide zijden haaks parkeren met een klein plein cq breed trottoir ter hoogte van het Wapen van Heemstede. Optie 1 voldoet het meest aan de uitgangspunten zoals in 2009 geformuleerd in de toekomstvisie voor het Wilheminaplein.
Optie 2 betreft alleen een gelijkvloerse herbestrating van het huidige profiel.
In beide opties is een kiss & ride strook opgenomen voor de Oude Kerk/Voorwegschool. (klik op onderstaand plaatje voor een vergroting)

varianten wil

Inspraak

De inspraak leverde 12 voorkeurstemmen op voor optie 1 en 9 voorkeursstemmen voor optie 2. De klankbordgroep bestond tijdens hun laatste bijeenkomst nog alleen maar uit 3 pleinbewoners, die optie 2 aangaven als gewenste inrichtingsvariant.

Analyse & overwegingen

Keuzes maken is lastig. Heemsteeds Burger Belang vindt dat onze inwoners in een vroeg stadium moeten worden betrokken in besluitvorming. In 2009 is al een start gemaakt om al onze inwoners te betrekken bij het plein. Op basis van die resultaten is nu dit traject gestart en zijn de twee opties neergelegd bij onze inwoners. Wij zien dat er in stemmen slechts een nipte meerderheid is voor optie 1, die we, als we er een statistische toets overheen zouden halen, waarschijnlijk moeten zien als een 50-50 uitslag. De klankbordgroep bestond in de laatste bijeenkomst nog alleen uit 3 pleinbewoners. HBB vindt dat de klankbordgroep in deze samenstelling niet meer kan worden gezien als een representatieve groep van verschillende belanghebbenden zoals eerder uitgelegd.
Deze twee resultaten samen nemend, kunnen we concluderen dat er geen uitgesproken voorkeur is, vanuit deze inspraakronde, voor optie 1 of 2.

Keuze

Nu de inspraak dus geen duidelijke voorkeur aangeeft, kunnen wij alleen de visie, die al in 2009 is opgesteld en breed gedragen werd onder onze inwoners, als enige juiste basis nemen om de twee inrichtingsvarianten te beoordelen. Dit is dan ook de reden dat wij geen andere conclusie zien, dan dat optie 1 daaraan voldoet en de juiste keuze is.

Vervolg

De meerderheid van de commissie Ruimte was dezelfde mening toegedaan en heeft zich uitgesproken voor optie 1. Alleen de VVD sprak zich uit voor optie 2, alleen deze optie zou volgens de partij recht doen aan de inspraak. Ons inziens klopt deze beredenering niet, zoals hierboven uitgelegd. Ook de wethouder (VVD) zat duidelijk met de kwestie in haar maag, dankte de commissie voor haar heldere inzicht en gaf aan blij te zijn met de door de meerderheid van de commissie uitgesproken voorkeur voor optie 1.
Optie 1 zal door het college verder worden uitgewerkt tot een plan, waarop uiteraard al onze inwoners uitgenodigd worden hun mening over te geven. Wij zijn benieuwd naar de reacties bij de inspraak!