Notulen 2015 oktober

Notulen Algemene Ledenvergadering

Heemsteeds Burger Belang van 1 oktober 2015

Plaats van handeling: het bedrijfspand van de echtgenoot van Lenny Jagtenberg aan de Nijverheidsweg 41
in Heemstede.

Aanwezig: de bestuursleden de heren Keyser, Van der Have en Heerkens Thijssen en de leden, de dames
Geerlings, Goedkoop, Van der Have, Jagtenberg, Keyser en de heren Ates, Brinck, D. ten Have, Hulsebosch,
Kol en Kremer.

1. Opening en mededelingen
Voorzitter Peter Keyser opent om 20:00 uur de vergadering en heet allen van harte welkom en in het
bijzonder de nieuwe leden.
De voorzitter vraagt de leden akkoord te gaan met de agenda. De aanwezigen gaan akkoord.
Bericht van verhindering voor deze vergadering werd ontvangen van de leden mevrouw S. Keyser-Van
Iperen en van de heren Van Walsem, Van Westerloo en Winters.
Aan de agenda voor deze vergadering wordt toegevoegd het punt: Opvang van vluchtelingen in
Heemstede.

2. Ingekomen stukken
Er zijn geen vermeldenswaardige stukken ontvangen.
Opvang van vluchtelingen in Heemstede
Hierna geeft het bestuur aan alle aanwezigen 2 documenten over de opvang van vluchtelingen in
Nederland.
Het ene document is een schema dat de procedure laat zien wat de route is van een vluchteling nadat
zij/hij in Nederland is aangekomen. Een vreemdeling die asiel wil aanvragen in Nederland, meldt zich bij
een aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Na deze aanmelding vangt het
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de asielzoeker op. Het COA is verantwoordelijk voor de opvang
en huisvesting van vluchtelingen in Nederland. Het COA vangt hen op in opvangcentra en zorgt voor
basisvoorzieningen. Het recht op opvang bestaat vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt,
totdat hij een verblijfsvergunning krijgt (dan wordt hij ‘statushouder’) of Nederland moet verlaten.
Gemeenten zijn wettelijk verplicht elk half jaar een aantal verblijfsgerechtigden te huisvesten, de
zogenaamde ‘taakstelling’. Zie bijlage.
Het andere document ‘Informatie over de opvang van vluchtelingen in Heemstede’ geeft een kort
verslag van de bijeenkomst die op 23 september jl. heeft plaatsgevonden in het raadhuis, met als centrale
vraag: ‘Hoe helpt Heemstede vluchtelingen?’ Zie bijlage.
Zie ook: http://www.heemstede.nl/actueel/hoe-helpt-heemstede-vluchtelingen/

3. Notulen van de HBB Jaarvergadering van 7 januari 2015
Deze notulen zijn gemaakt door Eric van Westerloo. Hiervoor wordt hij hartelijk bedankt.
Op bladzijde 2 van de notulen, regel 9 en 10 staat: “Dick ten Have maakt zijn vrouw lid.”
Naar aanleiding daarvan stelt de heer Ten Have dat hij dit niet zó heeft gezegd. Daarom wordt die zin uit
de notulen verwijderd. Voor het overige zijn er geen op- of aanmerkingen en worden de notulen
vastgelegd.

4. Tussentijdse wijziging HBB bestuur
Penningmeester Walter van der Have heeft te kennen gegeven zijn functie tijdens deze Algemene
Ledenvergadering of uiterlijk tijdens de Jaarvergadering in januari 2016 wegens gezondheidsredenen te
willen neerleggen. Het bestuur heeft tot dusver nog geen kandidaat voor deze functie gevonden. Van der
Have licht de functie toe en benadrukt dat het uitoefenen van deze functie niet zo veel tijd hoeft te kosten.
De penningmeester is lid van het bestuur. Het bestuur komt 4 x per jaar in vergadering bijeen (1 x per
kwartaal). De tijdsbesteding hiervan is ongeveer 2 uur per vergadering.
Daarnaast is de penningmeester aanwezig bij de Jaarvergadering en de Algemene Ledenvergadering. De
tijdsbesteding daarvan is ongeveer 2 uur per vergadering.
Zij/hij stuurt ieder voorjaar per mail een verzoek aan de leden om de jaarcontributie te betalen. Vervolgens
administreert zij/hij de ontvangen contributies en rappelleert voor zover nodig. Het tijdsbeslag hiervan is
ongeveer 2 uur.
Tenslotte zorgt de penningmeester voor het doen van betalingen en zorgt voor het opstellen
van de jaarbegroting. Het tijdsbeslag hiervan is ongeveer 2 uur.
Op jaarbasis bedraagt de tijdsbesteding van het werk als HBB penningmeester ruwweg 4 dagdelen per jaar.
De voorzitter besluit dit agendapunt met de oproep aan allen deze functie in overweging te nemen.
Daarnaast zal de voorzitter aan alle leden per mail een oproep doen om de functie van Penningmeester in
overweging te nemen. (actie: Peter)

5. Bespreking van het politieke beleid
Op uitnodiging van de voorzitter neemt fractieleider Annelies van der Have het woord.
Zij stelt dat zij nu ongeveer 1½ jaar fractievoorzitter is. Tot maart 2014 was HBB in de gemeenteraad een
kleine partij met 2 zetels. Onverwacht voor vriend en vijand won HBB de gemeenteraadsverkiezingen van
maart 2014 en had daardoor ineens een 5-persoons fractie in de raad en een wethouder in het college. De
start was stroef, zowel voor haar als fractievoorzitter, maar ook voor de vrijwel geheel nieuwe fractie als
voor onze nieuwe wethouder Remco Ates. Dat lag vooral in het vinden van de balans tussen het deel uit
maken van het college als collegepartij, maar ook ons eigen HBB geluid laten horen. Vooral dossiers die al
voor deze periode zijn gestart, zoals Havendreef en Nijverheidsweg waren lastig. Langzamerhand is
iedereen ingewerkt en verloopt alles steeds soepeler. Zorgpunt is de verhouding tussen de coalitiepartijen
onderling. Die is nog lang niet zoals het zou moeten.
De Heemsteedse raad telt 3 raadscommissies: Ruimte, Middelen en Samenleving.
Voordat een voorstel in de gemeenteraad komt, wordt het vaak voorbesproken in een raadscommissie.
Een raadscommissie adviseert de gemeenteraad over te nemen besluiten.
In elke raadscommissie zitten vertegenwoordigers van alle politieke partijen.
 De commissie Ruimte is de zwaarste van de 3 commissies. In die commissie gaat het over ruimtelijke
projecten, bestemmingsplannen, bouwplannen en milieu.
Veel aandacht vroegen de laatste tijd, of vragen nog steeds, de volgende projecten:
 inrichting van het Manpadslaangebied.
De situatie is nu als volgt: met de projectontwikkelaars met eigendom in het Manpadslaangebied is
afgesproken de haalbaarheid van 20 woningbouwkavels van 1.000 m2 in de zuidwesthoek van het
gebied te onderzoeken. Het overige eigendom van de projectontwikkelaars wordt ingericht als
natuurgebied. Ruim de helft van het gebied van in totaal 24 ha komt hiermee in publiek eigendom en
behoudt een groen karakter.
 inrichting van de Heemsteedse haven.
De burgers van Heemstede zijn uitgenodigd met plannen / ideeën te komen voor inrichting van de
Heemsteedse haven. Daaruit is een commissie ontstaan geheel bestaande uit burgers die dit gaan
uitwerken. De burgers nemen het voortouw; de overheid participeert.
 inrichting van het ‘Vomar terrein’ tussen de Binnenweg en de Eikenlaan.
De ontwikkelaar heeft laten weten er een bedrijfshal, passend binnen de contouren van het vigerend
bestemmingsplan, te willen vestigen, maar heeft nog geen officiële aanvraag ingediend.
 toekomstplannen inrichting Binnenweg.
Een extern bureau is momenteel bezig in opdracht van de gemeente een plan te maken met een visie
op de toekomst van het winkelcentrum Binnenweg/Raadhuisstraat en de andere winkelgebieden in
Heemstede. Begin volgend jaar wordt het plan aangeboden aan het college van B & W. De scenario’s
uit dit plan en het voorkeursscenario worden dan eerst besproken binnen het college en daarna ter
bespreking voorgelegd aan de commissie Ruimte en daarna in de gemeenteraad besproken.
 Omgevingsvergunning Nijverheidsweg 3.
Dit project betreft de bouw van een 8 appartementen voor jongeren met een licht verstandelijke
beperking. Om diverse redenen was dit een zich voortslepend project. Zo stond de locatiekeuze ter
discussie en vonden mensen het ontwerp van het gebouw niet mooi en protesteerden omwonenden.
Uiteindelijk is het project onlangs unaniem door de raad goedgekeurd.
 Diverse groenplannen: Beheerplan Wandelbos Groenendaal: hoe beheren we het bos? Vrijheidsdreef:
helaas hebben we moeten besluiten de kastanjebomen te kappen i.v.m. de kastanjebloedingsziekte.
Binnen afzienbare termijn komen een aantal projecten (opnieuw) aan de orde in de commissie Ruimte,
zoals onder meer:
 Woningbouwproject Slottuinen op het voormalig terrein van Nova College aan de Slotlaan
 Woningbouwproject Spaarnelicht op de locatie tussen het Spaarne Gasthuis, locatie Heemstede en de
brug over het Spaarne
 De plannen m.b.t. de aanleg van de zogenaamde ‘Duinpolderweg’.
 De commissie Samenleving heeft als belangrijkste aandachtsgebieden sociale zaken, cultuur, sport en
bibliotheek.
Per 1 januari jl. zijn 3 grote taken en bevoegdheden in het sociale domein door de rijksoverheid
gedecentraliseerd naar de gemeenten, en wel de Participatiewet, de zorg op grond van de AWBZ en de
Jeugdzorg.
Aan deze zogenaamde ‘decentralisaties’ is door de leden van de commissie Samenleving het vorig jaar én
dit jaar veel tijd besteed.
Dankzij een zeer tijdige en grondige voorbereiding door het Heemsteedse ambtenarenapparaat is vrijwel
alles uitstekend verlopen en zijn er tot dusver nagenoeg geen klachten van Heemstedenaren die recht
hebben op deze zorg.
Belangrijk is te vermelden dat er nu uiteindelijk voor de Bibliotheek is besloten is te kiezen voor een mooie
centrale vestigingsplaats in Heemstede: de huidige locatie aan het Julianaplein, de vroegere Dreefschool.
Naar verwachting verschijnt in november a.s. de nieuwe cultuurnota. Het college van B & W zal deze nota
eerst ter behandeling geven aan de commissie Samenleving.
 En tot besluit: de commissie Middelen. Tot het werkgebied van deze commissie behoren onder
andere: financiën, bedrijfsvoering en bestuur.
Bespreking van de Voorjaarsnota, de Najaarsnota, de Kadernota en de Begroting voor het aankomende
jaar vormen de jaarlijks terugkerende dossiers in deze commissie. Hier gaat veel leeswerk aan vooraf.
Een ander belangrijk punt van aandacht is onder meer:
 De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland. Brandweer Kennemerland en GGD
Kennemerland maken hier deel van uit. Het betreft een samenwerkingsverband van 10 gemeenten in
Zuidwest Kennemerland. In dit gebied liggen o.m. Tata Steel en Schiphol.
De voorzitter bedankt Annelies voor haar uitgebreide toelichting m.b.t. de huidige stand van het
raadswerk, dankt de fractieleden voor hun inspanningen en wenst Annelies en haar fractie veel succes.
Vanuit de vergadering wordt het voorstel gedaan om het hout van de gekapte kastanjebomen die stonden
langs de Vrijheidsdreef op de een of andere manier her te gebruiken. De voorzitter antwoordt dat hierover
al diverse plannen bestaan, maar dat ieder idee welkom is.
Dick Kol stelt voor alvorens over te gaan tot herplant van de Vrijheidsdreef een actie onder de
Heemsteedse burgers te starten om een boom te adopteren. Annelies van der Have dankt Dick voor deze
waardevolle suggestie en zal deze voorleggen binnen het raadhuis.

6. Instelling van een zogenaamde ‘Commissie Denktank HBB’ ter voorbereiding op de
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018
Bij dit agendapunt hoort een bijlage. Die is meegestuurd met de vergaderstukken van deze vergadering. Uit
die bijlage blijkt de aanleiding van het instellen van deze commissie, alsook haar doelstelling. Die bijlage
wordt bij deze notulen gevoegd.
De voorzitter geeft een korte toelichting. Walter van der Have, Eric van Westerloo, Dick Kol en de
voorzitter hebben zich al gemeld om zitting te nemen in deze commissie. De voorzitter vraagt aan de
aanwezigen zich aan te melden voor deze commissie. Dat doen Klaas Kremer en Dick ten Have.
Hierdoor bestaat de Commissie Denktank HBB vanaf nu uit de volgende 6 leden: Walter van der Have, Eric
van Westerloo, Dick Kol, Klaas Kremer, Dick ten Have en Peter Keyser.
De commissie zal in 2016 haar werkzaamheden starten.

7. Ledenbestand en Ledenwerving
Voor dit agendapunt geeft de voorzitter het woord aan secretaris Rembrandt Heerkens Thijssen die
Ledenwerving in zijn portefeuille heeft.
Heerkens Thijssen zegt het volgende: “Het jaar 2015 werd begonnen met 23 leden. Door ouderdom en
verhuizing kwamen er 3 opzeggingen. De bijeenkomst ‘Ontmoet de fractie’ op 15 april jl. in Café De 1ste
Aanleg en de periode ervoor en erna heeft HBB 10 nieuwe leden gebracht. Onlangs werd nog 1 opzegging
ontvangen, wegens verhuizing. Daardoor bedraagt het ledental nu 29. De aanwas van nieuwe leden blijft
achter bij de ambitie zoals is verwoord in het beleidsstuk ‘Plan van Aanpak consolidatie en geleidelijke
groei HBB’, waarin, in het kader van ‘lid werft lid’, aan ieder HBB lid wordt gevraagd jaarlijks één nieuw lid
te werven. Het ledental bedroeg per 1 juli jl. 29. Als we dat aantal als uitgangspunt nemen, moet HBB
volgens onze ambitie per de jaarultimo 58 leden hebben. Er ligt op dit gebied dus nog een schone taak
voor ons allen.

Werving van nieuwe leden blijft om diverse redenen hard nodig, zoals onder meer:
– vergroting van het draagvlak
– meer inkomsten, o.m. ter bestrijding van diverse kosten, vooral de kosten van de verkiezingscampagne
voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018
– het samenstellen van een mooie, evenwichtige kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen
van maart 2018.
– er zijn nu en in de toekomst binnen HBB nog diverse functies te vervullen, zoals:
– de fractie, momenteel bestaande uit 5 personen
– een fractie assistent
– een wethouder
– het HBB bestuur, bestaande uit 3 personen
– de commissie ‘HBB Denktank’, bestaande uit 6 personen
– een kascommissie, bestaande uit 2 personen.
Kortom: HBB heeft in totaal 18 functies te vervullen.
Ieder HBB lid heeft dit jaar 5 HBB folders thuis ontvangen met een begeleidende brief waarin wordt
gevraagd deze folder te geven aan een familielid, buurman of vriend. In de folder zit een
aanmeldingsformulier dat ingevuld kan worden gestuurd aan de secretaris.
Heerkens Thijssen beëindigt zijn betoog met een oproep aan alle aanwezigen om nog eens goed rond te
kijken in haar of zijn familie- en vriendenkring of zich daarin wellicht nog potentiële nieuwe HBB leden
bevinden. En die personen vervolgens de HBB folder te overhandigen.

8. Rondvraag
Dick Kol vraagt iedereen achter de ‘Commissie Denktank HBB’ te gaan staan. Nieuwe ideeën zijn van harte
welkom.
Gerlof Brinck vraagt iedereen nog eens na te denken of zij/hij de opvolgster/er wil worden van
penningmeester Walter van der Have.
Charles Hulsebosch wil meer weten over de status van het Laantje van Alverna.
In maart 2015 heeft de Rechtbank Haarlem geoordeeld dat er voor wat betreft de spoorwegovergang van
het Laantje van Alverna sprake is van een openbare weg. Dat is op dit moment de juridische werkelijkheid.
Vervolgens heeft ProRail zonder enige vorm van overleg de spoorwegovergang met behulp van hekken
afgesloten voor alle soorten verkeer.
ProRail is tegen de uitspraak van de Rechtbank Haarlem in beroep gegaan. Het hoger beroep zal de Raad
van State (de hoogste rechter in Nederland) behandelen op 22 oktober 2015. Kernvraag daarbij is: is deze
spoorwegovergang openbaar of niet. De uitspraak door de Raad van State wordt verwacht vóór eind 2015.
Charles Hulsebosch vraagt wat er gaat gebeuren met de politiepost in Heemstede. De politie is nu
gevestigd in een pand op de hoek van Kerklaan/ Provinciënlaan. Dat pand is eigendom van de politie. In
januari 2017 gaat de politie verhuizen naar het gebouw van de Bibliotheek aan het Julianaplein. De politie
wordt daar een van de huurders. Dat gebouw is eigendom van de gemeente. In die vestiging van het
politiebureau worden de wijkagenten gehuisvest. Er kan daar digitaal aangifte worden gedaan.

9. Sluiting
De voorzitter sluit om 22:00 uur de vergadering onder dankzegging aan de echtgenoot van Lenny
Jagtenberg dat HBB in deze locatie opnieuw haar Ledenvergadering kon houden, en onder dankzegging
aan de aanwezigen voor hun inbreng. De HBB Jaarvergadering zal plaatsvinden op een nader vast te stellen
datum in de tweede helft van januari 2016.