Notulen 2016 oktober

Notulen Najaars Algemene Ledenvergadering Heemsteeds Burger Belang d.d. 6 oktober 2016 in De
Pauwehof, Achterweg 19, Heemstede

Aanwezig: de bestuursleden Keyser (voorzitter), Heerkens Thijssen (secretaris) en Van der Have
(penningmeester) en de leden, de dames Goedkoop, Van der Have, Havers, Jagtenberg, Keyser en Van
Ravestein en de heren Blok, Ten Have, Hulsebosch, Kremer en Van Westerloo.

1. Opening en mededelingen
Om 20:10 uur opent voorzitter Peter Keyser de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van
mevrouw Keyser-van Iperen, mevrouw Trox-Keyser en van de heren Ates, Brinck, Kol, Lommerse en
Winters.
Vervolgens staat de voorzitter stil bij het overlijden van HBB lid Rob de Lijster op 7 juli jl. Rob was al zeer
geruime tijd lid van HBB en heeft binnen HBB verschillende functies vervuld. Zo was hij onder meer lid van
de kascommissie, de HBB Denktank en ‘meeschrijver’ van onze verkiezingsprogramma’s. Wij zullen Rob
herinneren als een fijn luisterend oor, altijd bereid tot meedenken en voor velen een goede vriend. Hierna
vraagt de voorzitter enkele momenten van stilte om Rob te herdenken.
Tot besluit van dit agendapunt stelt de voorzitter dat deze vergadering behalve over het verleden en het
heden vooral over de toekomst gaat.

2. Ingekomen stukken
Er zijn geen vermeldenswaardige ingekomen stukken ontvangen.

3. Vaststelling van de notulen van de Jaarvergadering d.d. 21 januari 2016
Er zijn geen op- of aanmerkingen naar aanleiding van deze notulen waarna de voorzitter concludeert dat
deze notulen hiermee zijn vastgesteld.

4. Partijbestuur verkiezingen, alsmede vaststelling rooster van aftreden bestuur
Naar aanleiding van het bestuursvoorstel met betrekking tot een wijziging in de samenstelling van het
bestuur, zoals staat vermeld in de agenda van deze vergadering, komen geen vragen uit de vergadering. De
voorzitter concludeert derhalve dat alle aanwezigen daarmee instemmen, waarmee het betreffende
bestuursvoorstel unaniem door de vergadering is aangenomen.
Hierdoor is de samenstelling van het HBB bestuur ingaande 6 oktober 2016 als volgt:
Peter Keyser, voorzitter (einde eerste termijn: januari 2018)
Walter van der Have, vicevoorzitter (einde eerste termijn: januari 2019)
Rembrandt Heerkens Thijssen, secretaris (einde eerste termijn: januari 2017)
Carole Havers, penningmeester (einde eerste termijn: januari 2019)
De voorzitter feliciteert Carole Havers van harte met haar benoeming tot penningmeester en heet haar
welkom in het bestuur. Daarnaast dankt hij de afgetreden penningmeester Walter van der Have hartelijk
voor het vele goede werk dat hij als penningmeester heeft verricht. De voorzitter waardeert het zeer dat
Walter heeft aangegeven bestuurslid te willen blijven, vanaf nu als vicevoorzitter en verheugt zich op de
voortzetting van de zeer vruchtbare samenwerking met Walter.

5. Verslag van de commissie Denktank
Voorzitter Peter Keyser, die daarnaast lid is van de commissie Denktank, neemt hierover het woord. Naast
Peter maken de volgende HBB leden deel uit van de commissie Denktank: Dick ten Have, Walter van der
Have, Dick Kol, Klaas Kremer en Eric van Westerloo. Tot dusver is de commissie Denktank twee keer bijeen
geweest en wel op 18 april jl. en op 4 juli jl. De 3e bijeenkomst is gepland voor 28 oktober.
Korte weergave van het besprokene, uitspraken en ideeën.
1e bijeenkomst d.d. 18 april jl.
Heemsteeds Burger Belang is momenteel ‘te groot voor het servet en te klein voor het tafellaken’. Met
andere woorden: we zitten er nog tussen in van wat het eigenlijk zou moeten zijn: een volgroeide partij
met een stevig fundament. We zijn nu een zeer welwillende partij, waarin ieder op zijn eigen wijze aan
deelneemt in de politieke arena en in de partij zelf. We moeten ons daarin versterken en een betere balans
vinden. We moeten groeien, ons ontwikkelen om ‘een tafellaken’ te kunnen zijn. Waar andere partijen
kunnen steunen op de landelijke organisatie, moeten wij het immers zelf doen.
Wij moeten ons HBB draagvlak verder versterken door ons te richten op specifieke Heemstede
doelgroepen. Denk hierbij o.a. aan de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek en
wijkvertegenwoordigers.
Wij moeten ons verder versterken door gerichte ledenwerving en daarbij vooral op zoek gaan naar
toekomstige kaderleden met het oog op samenstelling van de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen
van maart 2018. Daarnaast moeten er binnen HBB in de nabije toekomst in commissies diverse functies
worden vervuld, zoals bijvoorbeeld in de commissie website.
Verder aangedragen punten waarop wij zouden kunnen scoren zijn:
– veiligheid, en:
– de buurt App.
2e bijeenkomst d.d. 4 juli jl.
Vervolg discussie over het plan van aanpak en voorbereidingen die moeten leiden tot een voorstel voor
een evenwichtig verkiezingsprogramma maart 2018 met daarin zo veel mogelijk herkenbare HBB punten.
En daarnaast een sterke kieslijst met ieder geval 8, liefst 9 kandidaten voor het HBB raadslidmaatschap. De
situatie is nu dat HBB 5 zetels van de 21 zetels in de raad heeft. Door diverse omstandigheden zijn er
momenteel geen opvolgers in het geval een HBB raadslid zijn raadslidmaatschap tussentijds beëindigt. Dat
is de realiteit maar tevens een zeer onwenselijke situatie. Wij moeten ermee rekening houden dat HBB bij
de verkiezingen van maart 2018 zelfs méér dan 5 zetels krijgt. Dat kan een reactie vanuit de kiezer zijn o.a.
door het besluit van HBB het vertrouwen in de VVD op te zeggen.
HBB Verkiezingsprogramma
Wij denken na over een nieuwe opzet, makkelijk leesbaar. Bijvoorbeeld eerst een tijdloos gedeelte, dan
specifiek voor de periode 2018-2022. Kort en bondig.
Hierna vraagt de voorzitter aan de vergadering punten van zorg / aandachtspunten / visie / input voor de
commissie Denktank.
Wat mist Heemstede? Wat zijn de sterke punten van Heemstede?
Uit de vergadering komen de volgende reacties:
– In Heemstede is er geen betaalbare huisvesting voor jongeren.
– Rondom Heemstede zijn die mogelijkheden er wel, zoals bijvoorbeeld in Hillegom en in IJmuiden.
– Heemstede is voor jongeren te saai; er is te weinig vertier; er is bijvoorbeeld geen Feestweek, zoals die er
wel is in omliggende dorpen als Bennebroek, Vijfhuizen en Lisse.
– Door voornoemde redenen trekken jongeren naar Haarlem.
– In De Slottuin (het voormalige Nova College terrein) gaat Elan Wonen 55 sociale huurwoningen en 38 vrije
sectorwoningen bouwen.
– Op de 2e HBB ‘Meet & Greet’ bijeenkomst in De 1ste Aanleg kwamen weinig belangstellenden af. Wél
vertegenwoordigers van Wandelnet en van de Fietsersbond.
– We moeten met elkaar antwoord geven op de vraag: “Waarom kiest men voor Heemstede?” Bezadigd.
Groenendaalse bos. Bibliotheek.
– Theater De Luifel biedt cabaret, toneel, film, muziek en muziektheater. Daarnaast kun je in De Luifel
dagelijks terecht voor een zeer gevarieerd programma voor jong en oud georganiseerd door
WIJ Heemstede.
– Het vervoer voor (eenzame) ouderen moet beter. Ze komen bij de mensen thuis! Ze weten veel!
– Er moet een extra Kobus komen.
– Terug naar de wijken.
– De wijkverpleging kan heel veel doen.
– Eenzaamheid is een groot item!
– Iedereen boven de 80 krijgt huisbezoek.
– Die leeftijdsdrempel is wel erg hoog.
– Voorstel: nodig iemand van bijv. Zorgbalans uit bij de commissie Denktank.
– Er is veel geld beschikbaar in het sociale domein. Bijvoorbeeld: brief aan alle 18 jarigen: kom stemmen
tellen en je krijgt er een kleine vergoeding voor.
– Voorstel: er moet een Feestweek komen in Heemstede voor jong en oud. Vooral voor jongeren.
– De Slottuin: goede locatie voor hoogbouw. Maximaal 3 hoog.
– Manpadslaangebied is daar minder geschikt voor.
– De praktische uitvoerbaarheid is heel belangrijk.
– Alle wijken / heel Heemstede: 30 km gebied.
– Wij gaan aan alle HBB leden onze suggesties doorgeven.
– Aandacht voor parkeerproblematiek Indische buurt.
– Het gaat erom: waar ga je mee scoren?
– Je moet wél een oplossing aanbieden.
– Gedifferentieerd OZB tarief.
Na de 3e bijeenkomst van de commissie Denktank op 28 oktober a.s. wordt aan alle HBB leden inbreng van
ideeën, suggesties en aandachtspunten gevraagd die moet lijden tot speerpunten.
Hiermee is tevens Agendapunt 6. Voorbereidingen gemeenteraadsverkiezingen voorjaar 2018 voldoende
besproken.

7. Bespreking van het politieke beleid
De voorzitter geeft het woord aan onze fractievoorzitter Annelies van der Have. Dit voorjaar heeft HBB
moeten concluderen dat de door de VVD ingeslagen weg naar de realisatie van een nieuwe grote Vomar
supermarkt in het gebied tussen de Binnenweg en de Eikenlaan niet strookt met de afspraken uit het
collegeakkoord. Daarnaast ontstond er gaandeweg steeds meer frictie tussen HBB en de VVD fractie.
Wantrouwen en het niet respectvol omgaan met de HBB standpunten en de afspraken binnen het
collegeakkoord, voerden steeds meer de boventoon en discussies ontaarden steeds vaker op de man in
plaats van op de bal. Een trieste gewaarwording en wat HBB betreft een onwerkbare situatie met de VVD
fractie. Daarom heeft de HBB fractie tijdens de raadsvergadering van 26 mei jl. besloten het vertrouwen in
de VVD fractie op te zeggen en daarnaast besloten HBB wethouder Remco Ates terug te trekken uit het
college. Alle HBB leden zijn meteen de volgende dag per mail geïnformeerd over de aanleiding en de
beslissing van de HBB fractie. Daarmee was het college gevallen. Het collegeprogramma was voor
driekwart een HBB programma. Terugblikkend op de afgelopen 2 jaar kunnen we vaststellen dat het HBB
programma in grote mate is uitgevoerd. Eind juni jl. is er een nieuwe (D66, VVD, CDA) coalitie gevormd,
waarvan HBB geen deel meer uitmaakt. Sindsdien ‘zit’ HBB in de oppositie. HBB zal constructieve oppositie
voeren. Nu het vrijwel zeker is dat de realisatie van een grote supermarkt op het binnenterrein tussen de
Binnenweg en de Eikenlaan gerealiseerd gaat worden, is het belangrijkste politieke hangijzer in de
komende 2 jaar: de invulling van het Manpadslaangebied.
Voor HBB blijft daarnaast belangrijk: 1. Het algemeen belang en het betrekken van burgers vanaf het begin
van besluitvorming en 2. Huizenbouw en onder welke voorwaarden HBB daar haar medewerking aan zal
verlenen, vooral als het gaat om afwijken van bestemmingsplannen. Daarnaast is een realistisch resp.
doordacht duurzaam beleid een belangrijk speerpunt.

8. Ledenbestand en ledenwerving
De voorzitter geeft het woord aan secretaris Rembrandt Heerkens Thijssen die ledenwerving en
ledenbestand in zijn portefeuille heeft. HBB heeft nu 31 leden. Het is en blijft voor HBB van groot belang
dat er nieuwe leden bij komen. De redenen daarvoor zijn onder meer:
– verjonging van ons ledenbestand,
– vorming van kader waaruit diverse functies kunnen worden vervuld, zoals in: het bestuur en diverse
commissies, zoals de websitecommissie, de social media commissie en de Denktank commissie,
– samenstelling van de HBB kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018,
– en ‘last but not least’ de inkomsten uit de jaarlijkse contributie waaruit onder meer de kosten van de
verkiezingscampagne kunnen worden betaald.
Heerkens Thijssen doet nogmaals een klemmend beroep op alle aanwezigen om nog eens goed in de eigen
Heemsteedse vrienden- en kennissenkring rond te kijken en in dat circuit mensen te vragen HBB lid te
worden.

9. Rondvraag en sluiting
Eric van Westerloo stelt dat HBB voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 een kieslijst moet
hebben met daarop zeker 8 à 9 personen die verklaard hebben bereid te zijn om daadwerkelijk raadslid te
worden. Daarnaast moet het streven zijn de lijst aan te vullen richting 20 personen die kunnen fungeren als
‘lijstduwer’.
Jannemarije Goedkoop deelt mee dat zij een HBB Instagram account gaat maken.
Annelies van der Have spreekt de wens uit dat er op de HBB website meer berichten komen over
onderwerpen die aan de orde zijn geweest bij vergaderingen van de commissie Samenleving en de
commissie Middelen. René Blok zegt dat hij dat gaat verzorgen.
De HBB app moet meer inhoud krijgen. Klaas Kremer gaat dit coördineren.
Walter van der Have stelt vragen over de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van
maart 2018 en vraagt aandacht voor het beheersen van de kosten daarvan. Hij heeft vernomen dat Klaas
Kremer met een voorstel komt voor posters.
Nadat de voorzitter heeft geconstateerd dat er verder geen vragen meer zijn, sluit hij om 22:20 uur de
vergadering onder dankzegging aan allen voor ieders inbreng.
De volgende Algemene Ledenvergadering is de Jaarvergadering. Die zal gaan plaatsvinden eind januari /
begin februari 2017.

RHT, 1 november 2016