Verslag commissie Ruimte oktober 2017

reggelaan nu

In de raadscommissies worden besluiten van de gemeenteraad voorbereid. De commissie Ruimte was wederom in oktober overvol en moest worden verdeeld over twee avonden. Aan de orde kwamen de volgende onderwerpen.


reggelaan nu1. Vaststellen bestemmingsplan Reggelaan 14 te Heemstede

Het college wil de groenstrook en de grond onder de oude peuterschool aan de Reggelaan verkopen. Een deel wil het college verkopen aan de naastgelegen buren, het middendeel wordt uitgegeven als bouwkavel. Eén van die buren wil op dat stukje grond zijn aanbouw realiseren (van max 70m2). Veel buurtgenoten zijn echter ook tegen het verdwijnen van de groenstrook en de doorkijk naar Ipenrode. HBB vindt dat het participatie traject dramatisch is verlopen. Natuurlijk is het college lerende, maar dat maakt het nog niet goed. Daarnaast vinden wij het onbegrijpelijk dat dit college en de collegepartijen kiezen voor het opgeven van groen in de wijk, voor meer steen en een uitbouw van inwoner, alleen maar om de Heemsteedse kas te spekken. Zo verdwijnt er steeds meer groen in de wijken, neemt verstening verder toe en zijn er ook voor kinderen steeds minder plekken waar zij buiten kunnen spelen (behalve op de stoep). Een laatste punt wat HBB betreft hierover, is dat wederom blijkt dat de communicatie over inspraak over plannen echt beter moet.

2. Inloopstal Leidsevaartweg VvGB en omgevingsvergunning

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van W. van Zadel & Co BV voor het bouwen van een inloopstal in strijd met het bestemmingsplan “Landgoederen enGroene Gebieden” (thans “Herziening Landgoederen en Groene Gebieden”). Het betreft een inloopstal voor 7 paarden van 80m2 en een verhard oppervlak van 225m2. Op het moment van aanvraag, is er al een inloopstal aanwezig van 35m2. Deze is zonder vergunning geplaatst en dus illegaal. De nieuwe, grotere stal zal deze illegale stal vervangen. HBB is verbaasd en ontstemt dat het college de illegale stal heeft gedoogd en nu laat vervangen door een nog grotere stal. Dat is de omgekeerde realiteit en valt niet uit te leggen. Bovendien laat het bestemmingsplan dit niet toe. Op deze wijze worden steeds meer agrarische gronden aangetast in hun gebruik. HBB kan zich dan ook niet vinden in het voorstel van het college.

3. Uitgangspuntennotitie bestemmingsplan ‘Horeca en terrassen Heemstede’

In deze notitie worden de uitgangspunten besproken die moeten leiden tot een nieuw op te stellen bestemmingsplan ‘Horeca en terrassen Heemstede’. Het college stelt voor om het voor alle ondernemers mogelijk te maken een klein terras op de stoep te plaatsen, mits de ruimte dit toe laat. Daarnaast wil het college het maximum aantal horeca-gelegenheden vrijgeven en een terras aan de Zandvaartkade realiseren. HBB is van mening dat de limiet van het aantal horeca-gelegenheden weliswaar wat kan worden opgerekt, maar niet ongelimiteerd zou moeten zijn. Zo kun je het ook beter in de hand houden. Daarnaast zijn wij niet gelukkig met het gekozen terras aan de Zandvaartkade. Er zijn op dat deel van de Raadhuisstraat/Binnenweg al best een aantal terrassen. Zo is nog niet zo lang geleden het pleintje bij de dorpspomp gecreëerd en is er bij Bomans ook een ruim terras. Het terras aan de overzijde van Zandvaartkade is openbaar toegankelijk, verdiept en op een lastig kruispunt. Het risico dat hier ’s avonds en ’s nachts overlast vandaan zal komen is groot. In het hele voorstel mist HBB het overleg met bewoners.

4. Procesvoorstel Manpadslaangebied

Het college stelt voor het model 2 en vlekkenkaart 2 verder uit te laten werken door adviesbureau Rho in een meerdere stedenbouwkundige verkenningen. Het is HBB helder dat het college (en D66) een volledig groene invulling van het Manpadslaangebied hebben losgelaten. We verbazen ons er nog steeds over dat zij onze inwoners heeft voorgehouden dat dit tot de mogelijkheden zou behoren. Ook D66 kende de cijfers, daar is niets aan veranderd. Financieel is het niet voor de gemeente op te brengen om het gebied in handen te krijgen en te transformeren tot natuurgebied. Door het hele gebied erbij te willen betrekken, zijn er veel belanghebbenden bij gekomen en stijgen de kosten. HBB maakt zich ernstig zorgen hoe het college tot een gedragen plan gaat komen met 24 belanghebbenden om te tafel. Het college stelt wel dat niemand vlekkenkaart 2 niets vindt, maar als je goed luistert klinkt dat toch anders. Daarnaast heeft HBB (nog steeds) veel moeite met het feit dat niets over de financiën mogen worden gedeeld. Zo voelen onze meedenkende inwoners zich ook niet serieus genomen. Dat Rho verder gaat uitwerken is op zich niet verkeerd, er wordt beslist nog niks in beton gegoten. Wij denken dat dan vooral heel inzichtelijk gaat worden dat de kosten te veel hoog oplopen, er belanghebbenden worden geschaad en er veel meer woningbouw nodig zal zijn. Dan zal blijken dat dit een onzalige weg is. Wij maken ons ernstig zorgen of het college hier uit gaat komen en of dat mooie groene Manpadslaangebied er op deze manier gaat komen. Lees hier meer over het onderzoek van Rho.

5. Concept Ontwikkelperspectief Binnenduinrand

Het Ontwikkelperspectief schetst hoe de overheden samen met maatschappelijke partners, ondernemers en bewoners het unieke en hoogwaardige landschap van de Binnenduinrand voor de toekomst veilig kunnen stellen en verder kunnen versterken. Het benoemt daarnaast de ambities en spelregels om dit toekomstbeeld te realiseren.
Dit stuk is een regionale visie en gaat in op hoe we ons landschap kunnen beschermen tegen ongewenste ontwikkelingen. HBB ziet het stuk als een mooie onderlegger voor de nieuwe omgevingswet. We maken ons wel zorgen om de insteek van meer toerisme. Dit betekent ook meer verkeer en druk op onze ruimte. Hoe vangen we dat op? HBB vindt dat infrastructuur voorwaardelijk zou moeten zijn op verdere ontwikkeling van toerisme.


klikos6. Afvalinzameling-pilot Merlenhoven

Het college wil een gefaseerde pilot afvalinzameling uitvoeren in de wijk Merlenhoven.

In fase 1 van de pilot zullen Plastic, Metalen en Drankkartons (PMD) 1x per 4 weken aan huis worden opgehaald en de inzamelfrequentie van restafval wordt verlaagd van 1x per 2 weken naar 1x per 4 weken. Fase 1 duurt 6 maanden. In deze fase krijgen de bewoners een extra kliko voor PMD. Na afloop hiervan wordt eerst geëvalueerd en aan de hand daarvan zal besloten worden of fase 2 kan worden gestart. De kosten voor de fase van de pilot zijn 41.000 euro (inclusief 15.995 euro voor de aanschaf van nieuwe PMD kliko’s).

Fase 2 houdt in dat in plaats van restafval de herbruikbare afvalstromen aan huis worden ingezameld (omgekeerd inzamelen). Voor de bewoners van Merlenhoven zijn er dan ondergrondse verzamelcontainers voor restafval beschikbaar. De kosten voor deze fase zijn 45.000 euro.

HBB vindt het hergebruik van afval van groot belang. De doelstelling om naar een circulaire economie te gaan onderschrijven we beslist. Ook het verminderen van restafval is van belang. Net voor deze commissievergadering is echter het rapport van het Centraal Plan Bureau verschenen dat flinke vraagtekens zet bij de milieuwinst van het recyclen van plastic. De bijdrage van hergebruik van plastic aan de reductie van de CO2-uitstoot is volgens de onderzoekers beperkt. Het gaat om hooguit 0,15 procent van de totale uitstoot in Nederland. “Dit lijkt bescheiden in verhouding tot de omvang van de maatregel”, schrijft het CPB. “Er is ook geen directe relatie te leggen tussen het recyclen van kunststof en het terugdringen van zwerfafval en plastic in het oppervlaktewater; de zogeheten plasticsoep.” Daarnaast zijn er veel onduidelijkheden wat de beste manier is om plastic te scheiden: aan de bron (dus thuis) of middels nascheiding (bij een afvalverwerker). Verder zijn er vraagtekens te zetten bij de kwaliteit van het plastic. Zeker niet al het plastic leent zich voor hergebruik en het gerecyclede product is maar beperkt bruikbaar. Ondertussen horen we dus steeds meer geluiden, behalve van het CPB, ook uit wetenschappelijke hoek, dat deze manier wellicht niet de beste manier is. HBB vindt dat er nog teveel onduidelijkheden zijn. De wethouder geeft toe er het fijne niet van te weten en kende de inhoud van het CPB rapport niet. Wij vinden het nu niet uit te leggen aan onze inwoners. Het CPB rapport kunt u hier vinden.

Een tweede punt over deze pilot is dat op het punt van participatie de bewoners van Merlenhove niet direct zijn betrokken. Er is weliswaar een avond georganiseerd voor bewoners, maar dat was voor heel Heemstede en niet voor de wijk die het nu aangaat.

Een derde punt heeft HBB over de aanschaf van de extra nieuwe kliko’s. Waar gaan de bewoners die derde kliko laten? De voortuinen zijn niet heel ruim bemeten. Daarnaast koopt de gemeente dus eerst nieuwe kliko’s voor 15.000 euro, om ze in fase 2 van de pilot (na 6 maanden) weer weg te halen. Dat klinkt HBB weinig duurzaam in de oren…

De rest van de partijen in de commissie vindt dat het college de pilot verder kan uitwerken. HBB vindt van niet; wij vinden dat er eerst meer duidelijkheid moet komen. We vinden dat we eerst inzichtelijk moeten hebben over welke milieuwinst we het hebben en welke kosten daarmee gemoeid zijn, alvorens allerlei proeven of pilots in te zetten. Nu extra kliko’s (dus 3 in totaal) bij onze inwoners voor de deur te zetten, zonder de milieu effecten duidelijk in het vizier te hebben, vindt HBB voorbarig. Als er dan op basis van een gedegen overweging een pilot wordt opgestart, dienen de inwoners van de wijk die het aangaat te vanaf het begin te worden betrokken.

7. Rondvraag

HBB heeft de enorme verkeerschaos aan de orde gesteld. Er zijn op dit moment vooral in Haarlem nogal wat werkzaamheden aan de weg, waardoor het verkeer de laatste tijd in de spitstijden muurvast staat. We vragen ons af of er enige coördinatie of overleg is omtrent deze werkzaamheden. Toeval of niet, het zijn nu vooral veel wegen van en naar Heemstede die opgebroken zijn. Wethouder Nieuwland zegt toe deze vraag voor te leggen bij Wethouder Hooij. Wij ontvangen hier ongetwijfeld een notitie over binnenkort.