Verkiezingsprogramma 2018-2022

A1 HBB poster web

A1 HBB poster web
Het volledige programma kunt hier in pdf downloaden.

 

Inleiding
Onze gemeente Heemstede is een prachtig dorp met veel groen, denk aan het Wandelbos Groenendaal, de diverse landgoederen, de statige lanen en het Oude Slot.
In de directe nabijheid van Heemstede vindt men het strand, de Waterleidingduinen, Haarlem en Amsterdam. Deze steden zijn ook nog eens uitstekend te bereiken vanuit ons eigen NS Station.
We zijn in Heemstede gezegend met veel voorzieningen. Een bibliotheek, zwembad, sporthal, diverse sportclubs, een speelbos, gezellige winkelstraten, goede scholen, muziekverenigingen en veel activiteiten op het gebied van kunst en cultuur.
In Heemstede telt iedereen mee. We hebben diverse maatschappelijke instellingen die hulp bieden aan ouderen, gehandicapten en mensen die op één of andere wijze zorg of hulp nodig hebben.
Kortom, het is een voorrecht om in Heemstede te wonen.

Over Heemsteeds Burger Belang
Heemsteeds Burger Belang (HBB) is opgericht in 1993 door een aantal inwoners van Heemstede die vonden dat een aantal zaken veel beter konden. De ‘oude’ politiek behartigde de belangen van de eigen inwoners gewoonweg niet.
Inspraak van inwoners in de te nemen besluiten, zou voorop moeten staan. Vooral wanneer deze besluiten direct van invloed zijn op hun leefomgeving.
Het basisbeginsel van HBB is er te zijn voor de inwoners van Heemstede: zij zijn ‘eindgebruiker’ van elk besluit dat de politiek neemt. Onze inwoners moeten van begin af aan worden betrokken bij de besluiten die de politiek neemt.
Wij zijn onafhankelijk van de landelijke politiek. Wij bedenken samen met onze inwoners zelf wat het beste is voor Heemstede en laten ons niet beïnvloeden door partij-ideologie, de provincie of Den Haag.
HBB heeft bij de verkiezingen in 2014 de meeste stemmen behaald en is daardoor de grootste politieke partij in Heemstede. Wij hopen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 weer van veel inwoners het vertrouwen krijgen om voor hun belangen te blijven opkomen.

Onze uitgangspunten
HBB is opgericht om inwoners van Heemstede meer en directer bij de politieke besluitvorming te betrekken. De invloed van onze inwoners staat voorop.
HBB is van mening dat besluiten op maat gesneden en praktisch moeten zijn, gericht op de Heemsteedse situatie. Daarbij worden onze inwoners vanaf het begin betrokken bij de besluitvorming. Zij zijn immers de ‘eindafnemers’ van de politieke besluiten.
HBB gaat uit van de kracht van de inwoners. Bewoners kunnen zelf heel goed aangeven wat hun wensen zijn, en hoe de politiek daar mee dient om te gaan.
Een belangrijk doel is om de inwoners van Heemstede zo efficiënt mogelijk van dienst te zijn. HBB vindt dat het bestuur van de gemeente makkelijk toegankelijk en betrouwbaar moet zijn.
We blijven streven naar zo laag mogelijke lasten voor de Heemsteedse inwoners.
Heemstede is een veilige, groene gemeente waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Daarnaast heeft Heemstede een bovengemiddeld niveau aan voorzieningen. HBB wil dit zo houden en waar nodig versterken.

Waar hebben we ons voor u de afgelopen 4 jaren voor ingezet:
• De inwoners van Heemstede worden steeds meer in de eerste fase betrokken bij een plan van de gemeente (maar dat kan nog veel beter!)
• Op initiatief van HBB sluiten de tijden van het vergunningparkeren in de wijken rondom het station aan bij de wensen van de bewoners
• HBB heeft het opgenomen voor de bewoners van de wijk Merlenhove die onvoldoende gehoord zijn bij de voorbereiding van de proef met het scheiden van afval
• HBB heeft zich altijd hard gemaakt voor de belangen van de omwonenden van de toekomstige Vomar
• Het plan voor de Haven van Heemstede is niet gemaakt door de gemeente, maar door betrokken bewoners en in Heemstede wonende deskundigen
• HBB heeft zich altijd ingezet voor het openhouden van de spoorwegovergang bij het Laantje van Alverna voor voetgangers en fietsers
• HBB heeft zich altijd ingezet voor een goed netwerk van het busvervoer in Heemstede
• Op initiatief van HBB worden er plannen gemaakt voor een Evenementenweek in Heemstede
• Dankzij HBB is er een schema voor collectes en mag er niet meer worden ‘geleurd aan de deur’
• HBB heeft zich ingezet voor de belanghebbenden rondom het Manpadslaangebied; de tuinders, de bewoners van de Manpadslaan, de bewoners van de Rivierenbuurt én voor het behoud van groen
• Het zwembad is er nog steeds. Hier heeft HBB zich alle jaren hard voor gemaakt en dat zullen we blijven doen
• Op voorstel van HBB is er binnen het minimabeleid ruimte voor zwemlessen
• Op initiatief van HBB is Heemstede versneld gestart met een duurzamer alternatief voor giftige onkruidbestrijding (glyfosaat: Roundup)
• We hebben ons ingezet de bibliotheek te behouden voor Heemstede. Deze is er nog steeds en wordt nu geheel gerenoveerd
• HBB heeft zich, in tegenstelling tot andere partijen, ingezet om de groenstrook bij de Reggelaan te behouden voor de buurt
• In samenwerking met Haarlem is de loting op de middelbare scholen beter georganiseerd, zodat kinderen naar een school in de omgeving kunnen
• De meeste woonwijken zijn nu 30 km zones. Veel veiliger! En rondom de scholen wordt de verkeersveiligheid ook aanzienlijk verbeterd
• HBB heeft gepleit voor meer vrij-liggende fietspaden, zoals op de Johan Wagenaarlaan
• HBB heeft gepleit voor extra verlichting bij zebrapaden en het doortrekken van zebrapaden over het fietspad
• Op initiatief van HBB is er op het dak van zwembad Groenendaal een meetpunt gekomen voor vliegtuiglawaai (NOMOS)
• Nog dit jaar wordt gestart met het programma ‘Raadslid in de klas’, een initiatief van HBB om basisschoolleerlingen te betrekken bij de politiek
• Uiteraard heeft HBB zich de afgelopen jaren voor veel meer ingezet, vooral naar aanleiding van de wensen van inwoners bij verschillende gemeentelijke projecten. Wij hebben veel naar onze inwoners geluisterd, met u meegedacht en gesproken in de vergaderingen en daarbuiten.

Verkiezingsprogramma Heemsteeds Burger Belang 2018-2022

Hierbij presenteren wij met trots ons Verkiezingsprogramma voor de komende jaren, 2018-2022.

§ 1. Bestuur en inspraak van onze inwoners
• Een toegankelijke dienstverlening voor alle inwoners
• De gemeente komt naar u toe
• Inwoners praten veel meer mee
HBB wil een efficiënt en praktijkgericht bestuurd Heemstede. Duidelijke regels en heldere procedures. Contact met de gemeente moet wat HBB betreft laagdrempelig zijn. De dienstverlening naar onze inwoners dient servicegericht en persoonlijk te zijn.
HBB vindt het van belang dat de gemeente daadwerkelijk belangstelling toont voor dat wat buurtbewoners bezighoudt en wil wijkavonden organiseren om zo in contact te blijven met onze inwoners. En als onze inwoners niet in staat zijn om naar de gemeente te komen, dan gaat het bestuur naar hen toe.
Onze inwoners zijn heel goed in staat zelf goed overwogen keuzes te maken. Juist daarom moeten we onze inwoners betrekken bij besluiten. Wat HBB betreft staat de gemeente altijd open voor initiatieven van onze inwoners en betrekt haar inwoners bij de besluiten die zij neemt vanaf het begin van planvorming. De inspraakmogelijkheden bij de commissievergaderingen dienen verruimd te worden. De inspreker mag wat HBB betreft meer spreektijd krijgen en ook mee-vergaderen bij vergaderingen, zodat er meer laagdrempelig overlegd kan worden.
Wij willen gedegen evaluaties van projecten na realisatie en een goede klachten afhandeling.

§ 2. Veiligheid
• Steunen inwoners-initiatieven buurtpreventie
• Bemande politiepost in het dorp terug
• Behouden brandweerpost
Heemstede is met al zijn voorzieningen een mooi dorp om in te wonen. Inbrekers vinden het ook een heel aantrekkelijk dorp. Naast het voorkomen van woninginbraak, heeft de bestrijding van vandalisme en fietsendiefstal voor HBB de hoogste prioriteit. HBB zet zich in voor meer voorlichting over preventieve maatregelen, politiesurveillance en een meer actieve inzet (denk bijvoorbeeld aan ‘lok-fietsen’).
HBB stimuleert Heemstedenaren een actieve rol te spelen in de buurt; zij zijn immers ‘de oren en de ogen’ in de wijken. Wij blijven buurtinitiatieven zoals de buurtpreventie teams en What’s-App groepen steunen.
HBB streeft ernaar dat er weer een bemande politiepost in Heemstede komt. Als je als inwoner te maken krijgt met een misdrijf of overlast, moet je kunnen aankloppen bij een politiepost in ons dorp.
Wij willen de brandweerpost behouden in Heemstede. Een goed functionerende brandweerorganisatie, met een eigen brandweerpost in onze gemeente, draagt bij aan onze veiligheid!

§ 3. Bouwen en wonen
• Niet meer bouwen
• Beschermd dorpsgezicht voor sommige locaties, geen hoogbouw
Onze gemeente is een dichtbevolkte gemeente. Er zijn 2.916 inwoners per km² (plek 22 van de 388 gemeenten in Nederland). Dankzij de landgoederen en groene gebieden (in privaat eigendom) die bijna de helft van de oppervlakte van Heemstede beslaan, staan we niet hoger op de ranglijst van meest dichtbevolkte gemeenten van Nederland.
In Heemstede staan nog een paar grotere projecten op stapel: de Slottuinen en Spaarnelicht. De Slottuinen komt aan de Cruquiusweg te liggen, op het voormalige terrein van het Adriaan Pauw College/Nova College. Het gaat om in totaal 101 woningen, waarvan 39 appartementen en 62 grondgebonden woningen. Een groot deel is beschikbaar voor de sociale sector. Spaarnelicht is geprojecteerd naast het Spaarne Gasthuis bij de brug naar Schalkwijk. Al in 2006 zijn de plannen goedgekeurd door de destijds zittende gemeenteraad: 2 woontorens van 9 verdiepingen; 62 luxe koopappartementen. Vanwege de financiële crisis is de bouw ervan stil komen te liggen. We verwachten dat de ontwikkelaar binnenkort zal starten. Gezien de goedkeuring hiervan in 2006, is er geen mogelijkheid meer om de geplande hoogbouw tegen te houden.
Onbebouwde gebieden waar na de Slottuinen en Spaarnelicht nog eventueel woningbouw kan plaatsvinden zijn minimaal, zo niet afwezig. HBB is van mening dat verdere verdichting dan ook niet meer mogelijk is in Heemstede, zonder dat dit ten koste gaat van groene gebieden en de leefbaarheid van ons dorp. Daarbij komt dat verdere verdichting van Heemstede ook zal zorgen voor meer verkeer; onze infrastructuur kan dit niet meer aan. Wat HBB betreft dient het woningtekort hierna in de regio te worden opgevangen. Heemstede kan dat niet verder opvangen.
Heemstede is een mooi dorp, met diverse woningbouwstijlen. (Ver)nieuw bouwplannen mogen het karakter en uitstraling van het dorp niet aantasten. Nieuwe hoogbouw vinden wij dan ook niet passend. HBB is van mening dat een goed welstandsbeleid voor onze gemeente van belang is. Daarnaast zouden er wat HBB betreft plekken moeten worden aangewezen met een beschermd dorpsgezicht. Wat HBB betreft moet de gemeente zich harder maken om onze Heemsteedse monumenten te beschermen. Wij vinden dat er een inventarisatie moet komen van alle monumenten en hun bouwkundige status, met daarbij een plan van aanpak voor behoud in overleg met de eigenaren. Zo hebben we ook meer grip op knelpunten en kan de gemeente eerder ingrijpen bij een calamiteit.
HBB vindt dat bestemmingsplannen leidend moeten zijn, niet wat een projectontwikkelaar inbrengt. Wij zijn zéér terughoudend in het verlenen van ontheffingen van bestemmingsplannen. De direct omwonenden moeten beter en eerder geraadpleegd en serieuzer worden genomen. De gemeente zou meer bekendheid moeten geven aan de App Omgevingsalert.
HBB is en blijft tegen de bouw van een nieuwe grote Vomar supermarkt met parkeergarage aan de Binnenweg.
De plannen voor de ontwikkeling van een nieuwe levendige haven bij de Heemsteedse Dreef hebben onze volle steun. Een prachtig voorbeeld van een door onze inwoners ontwikkeld plan dat binnenkort wordt gerealiseerd.

§ 4. Welzijn en zorg
• Eigen bijdrage WMO voorzieningen omlaag, tegemoetkoming zorgkosten bepaalde groepen
• Ontmoetingsplaatsen voor senioren
• Buitenspelen en buurtevenementen
Heemstede heeft een relatief groot aantal senioren. Hoewel veel senioren nog heel goed zelfredzaam zijn, is er ook een groep die afhankelijk is van zorg. Die groep groeit door de toenemende vergrijzing. Ondanks de daardoor stijgende lasten is HBB van mening dat de eigen bijdrage aan de WMO voorzieningen verlaagd dient te worden. De tegemoetkoming in de extra kosten voor de groep inwoners met een chronische ziekte/handicap en een laag inkomen dient de komende jaren gecontinueerd te worden.
Uit onderzoek blijkt dat veel senioren eenzaam zijn, ook in Heemstede. HBB is voorstander van ontmoetingsplaatsen buiten voor senioren, bijvoorbeeld door het aanleggen van jeu de boules banen of bijvoorbeeld schaaktafels.
Onze gemeente is ook een plezierige gemeente voor gezinnen. HBB vindt dat kinderen buiten moeten kunnen spelen. Dit is bij uitstek de manier om gezond op te groeien, zowel lichamelijk als in sociale zin. HBB wil zich de komende jaren inzetten voor meer speelterreintjes. Ook de speelterreinen van scholen moeten worden aangepast aan de eisen die nu daaraan worden gesteld.
HBB is voorstander van het weer instellen van subsidie voor buurtevenementen. Mensen genieten hiervan en het draagt bij aan het buurtgevoel en de betrokkenheid. Daarnaast pleit HBB voor de instelling van een buurtregisseur per wijk, al dan niet in combinatie met een buurtsportcoach. Bij het hoofdstuk “Sport” wordt hierop nog teruggekomen.
Ondanks dat er in Heemstede relatief weinig armoede bestaat, zijn er helaas wel inwoners die moeten rondkomen van een inkomen op of onder het bestaansminimum. HBB is voorstander van een ruimhartig bijstandsbeleid, vooral voor gezinnen met kinderen. Zo heeft HBB ook enkele jaren geleden geopperd om zwemles mogelijk te maken binnen het minimabeleid. Een zorgelijke groep zijn onze inwoners die net niet onder het bijstandsbeleid vallen. Deze inwoners hebben het vaak nog moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen, aangezien zij niet meer in aanmerking komen voor kortingen of subsidies. HBB vindt dat hier binnen het minimabeleid meer aandacht aan moet worden geschonken.

§ 5. Verkeer
• Met spoed aanpakken van verkeersproblemen
• Geen Duinpolderweg, tenzij de verkeersdrukte in Heemstede hierdoor afneemt
• Vrij-liggende fietspaden en goed openbaarvervoernetwerk

Dagelijks zijn er veel verkeersbewegingen in Heemstede. Deze worden grotendeels veroorzaakt door doorgaand verkeer. Hierdoor ontstaan er tijdens de spits dagelijks files. Daardoor neemt de leefbaarheid in onze gemeente af. HBB vindt dat onacceptabel.
Het verkeersprobleem vraagt een stevige inzet van onze gemeente in de betreffende contacten met onze buurgemeenten. HBB pleit voor routes die zo veel mogelijk om Heemstede heen gaan. Bovendien moeten er duidelijke regionale afspraken en oplossingen komen voor de toenemende verkeersdruk: bijvoorbeeld afspraken én oplossingen voor de verkeersafwikkeling bij nieuwe woningbouwlocaties buiten onze gemeente. Nu wordt het verkeer daarvan veelal door Heemstede geleid, waardoor de drukte op de Camplaan, Lanckhorstlaan, Dreef, Herenweg, Zandvoortselaan en andere straten vooral in de spitsuren tot een maximum toeneemt. HBB vindt dit een zeer ongewenste situatie voor de bewoners, kwetsbare weggebruikers, zoals schoolgaande kinderen, fietsers, andere lokale gebruikers én de luchtkwaliteit in Heemstede. HBB wil samen met onze inwoners ook nadenken over allerlei alternatieve maatregelen. Bijvoorbeeld bufferen van verkeer buiten Heemstede, op bepaalde momenten éénrichtingsverkeer, etc.
Een eventuele aanleg van de ‘Duinpolderweg’ of varianten hiervan zullen alleen steun van HBB krijgen indien de verkeersdrukte in Heemstede daardoor aantoonbaar afneemt. Hetzelfde geldt voor de ‘Kennemertunnel’.
Vrij-liggende fietspaden zijn voor fietsers een grote vooruitgang op het gebied van de verkeersveiligheid. Vanzelfsprekend zal HBB zich hier blijvend voor inzetten. Daarnaast vindt HBB dat er meer veilige oversteekplekken voor fietsers en voetgangers moeten komen.
In alle woonwijken dient een maximum snelheid van 30 km per uur te worden ingevoerd.
De veiligheid van het verkeer op de Binnenweg, vooral voor de kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers en fietsers, blijft een punt van zorg voor HBB. Voor alle gebruikers ontstaan er dagelijks onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties. Ook de geplande bouw van een nieuwe grotere Vomar supermarkt met parkeergarage aan de Binnenweg in het centrum van Heemstede zal de overzichtelijkheid en veiligheid op de Binnenweg verder doen verslechteren. HBB zal zich dan ook tot het uiterste blijven inzetten de bouw van deze supermarkt tegen te gaan. Om meer overzicht te krijgen op de Binnenweg, bepleit HBB de herinvoering van voorrang op de Binnenweg. Vooral voor niet frequente gebruikers is de situatie nu niet duidelijk, met gevaarlijke situaties tot gevolg.
HBB blijft zich inzetten voor een dekkend openbaarvervoernetwerk. Wij dienen dit als gemeente sterk uit te dragen naar de provincie Noord-Holland. Wanneer het openbaar vervoer niet optimaal is, noopt dat mensen tot het nemen van de auto, met verdere dichtslibben van onze wegen tot gevolg. Bovendien helpt een goed, fijnmazig openbaar vervoernet uitstekend bij de bestrijding van vereenzaming van senioren.

§ 6. Onderhoud van trottoirs, straten en groen
• Onderhoudsniveau straten en trottoirs omhoog
• Beter onderhoud van het openbaar groen
Ten aanzien van het algemeen onderhoudsniveau van de straten in ons dorp is HBB van mening dat het onderhoudsniveau weer dient te worden teruggebracht naar het niveau van vóór de financiële crisis. Doelstelling is een duidelijk zichtbare kwaliteitsverbetering van onze straten.
Veel klachten van inwoners gaan over de staat van onderhoud van de trottoirs. Via de gemeentelijke site kan men eenvoudig melding doen over iets wat kapot, vies of onveilig is. HBB vindt dat dit nog beter onder de aandacht van onze inwoners moet worden gebracht.
De openbare stukjes groen in de wijken zijn schaars en niet altijd even goed onderhouden. HBB wil zich inzetten voor meer aanplant, beter én frequenter onderhoud van het groen en verdere groene invulling van onze wijken. HBB wil groene initiatieven van inwoners steunen.

§ 7. Groen en natuur
• Meer groen en natuur
• Manpadslaangebied krijgt natuurfunctie: wat groen is, groen houden
• Wandelbos Groenendaal beschermen
HBB zal zich blijvend inzetten voor meer groen en natuur in Heemstede. Het gebied tussen de Manpadslaan en de Rivierenbuurt, het Manpadslaangebied, zal wat HBB betreft haar groene uitstraling behouden. Geen grootschalige woningbouw, alleen het minimale om het groen te betalen. HBB wil wat nu groen is, groen houden. De daar al aanwezige bedrijven zijn te kostbaar om te verhuizen. Wat HBB betreft blijven ook de volkstuinders op hun plaats. Hen verhuizen gaat ten koste van hun jarenlange inzet en werk. Uiteraard zal er wat HBB betreft ook niets worden gebouwd op het speelveldje bij de Linge en wordt de Manpadslaan ontzien.
Het Wandelbos Groenendaal en de Kinderboerderij ’t Molentje kunnen blijvend rekenen op steun van HBB.
Het leren en ontdekken van de natuur is van belang voor opgroeiende kinderen. HBB vindt dat er meer natuureducatie zou moeten komen voor kinderen. Een natuureducatiecentrum annex bezoekerscentrum bij de Kinderboerderij zou wat HBB betreft een goed idee zijn.

§ 8. Milieu en duurzaamheid
• Energiebesparende maatregelen
• Meer aanplant van insect- en vogelvriendelijke beplanting
• Afvalscheiding kritisch bestuderen alvorens de inwoners meer te vragen
HBB zet zich in voor een milieubewust en duurzaam Heemstede. Klimaatdoelen zijn niet iets van de overheid, maar van onszelf, voor onze kinderen, die net als wij moeten kunnen genieten van een schoon leefmilieu.
HBB zet zich in voor energiebesparende maatregelen, waarbij gemeentelijke gebouwen een voorbeeldfunctie dienen te hebben.
Daarnaast blijven we ons inzetten voor een gifloze onkruidbestrijding. Er moet meer gebruik gemaakt worden van insect- en vogelvriendelijke beplanting.
Op het gebied van afvalscheiding is nog veel winst te behalen. Wat HBB betreft moet er alleen wel eerst in kaart worden gebracht welke milieubaten er zijn tegen welke inzet en kosten. Zo is er nu veel onduidelijkheid over de precieze milieuwinst van gescheiden plastic inzameling. Het plastic is dikwijls van slechte kwaliteit of vervuild en leent zich niet altijd even goed voor hergebruik. Bovendien blijkt de verlaging van de CO2-uitstoot minimaal. Het nu starten met extra kliko’s voor plastic-aan-huis-inzameling of ‘omgekeerd inzamelen’ is wat HBB betreft voorbarig. Er zijn ook andere mogelijkheden te bestuderen, zoals bijvoorbeeld het op afroep laten ophalen van kleine herbruikbare spullen, zoals klein metaal, textiel, leder etc. met inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Eventuele plannen of proefperiodes moeten samen met onze inwoners worden gemaakt.

§ 9. Kunst, cultuur, muziek, podia en bibliotheek
• Behoud van cultuurtraditie
• Bibliotheek als ontmoetingscentrum
• Uitbreiding Kunstmenu voor basisscholen
Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking zingt, schildert, danst, speelt toneel, fotografeert of filmt, schrijft verhalen en gedichten. Iedereen geniet van muziek, theater en film op radio, cd, dvd, tv of internet en 80% leest verhalen en romans. Kunst en cultuur zijn van en voor iedereen en hebben ook een zeer belangrijke sociale functie. Heemstede heeft een rijke cultuurtraditie. HBB wil die traditie behouden en versterken.
De bibliotheek heeft een belangrijke ontmoetingsfunctie in ons dorp en heeft nog steeds een belangrijke functie in de algemene ontwikkeling van onze inwoners. Daarnaast heeft de bibliotheek een belangrijke functie als ontmoetingsplaats voor jong en oud. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de renovatie van het bibliotheekgebouw en kan het weer jaren voor uit. HBB zal zich vanzelfsprekend blijven inzetten voor het behoud van de bibliotheek voor Heemstede.
HBB is voorstander van het ‘Kunstmenu” voor de Heemsteedse basisscholen. Wat HBB betreft zou het aanbod op dit gebied wel mogen worden uitgebreid.

§ 10. Onderwijs
• Kinderen naar school in directe omgeving
HBB vindt dat kinderen recht hebben een school te bezoeken die in de buurt van hun woonhuis ligt. Het lotingsbeleid van de middelbare scholen is op dit moment redelijk op orde. Voor wat betreft de basisscholen is hier nog geen goede regeling voor. HBB vindt dat ook de basisscholen zouden moeten komen tot regionale afspraken, zodat kinderen naar een school in de buurt kunnen. Hier moet de gemeente het voortouw nemen.

§ 11. Sport
• Sport in directe omgeving voor jong en oud
• Behoud van alle sportvoorzieningen
• Steun van gemeente aan sportverenigingen
Sport en bewegen is gezond voor lichaam en geest en vormt wat HBB betreft een belangrijk onderdeel van het (preventieve) gezondheidsbeleid. Sporten zorgt voor een gezond lichaam en heeft ook een belangrijke sociale functie. Behalve voor onze jeugd, is het juist heel belangrijk dat er voor onze senioren ook een goed aangepast aanbod beschikbaar is.
HBB wil zich inzetten voor het aanstellen van buurtsportcoaches. Zij hebben als specifieke opdracht het organiseren van sport- en beweegaanbod in de buurt. Deze functionarissen kunnen met cofinanciering van het Rijk worden aangesteld.
HBB zet zich in voor een goed en breed sportaanbod. Heemstede is op dit gebied vrijwel van alle markten thuis en heeft de laatste jaren flink geïnvesteerd in het up-to-date houden van de voorzieningen.
HBB vindt dat de gemeente een actieve rol moet blijven spelen in het behoud van onze sportvoorzieningen. Waar nodig, moet de gemeente de diverse sportverenigingen steunen zodat we goed kunnen blijven voorzien in de sportwensen van onze bewoners.
Het zwembad hoort bij Heemstede. Behalve om te recreëren, is het zwembad een plek voor zowel jong als oud om gezond te bewegen. Daarnaast is ons zwembad essentieel voor onze kinderen om te leren zwemmen. HBB blijft zich dan ook inzetten voor het behoud van het zwembad voor Heemstede.

§ 12. Economie en bedrijvigheid
• Gratis parkeren aan de randen van de dag
• Ondersteunen van Heemstede promotie
• Evenementenweek die ondernemers en inwoners verbindt
Naast veel woningen, is er ook veel bedrijvigheid in Heemstede. Onze winkeliers, kleine ondernemers, bedrijven op het Industrieterrein, culturele en maatschappelijke instellingen, etc. dragen allemaal bij aan de economie van Heemstede.
HBB is een voorstander van zogeheten ‘villagemarketing’ om Heemstede meer te promoten als aantrekkelijk dorp om te bezoeken. Door een gemeenschappelijk platform te creëren waar alle activiteiten en bezienswaardigheden aan bod komen die Heemstede te bieden heeft, kunnen ook nieuwe interesses aangewakkerd worden. Daarnaast wil HBB een evenementenweek in het leven roepen. Dit draagt bij aan de economie en meer sociale samenhang tussen de inwoners. Middels een evenementenweek kan de verbinding worden gelegd tussen de verschillende activiteiten die in Heemstede plaatsvinden. Daarnaast verbindt zo’n week onze inwoners verder met elkaar.
Om de economie van de Raadhuisstraat en Binnenweg te stimuleren en het verkeer meer te reguleren wil HBB zo veel mogelijk gratis parkeren invoeren, in eerste instantie gedurende bepaalde dagdelen. Dit kan een positief effect hebben op de parkeerdruk en kan mensen over de streep trekken om in de rustige uren de Raadhuisstraat en Binnenweg te bezoeken.

§ 13. Bestuurlijke samenwerking
• Heemstede blijft een zelfstandige gemeente
In 2015 heeft de Rijksoverheid de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen overgeheveld naar de gemeenten. Samenwerking met buurgemeenten is mede hierdoor verder geïntensiveerd. Fuseren met een omliggende gemeente is wat HBB betreft niet aan de orde. HBB wil betrokken bestuurders die het dorp goed kennen.

§ 14. Begroting en financiële lasten van onze inwoners
• Geen verhoging OZB
• Afschaffen van de Hondenbelasting
• Minder inhuur van geldverslindende externe bureaus door de gemeente
De komende jaren is er gelukkig weer meer ruimte in de gemeentelijke begroting. Tijdens de crisisperiode is er veel bezuinigd op diverse voorzieningen. Het is nu zaak goed te inventariseren waar knelpunten zijn ontstaan, en deze snel te herstellen en, waar mogelijk, naar een hoger niveau te brengen.
Ondanks meer economische voorspoed blijft HBB van mening dat we goed moeten blijven kijken naar gemeentelijke uitgaven en hier zeer scherp op blijven sturen. Onze leidraad zal daarbij steeds zijn het beoordelen op nut en noodzaak van projecten, uitgaven en subsidies. Zeer terughoudend zijn met het inschakelen van externe adviesbureaus is volgens HBB een belangrijke stap naar flinke kostenreductie.
In geval van calamiteiten heeft de gemeente de beschikking over voldoende reserves. HBB streeft naar het niet verder verhogen van de gemeentelijke belastingen zoals de OZB.
Al sinds de Middeleeuwen wordt Hondenbelasting geheven. Die werd ingevoerd om de overlast van met name zwerfhonden te beperken en om de verspreiding van hondsdolheid tegen te gaan. Daarnaast zag de overheid er in de tijd dat de hondenkar als transportmiddel werd gebruikt, een middel in om transportbelasting te kunnen heffen. Nu wordt er vaak nog gedacht dat de inkomsten uit de Hondenbelasting wordt gebruikt om de overlast van hondenpoep terug te dringen. Echter, iedere hondenbezitter is verplicht de uitwerpselen van zijn hond zélf op te ruimen. De inkomsten van de Hondenbelasting vloeien grotendeels terug in de algemene middelen van de gemeente en worden nagenoeg niet aangewend voor honden. Wat HBB betreft is er dan ook geen reden om de hondenbezitter meer belasting te laten betalen.
De opbrengst van de verkoop van de aandelen Eneco dient wat HBB betreft gebruikt te worden om de gemeentelijke schulden af te lossen. Zo kunnen de rentelasten van de gemeente omlaag worden gebracht.

Tot slot
Heemstede is een geweldig dorp om in te wonen. Dat willen we graag zo houden. HBB heeft zich de afgelopen 25 jaar met veel plezier voor u en Heemstede ingezet en zal dat ook de komende jaren weer doen. Wij hopen dat veel Heemstedenaren daarom op 21 maart a.s. hun stem aan ons toevertrouwen, zodat we nóg beter hun belangen kunnen vertegenwoordigen.
Heeft u nog vragen naar aanleiding van het verkiezingsprogramma, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Dat kan via de mail op info@heemsteedsburgerbelang.nl of per telefoon 06-24758360. Bezoek ook onze website voor meer informatie: www.heemsteedsburgerbelang.nl.

Voor Heemstede!