Notulen 2017 februari

Notulen Jaarvergadering Heemsteeds Burger Belang d.d. 2 februari 2017 in De Pauwehof, Achterweg 19, Heemstede

Aanwezig: de bestuursleden Keyser (voorzitter), Heerkens Thijssen (secretaris) en Havers (penningmeester) en de leden, de dames Goedkoop, Van der Have, Jagtenberg, Keyser en Van Ravestein en de heren D.R. ten Have, Hoogenstein, Hulsebosch, Kremer, De Valk en Van Westerloo.

1. Opening en mededelingen
Om 20:05 uur opent voorzitter Peter Keyser de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de dames Geerlings, Keyser-Van Iperen, Trox-Keyser en de heren Ates, Blok, Brinck, Kol en onze vicevoorzitter Van der Have.

2. Ingekomen stukken
Er zijn geen vermeldenswaardige ingekomen stukken ontvangen.

3. Vaststelling van de notulen van de Jaarvergadering d.d. 21 januari 2016
Er worden geen op- of aanmerkingen gemaakt naar aanleiding van deze notulen waarna de voorzitter concludeert dat deze notulen hiermee zijn vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris.

5. Verslag van de Kascommissie
De voorzitter geeft het woord aan de Kascommissie bestaande uit mevrouw Keyser en de heer Van Westerloo. Namens de Kascommissie neemt laatstgenoemde het woord. De Kascommissie verklaart de financiële stukken van Heemsteeds Burger Belang (HBB) over het verenigingsjaar 2016 te hebben onderzocht. Na grondige controle van de boekhouding is zij tot de conclusie gekomen dat de boekhouding volledig in orde is bevonden en een waarheidsgetrouw beeld geeft van de financiële situatie. De Kascommissie adviseert de vergadering dan ook de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid in 2016.
De voorzitter dankt de Kascommissie voor haar werkzaamheden en stelt voor mevrouw Keyser en de heer Van Westerloo te benoemen als leden van de Kascommissie voor het jaar 2017.
De vergadering gaat akkoord met dit voorstel.

6. Goedkeuring van het financieel Jaarverslag 2016
De vergadering neemt het advies van de Kascommissie over en dechargeert de penningmeester, onder dankzegging voor de geleverde inzet, voor het gevoerde financiële beleid in 2016.
De voorzitter deelt mee dat het bestuur van mening is dat de kosten die onze bank (ING) in rekening brengt te hoog zijn. Daarom gaat de penningmeester onderzoeken hoe de bankkosten bij andere banken zijn. Wellicht besluit het bestuur daarna van bank te veranderen. Klaas Kremer biedt aan hier ook een onderzoek naar te doen. Zijn voorstel wordt in dankbaarheid aanvaard.

7. Begroting 2017, alsmede Meerjarenbegroting 2017-2021
De vergadering gaat akkoord met de Begroting 2017, alsmede het contributievoorstel 2017 (de contributie blijft ongewijzigd à € 25, – ) en de Meerjarenbegroting 2017-2021.

8. Jaarverslag 2016
Er worden geen op- of aanmerkingen gemaakt naar aanleiding van het Jaarverslag waarna dit ongewijzigd wordt vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris. De heer Hulsebosch complimenteert de secretaris met het zeer informatieve Jaarverslag.
Door het Jaarverslag goed te keuren dechargeert de vergadering het bestuur voor het gevoerde beleid.

9. Partijbestuur verkiezingen, alsmede vaststelling rooster aftreden bestuur
De vergadering gaat akkoord met het bestuursvoorstel m.b.t. de samenstelling van het bestuur en het rooster van aftreden van het bestuur.

10. Benoeming van de leden van de HBB commissies
De vergadering gaat akkoord met het voorstel Annelies van der Have en Jannemarije Goedkoop te benoemen in de Website en Social Media commissie. Aan deze commissie wordt Klaas Kremer toegevoegd.
De vergadering gaat akkoord met het voorstel Peter Keyser, Dick ten Have, Walter van der Have, Eric van Westerloo, Klaas Kremer en René Blok te benoemen in de commissie Denktank.

11. Verslag van de Website en Social Media commissie
Deze commissie plaatst regelmatig nieuws, nieuwtjes of commentaar op de HBB website, het HBB Twitter account, de HBB app en het HBB Instagram account. Daarnaast is deze commissie ook actief op Facebook. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 zullen de activiteiten met ingang van 1 januari 2018 worden geïntensiveerd.

12. Verslag van de commissie Denktank
Peter Keyser zal de verslagen van de 3 bijeenkomsten van de commissie Denktank plaatsen op het besloten deel van de HBB website. Peter zal die verslagen ook vertrouwelijk per mail naar alle HBB leden sturen met het verzoek om input voor het verkiezingsprogramma 2018.

13. Bespreking van het politieke beleid
– Gescheiden afvalinzameling
In Heemstede scheiden inwoners hun afval al best goed. Maar het kan beter. Landelijk is de doelstelling om in 2020 nog maar 100 kilo restafval per inwoner per jaar te hebben. In Heemstede wordt nu onderzocht hoe de afvalinzameling moet worden gewijzigd om deze doelen te halen. Er komt een enquête onder de bevolking.
– Manpadslaangebied
De in juni 2016 gevormde coalitie van D66, VVD en CDA laat een nieuw onderzoek verrichten naar de mogelijkheden het Manpadslaangebied zo groen mogelijk in te vullen. Ook zal aan de inwoners om ideeën worden gevraagd.
– Bibliotheek
Het bibliotheekgebouw aan het Julianaplein 1 wordt verbouwd tot een multifunctioneel pand waarin niet alleen de bibliotheek maar ook diverse organisaties waaronder kinderopvang en WIJ Heemstede worden gehuisvest. De verbouwing van het gebouw is aanbesteed, maar nog niet gegund. E.e.a. komt binnenkort in de gemeenteraad aan de orde.
– Spoorwegovergang Laantje van Alverna
De gemeente laat zich ringeloren door ProRail. De ontsluitingsweg had allang door ProRail aan de gemeente moeten worden overgedragen.
– Begroting gemeente 2017
Bij de behandeling van de begroting 2017 van de gemeente heeft HBB voorgesteld een Feestweek in te stellen. Dat voorstel is unaniem aangenomen.
– De nieuwe Vomar
Volgens planning wordt het concrete bouwplan van een nieuwe grote Vomar supermarkt in het binnenterrein tussen de Binnenweg en de Eikenlaan in juni 2017 in de gemeenteraad behandeld. HBB gaat samen met GroenLinks en PvdA een enquête houden onder alle winkeliers van Raadhuisstraat, Binnenweg en zijstraten zoals o.m. de Binnendoor. Daarmee proberen we meer concreet zicht te krijgen over hun meningen over hoe het nu verder moet met de winkelstraat Raadhuisstraat-Binnenweg. De distributie van de enquête, de begeleidende brief en de retourenvelop worden verzorgd door HBB, GroenLinks en PvdA. Het bestuur vraagt de aanwezigen wie er wil helpen met de distributie van de enquête v.w.b. het deel dat door HBB zal worden verzorgd. Spontaan melden zich daarvoor aan: Dick ten Have, Fons Hoogenstein, Klaas Kremer, Rik de Valk, Eric van Westerloo en uw secretaris. Laatstgenoemde neemt de coördinatie van e.e.a. op zich.
Voor alle duidelijkheid: HBB blijft zich, samen met GroenLinks en PvdA, verzetten tegen de bouw van een nieuwe grote Vomar supermarkt aan de Binnenweg in het centrum van Heemstede.
– Havenlab
Een groep bewoners, ondernemers en belangstellenden heeft zich sinds augustus 2015 beziggehouden met het maken van een ontwerp voor de inrichting van de Heemsteedse haven. Deze groep wordt het ‘Havenlab’ genoemd. Het plan wordt binnenkort aan de omwonenden en de bewoners van Heemstede en de gemeenteraad gepresenteerd. Hierna gaat de gemeente een kostencalculatie van het plan maken en komt het aan de orde in de gemeenteraad.
– De Hartekamp
Het bestuur van de Hartekamp heeft plannen om aan de zuidzijde van het terrein, op de grens met Bennebroek, aanzienlijke nieuwbouw te gaan realiseren. Van diverse kanten wordt daar bezwaar tegen gemaakt.
– ‘Raadslid in de Klas’
De gemeenteraad is unaniem akkoord gegaan met het voorstel van uw secretaris om het project ‘Raadslid in de Klas’ ook in Heemstede te introduceren. Met het programma ‘Raadslid in de Klas’ komen twee of drie leden van de gemeenteraad aan de hoogste groepen van de basisschool uitleggen hoe de lokale politiek werkt en hoe jongeren hun stem kunnen laten horen. Vragen zoals; Wat doet de gemeenteraad?, Wat doen burgemeester en wethouders?, En hoe kunnen inwoners, dus ook jongeren, hun stem laten horen?, worden allemaal op een leerzame, interactieve manier behandeld en beantwoord. In het tweede deel van het programma gaan de raadsleden met scholieren in debat over onderwerpen/stellingen die de scholieren aandragen. Als voorproefje van hoe politieke besluitvorming tot stand komt.
– Burgemeester en Gemeentesecretaris met pensioen
Onze burgemeester, Marianne Heeremans, gaat op 1 januari 2018 met pensioen. Dat betekent dat binnenkort een periode aanbreekt waarin de vertrouwenscommissie moet worden samengesteld en de profielschets moet worden vastgesteld die half mei klaar moet zijn. Vóór die tijd worden ideeën opgehaald bij de inwoners, met één open vraag: Ik wil een burgemeester die … Daarna kan de vacature worden opengesteld. Onze gemeentesecretaris, Willem van den Berg, gaat eveneens met pensioen en wel kort na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.
– Intocht van Sinterklaas in Heemstede
Jarenlang werd de intocht van Sinterklaas in Heemstede georganiseerd door de winkeliersvereniging. Die heeft vorig jaar aan de gemeente meegedeeld de organisatie niet meer te willen doen. Daarom heeft de gemeente vorig jaar de organisatie op zich genomen. De gemeente wil de organisatie van de intocht dit jaar niet meer doen maar overdragen aan de Heemsteedse samenleving: een organisatie en/of een groep burgers. Mogelijk in de vorm van burgerparticipatie.

14. Gemeenteraadsverkiezingen maart 2018
Het bestuur is al geruime tijd bezig met de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen die in maart 2018 zullen worden gehouden. Vooral het samenstellen van de kieslijst baart vooralsnog nogal wat zorgen. De huidige HBB fractie in de gemeenteraad bestaat uit 5 raadsleden. 3 daarvan hebben aangegeven dat zij in maart 2018 niet op een verkiesbare plaats op de kieslijst willen staan. De andere 2 raadsleden hebben aangegeven dat zij bij de volgende verkiezingen zich weer verkiesbaar willen stellen. Bij onze voorbereidingen moeten we rekening houden dat we 5 á 7 zetels zouden kunnen krijgen. Bij dat scenario is het reëel dat HBB ook een wethouder moet ‘leveren’. Het voorgaande betekent dat HBB tenminste 8 personen moet vinden die écht beschikbaar zijn voor de kieslijst. Momenteel hebben 6 HBB leden zich bereid verklaart beschikbaar te zijn voor een verkiesbare plaats op de kieslijst en écht beschikbaar zijn om raadslid te worden. Dat zijn: Annelies van der Have, Lenny Jagtenberg, Peter Keyser, Klaas Kremer, René Blok en Olav Lommerse. Kortom: HBB moet nog op zoek gaan naar tenminste 2 personen die zich bereid verklaren voor een verkiesbare plaats op de kieslijst. Dat HBB momenteel geschikte kandidaten tekort komt, is ook veroorzaakt door overlijden en ziekte van HBB leden die in 2014 op de kieslijst stonden. Overigens: het blijkt dat alle Heemsteedse politieke partijen met dezelfde problemen kampen. Bij onze zoektocht naar nieuwe kandidaat raadsleden zullen wij social media inschakelen en wellicht een advertentie plaatsen in De Heemsteder.
Binnenkort wort gestart met het schrijven van het HBB verkiezingsprogramma. De 3 bijeenkomsten van de commissie Denktank vormen daarbij de basis. Het 1e concept van het programma is volgens planning gereed vóór de a.s. zomer. Het concept verkiezingsprogramma wordt besproken tijdens de Najaars Algemene Ledenvergadering van 12 oktober a.s. en dan definitief vastgesteld.

15. Ledenbestand en ledenwerving
Rembrandt Heerkens Thijssen krijgt het woord. Het HBB ledental bedroeg per 1 januari 2015: 28. In 2016 konden we 6 nieuwe leden verwelkomen. Door overlijden, verhuizing en opzegging moesten wij afscheid nemen van 3 leden, waardoor het ledental per 31 december jl. 31 bedraagt. Rembrandt breekt nogmaals een lans voor de actie ‘Lid werft Lid’, die inhoudt dat aan ieder HBB lid wordt gevraagd per jaar tenminste één nieuw lid te werven. Hoewel nog niet zolang geleden de ledenvergadering unaniem akkoord ging met dit voorstel komt ledenwerving door HBB leden nog steeds niet erg goed van de grond. Rembrandt benadrukt als voormalig professioneel fondsen- en ledenwerver dat zijn jarenlange ervaring heeft geleerd dat de persoonlijke benadering bij het werven van een nieuw lid veruit de meest succesvolle methode is. Hij heeft voor alle aanwezigen HBB folders beschikbaar die goed kunnen helpen bij het werven van nieuwe leden. HBB heeft de komende tijd nieuwe leden nodig voor tal van functies binnen de vereniging, zoals: kandidaat raadslid, bestuurslid en commissielid. En ‘last but not least’ zijn de contributie-inkomsten van de leden een belangrijke bron van inkomsten voor HBB, zeker met het oog op de verkiezingen van maart 2018, die veel kosten met zich brengen. De oproep onder de deelnemers aan deze vergadering levert geen nieuwe raadskandidaten op. Helmie van Ravestein geeft aan niet beschikbaar te zijn als kandidaat raadslid, maar wel beschikbaar te zijn voor een bestuursfunctie. Haar aanbod wordt in dankbaarheid aanvaard.
Uit de vergadering komt het voorstel een ‘Jeugdlidmaatschap’ in te stellen. Jeugdigen tot 25 jaar kunnen HBB jeugdlid worden en betalen € 10, – of € 15, – per jaar. Het bestuur bedankt voor deze suggestie en gaat zich hierover beraden.

16. Rondvraag en sluiting
Eric van Westerloo heeft geconstateerd dat ‘het groen’ van de rotonde bij de Adriaan Pauwlaan wordt verzorgd en gesponsord door een tuinbedrijf. Hij adviseert ook andere Heemsteedse groenvoorzieningen, zoals o.m. het plantsoen in de middenberm van de Heemsteedse Dreef te laten verzorgen én sponsoren door tuinbedrijven.
Verder adviseert Eric HBB overal waar HBB een standpunt over heeft, de betreffende mensen op te zoeken en met hen in gesprek te gaan. “Wat is uw standpunt?” “Dit is ons standpunt.” Eric vindt het heel goed dat HBB de social media inschakelt. Dit is heel goed bij het verder werken aan onze naamsbekendheid.
Dick ten Have doet de suggestie aan de penningmeester bij het verzenden van het verzoek tot betaling van de contributie 2017 het verzoek te doen om een extra gift als bijdrage aan de kosten van de verkiezingen 2018.
Charles Hulsebosch vraagt aan het bestuur namens alle HBB leden bloemen te sturen naar onze vice voorzitter Walter van der Have voor zijn 78e verjaardag.

Om 22:00 uur sluit voorzitter Peter Keyser de vergadering onder dankzegging voor ieders inbreng.

RHT, Heemstede, 16 februari 2017