Verslag commissie Middelen oktober 2017

In de raadscommissies worden besluiten van de gemeenteraad voorbereid. In de commissie Middelen van oktober zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

1. Najaarsnota 2017

De Najaarsnota geeft inzicht in de financiële positie van de gemeente in het lopende jaar. Er worden een aantal wijzigingen voorgesteld om de lopende begroting aan te passen. Er worden geen heikele zaken voorgesteld, dus HBB kan zich prima vinden in de voorstellen.

2. Begroting 2018

De gemeenteraad stelt ieder jaar in november de begroting vast voor de komende jaar. Voorafgaand aan deze bespreking in november dienen de raadsfracties hun schriftelijke vragen in. De antwoorden hier op ontvangt de commissie vóór bespreking in de commissie. In de commissie Middelen van oktober is dan nog ruimte om nog aanvullend enkele verhelderende vragen te stellen. HBB heeft ter voorbereiding diverse technische vragen gesteld over de begroting. Deze kunt u hier terugvinden. In de commissie zelf viel er nog weinig te vragen. De behandeling van de begroting met de algemene beschouwingen vinden plaats op 3 en 4 november. Een verslag vindt u hier(volgt).

3. Renovatie Openbare Verlichting 2017 (Rivierenwijk-Noord en Geleerdenwijk)

De openbare verlichting in de Geleerdenwijk en in de Rivierenwijk-Noord moet worden vervangen. Hiervoor is aanvullend een krediet van € 165.300 nodig. HBB is hiermee akkoord.