Verslag commissie Samenleving oktober 2017

In de raadscommissies worden besluiten van de gemeenteraad voorbereid. In de commissie Samenleving van oktober zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

1. Ontwikkeling Integraal Huisvestingsplan (IHP) Basisscholen

De gemeente heeft op grond van de Wet primair onderwijs in voorkomende gevallen de zorgplicht voor onder andere nieuwbouw van een school, uitbreiding van een school, herstel van constructiefouten en herstel en vervanging in verband met schade. Het college stelt voor een Integraal Huisvestingsplan (IHP) op te stellen om inzicht te krijgen in de bouwkundige en functionele staat en ontwikkelmogelijkheden van de schoolgebouwen. Dit biedt dan ook handvatten hoe om te gaan met fluctuerende leerlingenaantallen. De totale kosten van het IHP zijn 30.000 euro. HBB vindt de kosten erg hoog en heeft hier nadere vragen over gesteld. Dit heeft vooral te maken met het uitbesteden van de begeleiding en het in kaart brengen van de capaciteit van alle schoolgebouwen. Omdat het een precair proces is met verschillende deelnemers, is gekozen om dit project professioneel te begeleiden. HBB begrijpt de insteek van de wethouder. Hoewel we niet helemaal gelukkig zijn met een externe inhuur, kunnen we ons toch vinden in de gekozen opzet.

2. Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Heemstede 2017

Deze verordening uit 2015 stelt regels voor rechtvaardige en evenredige verdeling van schaarse woonruimte. Omdat wetgeving gewijzigd is, moet de verordening hierop worden aangepast. Met die aanpassing wordt gewaarborgd dat de gemeentelijke taakstelling van het huisvesten van statushouders kan worden uitgevoerd, dat woningzoekenden die een contract voor bepaalde tijd aangaan hun inschrijftijd kunnen behouden en dat de positie van de jongere woningzoekende wordt verbeterd. Daarnaast zijn de artikelen met betrekking tot mantelzorg, herhuisvesting stadsvernieuwingskandidaten en doorstroming vanuit maatschappelijke opvang gewijzigd. Verder zijn er een aantal wijzigingen opgenomen die aansluiten op de wens om voor verschillende complexe situaties meer maatwerk te leveren.
Het gaat hier dus grotendeels vooral om en technische aanpassing van de verordening, zodat het beleid dat we in Heemstede hebben kan worden voortgezet en/of kan worden verbeterd. We lossen met deze aanpassingen helaas geen woningschaarste op, maar richten ons vooral op de doelgroepen die de meeste urgentie hebben. HBB kan zich vinden dan ook vinden in de aanpassing van de verordening.

3. Rapportage sociaal domein eerste halfjaar 2017, ontwikkelingen sociaal domein inclusief Paswerk.

Na de grote transitie binnen het sociaal domein naar de gemeente, heeft de commissie gevraagd maandelijks op de hoogte te worden gehouden over de stand van zaken. HBB is tevreden over de status en voortgang.

4. Huisvesting statushouders
De wethouder informeert de commissie maandelijks over de stand van zaken op het gebied van de huisvesting van statushouders. Deze ligt op koers.