Verslag commissie Ruimte september 2017

In de raadscommissies worden besluiten van de gemeenteraad voorbereid. In de commissie Ruimte van september zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

 

1. Uitvoeringsprogramma nota Duurzaamheid.

HBB kan zich prima vinden in de voorgestelde maatregelen, alleen hebben we wel een probleem met de opname van een project voor Tiny Houses in Haarlem á 42.000 euro. Er is geen verder plan hierover toegevoegd of uitwerking van de financiën beschikbaar. Dat vindt HBB op dit moment voorbarig. We hebben de wethouder verzocht eerst met een plan te komen alvorens de 42.000 euro beschikbaar te stellen. Wethouder Nieuwland heeft, met enig tegensputteren, het Tiny Houses plan uit het voorstel teruggetrokken en zal hier op een later moment op terugkomen. Verder is HBB van mening dat er weinig op de meetbaarheid van de maatregelen wordt ingegaan. Wij zien graag welke milieueffecten welke maatregelen hebben. In het volgende uitvoeringsprogramma zal hier meer aandacht aan worden geschonken.

2. Hartenkamp stal en schuur

De Hartenkamp heeft een aanvraag ingediend voor de nieuwbouw van een stal en tuinschuur bij de boerderij op De Hartekamp (Vossenlaan 2), na sloop van de bestaande stal en kassen. Het totale oppervlak beslaat 250m2 meer dan wat nu is toegestaan volgens het bestemmingsplan. Daarnaast is het al gebouwd! Omdat de Hartenkamp haast kreeg in verband met het aflopen van subsidie, is het al gebouwd alvorens de officiële aanvraag in orde was gemaakt. Er is tussentijds wel overleg geweest met de commissie welstand en de gemeente. Eerder hebben wij van dit plan al aangekaart bij de wethouder, zie hier. HBB vindt het doorlopen proces onacceptabel. De raad wordt op deze wijze geconfronteerd met een fait a compli. Dit is niet uit te leggen aan onze inwoners. Daarnaast vindt HBB de overschrijding van 250 m2 veel te fors. Hoewel andere partijen wel kritiek uitten over het proces, waren zij echter wel akkoord met het voorstel, dus het mag blijven staan.

3. Sterrenwacht

Van de stichting ‘Kom in mijn tuin’ is een aanvraag ontvangen om in samenwerking met een particulier in het kader van educatie een kleine sterrenwacht (een koepelvormige opbouw) te mogen realiseren op één van de bestaande gebouwtjes bij de hobbytuinen direct naast de kinder-/generatietuinen van de stichting. HBB is enthousiast over dit plan. Het draagt bij aan educatie en kan op een nette manier worden gerealiseerd bij de kindertuinen. Wat HBB betreft dus akkoord.

4. Vervanging pontje Meermond door brug

Het pontje bij Meermond heeft regelmatig last van storingen en is medio 2016 om die reden buiten werking gesteld. De recreatieve fiets- en wandelroute langs deze kant naar Meermond is hierdoor nu onderbroken. Het college wil in plaats van het weer repareren van het pontje een vaste brug plaatsen á 200.000 euro. HBB vindt deze investering enorm voor een recreatieve route die weinig wordt gebruikt. De recreatieve route wordt weliswaar nu onderbroken, maar Meermond is nog steeds bereikbaar via de andere zijde. Bovendien wordt door een vaste brug de recreatie verder geïntensiveerd en neemt het risico op 11bezoekers aan Meermond buiten openingsuren toe. Hiermee wordt het natuurgebied eventueel geweld aan gedaan en zullen de bewoners van de woonboten overlast ervaren. HBB is dus geen voorstander voor een brug en heeft het college gevraagd verder te zoeken naar oplossingen. De rest van de commissie, behalve D66 die de brug wel wil, was het hiermee eens.

5. Uitbreiding parkeren Indische Wijk

De Indische Wijk kampt met een hoge parkeerdruk. Om deze druk te verlichten, heeft het college gekeken op welke plekken er slimmer met de beschikbare ruimte om kan worden gegaan, om zo extra parkeerplekken te maken. HBB vindt het uitbreiden van parkeerplekken op deze wijze een prima initiatief.

6. Groenendaalkwartier 30 km zone

Een van de laatste wijken die nog niet is ingericht als 30km zone is het Groenendaalkwartier. De volgende maatregelen stelt het college voor: Borden 30km/u-zone en witte belijning bij in- en uitrijden wijk; Verhoogd plateau op het kruispunt Molenlaan/Herfstlaan/Groenendaalkade; Snelheidsremmende maatregelen Vrijheidsdreef; Parkeervakken Molenlaan/Herfstlaan aanbrengen middels subtiele markering; Bord gevaarlijk kruispunt Vrijheidsdreef/Burgemeester van Rappardlaan. Wat HBB betreft dient er in alle wijken een maximum snelheid van 30km/u te gelden. Wij kunnen ons dus uitstekend vinden in de voorstellen. Hoewel de participatie een wat rommelige start heeft gekend, is het proces nu toch goed afgerond. Wel hebben we nog vragen waarom de Valkenburgerlaan niet mee is genomen in dit plan. De wethouder geeft aan dat deze wordt betrokken bij het participatietraject rondom de verkeersafwikkeling van de Camplaan. Op een later moment gaan we daar dus nog over spreken.