Notulen 2016 januari

Notulen Jaarvergadering Heemsteeds Burger Belang d.d. 21 januari 2016

Plaats van handeling: bovenzaaltje van Café De 1ste Aanleg, Raadhuisstraat 103 in
Heemstede.

Aanwezig: de bestuursleden Keyser (voorzitter) en Heerkens Thijssen (secretaris) en de
leden, de dames Geerlings, Goedkoop, Van der Have, Jagtenberg en Keyser en de heren
Ates, Brinck, Hulsebosch, Kol, Kremer en Van Westerloo.

1. Opening en mededelingen
Om 20:10 uur opent voorzitter Peter Keyser de vergadering. Bericht van verhindering is
ontvangen van onze penningmeester Walter van der Have en van mevrouw Trox-Keyser en
van de heren F. ten Have, Leek, De Lijster, Van Son en Winters.
De voorzitter dankt Klaas Kremer hartelijk voor het maken van de HBB app en Rembrandt
Heerkens Thijssen voor het maken van het HBB Jaarverslag 2015. Als stoffelijk blijk van dank
overhandigt hij genoemde heren een fles wijn.

2. Ingekomen stukken
Er zijn geen vermeldenswaardige ingekomen stukken.

3. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 1 oktober 2015
Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van deze notulen, zodat deze ongewijzigd worden
vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris voor het maken ervan.

4. Vaststelling Huishoudelijk Reglement (HHR) 2de herziene versie d.d. 21 januari 2016
Na enkele vragen stelt de vergadering, met grote waardering voor het vele werk dat het
bestuur heeft verricht om te komen tot deze 2de herziene versie, de tekst van deze 2de
herziene versie van het HHR vast.

5. Vaststelling HBB Giftenreglement (HHR) 2de herziene versie d.d. 21 januari 2016
Na enkele vragen stelt de vergadering, met grote waardering voor het vele werk dat het
bestuur heeft verricht om te komen tot deze 2de herziene versie, de tekst van deze 2de
herziene versie van het HBB Giftenreglement vast. De secretaris gaat ervoor zorgen dat deze
2de versie op de HBB website zal worden geplaatst.

6. Jaarrekening 2015
Bij afwezigheid van penningmeester Walter van der Have geeft voorzitter Peter Keyser een
toelichting op de Jaarrekening 2015. Om tot kostenreducering te komen, zal het bestuur met
de bank afschaffing van papieren rekeningafschriften bespreken. Hierna keurt de
vergadering de Jaarrekening goed.

7. Bevindingen van de Kascommissie over de financiële rapportage jaar 2015
De Kascommissie die de financiële stukken over het boekjaar 2015 heeft onderzocht,
bestond uit mevrouw Lies Keyser en Eric van Westerloo. Laatstgenoemde leest het verslag
van de Kascommissie voor. De Kascommissie heeft de rekening en verantwoording van de
penningmeester over het verenigingsjaar 2015 onderzocht en is van mening dat deze
stukken een getrouw beeld geven van het handelen van het bestuur en de toestand van de
vereniging. De Kascommissie adviseert de Algemene Ledenvergadering dan ook het bestuur,
onder dankzegging voor de geleverde inzet, decharge te verlenen voor het gevoerde
financiële beleid in 2015. De vergadering neemt het advies van de Kascommissie over en
dechargeert het bestuur voor het gevoerde financiële beleid in 2015.
Het bestuur stelt voor Lies Keyser en Eric van Westerloo te benoemen als leden van de
Kascommissie voor het jaar 2016. De vergadering gaat akkoord met dit voorstel.

8. Jaarverslag 2015
In het Jaarverslag 2015 wordt het overlijden van HBB lid Frans Brinck die op 5 februari 2015
overleed, gememoreerd. Frans heeft zich ingespannen om HBB verder te professionaliseren.
Frans is op de veel te jonge leeftijd van 52 jaar overleden. De vergadering herdenkt Frans
met een moment van stilte.
De voorzitter meldt dat de eerste bijeenkomst van de commissie Denktank staat gepland
voor maart 2016.
Naar aanleiding van het Jaarverslag worden de volgende opmerkingen gemaakt:
– HBB zou wellicht een brief moeten sturen aan college van Gedeputeerde Staten van de
provincie Noord-Holland om een ontsluitingsweg van de Slottuin naar de N201 te bepleiten.
Zo’n ontsluitingsweg is voor projectontwikkelaar Hoorne Vastgoed een belangrijke
voorwaarde om in de Slottuin (het voormalige Nova College terrein) 90 woningen, waarvan
50 in de sociale sector én een grote nieuwe Vomar supermarkt van 1.750 m² te gaan
bouwen.
– HBB moet op de HBB website een enquête plaatsen m.b.t. de huidige gevoelens van de
Heemstedenaren over de bouw van een nieuwe grote Vomar op het binnenterrein tussen
de Binnenweg, de Julianalaan en de Eikenlaan.
Het bestuur neemt deze suggesties in beraad, waarna de vergadering het Jaarverslag 2015
goedkeurt.

9. Begroting 2016 en Meerjarenbegroting 2016-2021
Naar aanleiding van de gepresenteerde Begroting 2016 heeft de vergadering geen vragen,
waarna de vergadering de Begroting 2016, onder dankzegging aan de penningmeester,
goedkeurt.
Naar aanleiding van de gepresenteerde Meerjarenbegroting 2016-2021 worden vanuit de
vergadering de volgende opmerkingen gemaakt:
– de kosten van de website zijn te laag begroot
– er moet een reserve voor IT kosten worden begroot.
Het bestuur dankt de vergadering voor deze suggesties en zal deze opnemen in de
eerstvolgende Meerjarenbegroting.
De vergadering heeft verder geen vragen, waarna de vergadering de Meerjarenbegroting
2016-2021, onder dankzegging aan de penningmeester, goedkeurt.

10. Partijbestuur verkiezingen, alsmede vaststelling rooster van aftreden
bestuur
Conform het Rooster van aftreden bestuur is Penningmeester Walter van der Have in januari
2016 (tijdens deze Jaarvergadering dus) aftredend. Ondanks een ‘zoektocht’ is het bestuur er
nog niet in geslaagd binnen de HBB gelederen een opvolger voor Walter te vinden. Daarom
wordt besloten dat Walter voorlopig nog formeel penningmeester blijft. Voorzitter Peter
Keyser meldt aan de vergadering dat hij een buurvrouw heeft die financieel onderlegd is.
Peter heeft haar benaderd om HBB lid te worden. Daar staat zij positief tegenover. Ook
heeft Peter haar gepolst of zij het penningmeesterschap van Walter wil overnemen. Ook
daar staat zij positief tegenover. Er staat een kennismakingsgesprek tussen dit nieuwe lid,
mevrouw Carole Havers-Leemans en het bestuur gepland. Voorlopig wordt Walter bij zijn
werkzaamheden als penningmeester bijgestaan door Ans Geerlings.
Hierna stelt de vergadering het rooster van aftreden bestuur vast conform het
bestuursvoorstel en wel als volgt:
Peter Keyser, voorzitter (einde eerste termijn: januari 2018)
Rembrandt Heerkens Thijssen, secretaris (einde eerste termijn: januari 2017)
Walter van der Have blijft bij gebrek aan een opvolger vooralsnog nog aan als
penningmeester totdat er op korte termijn een opvolger voor hem is gevonden.

11. Verslag van de Website en Social Media commissie
Namens de Website en Social Media commissie deelt Jannemarije Goedkoop de vergadering
mee dat zij samen met Annelies van der Have de Website en Social Media commissie
bemenst. Gezamenlijk zijn zij namens HBB actief op Facebook en Twitter, terwijl zij
daarnaast het beheer over de HBB website hebben. Via de website wordt de HBB achterban
af en toe ‘bijgepraat’. Het uitgangspunt bij hun werkzaamheden is dat HBB uitgaat van
eigen kracht. Annelies vraagt de leden van de commissie Denktank advies m.b.t. de
inrichting van de website. De commissie probeert via de Social Media de jeugd meer bij de
politiek te betrekken.
Charles Hulsebosch is van mening dat HBB ook via de website en de social media steeds
duidelijk haar standpunten moet kenbaar maken.

12. Benoeming van de leden van de HBB commissies
De vergadering gaat akkoord met bestuursvoorstel voor wat betreft de bemensing van de
diverse HBB commissies in 2016. De samenstelling van deze commissies in 2016 is daardoor
als volgt:
– de Website en Social Media commissie met als leden: Jannemarije Goedkoop en
Annelies van der Have
– de commissie Denktank met als leden: Walter van der Have, Peter Keyser, Dick Kol, Klaas
Kremer en Eric van Westerloo. Reserve lid van deze commissie is Dick ten Have.

13. Bespreking van het politieke beleid
– Voorstel van projectontwikkelaar Hoorne Vastgoed om in de Slottuin (het voormalige
Nova College terrein) 90 woningen, waarvan 50 in de sociale sector én een grote nieuwe
Vomar supermarkt van 1.750 m² te gaan bouwen.
Gerlof Brinck is inmiddels in de vergadering gearriveerd. Hij heeft deze avond een CDA
bijeenkomst bijgewoond die speciaal bedoeld was voor bewoners van de Indische buurt en
directe omgeving. De avond was aangekondigd als informatieavond n.a.v. de plannen van
Hoorne Vastgoed om nieuwe grote Vomar te realiseren op het terrein van de Slottuin. Gerlof
kreeg sterk de indruk dat de avond vooral werd gebruikt als ledenwervingsavond voor de
lokale CDA afdeling. Er waren 14 aanwezigen. Desgevraagd gaven die allen aan tegen de
vestiging van de Vomar in de Slottuin te zijn. Zij beschouwen de mogelijke komst van een
grote Vomar in de Slottuin als een ramp voor hun wijk. Gerlof benadrukte dat die 14
aanwezigen volstrekt niet representatief zijn voor de gehele Indische buurt en omliggende wijken. HBB beoordeelt het complete door Hoorne gepresenteerde plan, inclusief de
voorgenomen bouw van 90 woningen, waarvan 50 in de sociale sector, als een zegen voor
Heemstede.
– Spoorwegovergang Laantje van Alverna
Recent heeft de Raad van State, de hoogste instantie waar het gaat om geschillen m.b.t. tot
bestuursrecht, uitspraak gedaan in de rechtszaak betreffende de al dan niet openbaarheid
van de spoorwegovergang Laantje van Alverna. De uitspraak van de Raad van State komt
erop neer dat de spoorwegovergang openbaar is en op korte termijn weer geopend dient te
worden. Sinds deze duidelijke rechterlijke uitspraak steggelen alle betrokken partijen
(ProRail, de gemeente Heemstede, de Fietsersbond, Wandelnet, de bewoners van het
Laantje van Alverna en het bewonerscomité uit de Geleerdenwijk) over mogelijke
oplossingen voor een veilige spoorwegovergang, met als voorlopig resultaat dat de
spoorwegovergang, in weerwil van de duidelijke uitspraak van de Raad van State, nog steeds
dicht is.
– Havenlab
Afgelopen najaar is het zogeheten ‘Havenlab’ gestart. Inmiddels werken zo’n 14
Heemsteedse burgers in het Havenlab aan de plannen voor de herinrichting van de Haven
van Heemstede. Op basis van de digitale enquête van 2015 en de bijeenkomst van augustus
2015 heeft het Havenlab een nadere ordening gemaakt van de wensen voor de nieuwe
Haven. Ook zijn inspirerende voorbeelden verzameld voor de inrichting van zowel het water
als de kades. Een mooi voorbeeld van burgerparticipatie waarbij de overheid een
faciliterende rol heeft.
– Het rapport Winkelvisie
Het adviesbureau voor Ruimte en Strategie Droogh Trommelen en Partners (DTNP) heeft in
opdracht van de gemeente Heemstede het rapport ‘Winkelvisie’ uitgebracht. HBB kan in
grote lijnen leven met de inhoud van het rapport, al heeft HBB nog wel enkele wensen.

14. Ledenbestand en ledenwerving
De secretaris die tevens verantwoordelijk is voor ledenwerving meldt de vergadering dat
HBB per 1 januari 2016 28 leden heeft. Sindsdien heeft Peter Keyser één nieuw lid geworven,
t.w. zijn buurvrouw Carole Havers-Leemans. Rembrandt brengt nogmaals de actie ‘Lid werft
lid’ onder de aandacht. Deze actie vraagt aan ieder HBB lid per jaar tenminste één nieuw lid
te werven. Een uitgelezen mogelijkheid om een familielid, vriend(in) of bekende met HBB te
laten kennismaken is de jaarlijkse bijeenkomst in Café De 1ste Aanleg waar Heemsteedse
burgers kunnen kennismaken met de leden van het HBB bestuur en met de HBB fractie. Deze
avond vindt dit jaar plaats op dinsdag 12 april a.s. van 20:00 tot 21:00 uur in Café De 1ste
Aanleg.

15. Rondvraag en sluiting
Eric van Westerloo heeft een tweetal opmerkingen. Onlangs was hij aanwezig bij een
bijeenkomst van de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie. Daar constateerde hij dat de
uitspraak van de commissie n.a.v. een bezwaarschrift vaak is gebaseerd op de mening van
één ambtenaar. Eric ergert zich hier mateloos aan. Hij vraagt zich hardop af hoe dit kan
worden veranderd. Een voorbeeld daarvan is de manier waarop het bezwaarschrift van de
coffeeshop Eefies aan de Jan van Goyenstraat door de commissie werd behandeld. Verder
verbaast het Eric hoe wordt omgesprongen met de plannen m.b.t. de toekomst van het
Manpadslaangebied. Eerst waren er 13 nieuw te bouwen huizen gepland. Nu ineens 20. Het
HBB standpunt is dat natuurontwikkeling voorop dient te staan. Met dat als uitgangspunt is
HBB akkoord met de bouw van 20 villa’s oké, in ruil voor natuur.
Nadat de voorzitter heeft geconstateerd dat er verder geen vragen meer zijn, sluit hij om

22:20 uur de vergadering onder dankzegging aan allen voor ieders inbreng.