Verslag commissie Ruimte november 2017

petitie

In de raadscommissies worden besluiten van de gemeenteraad voorbereid. De commissie Ruimte was wederom in november overvol en moest worden verdeeld over twee avonden. Aan de orde kwamen de volgende onderwerpen.

1. Vomar gedeeltelijke herziening BP centrum en omgevingpetitie

Het is de collegepartijen D66, VVD en CDA gelukt om nog slechts enkele maanden voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen het Vomar-plan er doorheen te drukken. Alle bezwaren van omwonenden, winkeliers en andere inwoners zijn door de drie partijen van tafel geveegd. Zelfs de petitie met meer dan 1300 handtekeningen tegen de Vomar kon hen niet op andere gedachten brengen en werd weggezet als onbeduidend. Een hele slechte zaak en een verlies voor Heemstede. Onze inbreng vindt u hier.

2. Afvalinzameling pilot wijk Merlenhoven

In oktober is de pilot al besproken in de commissie. Toen heeft HBB al haar bezwaren en kanttekeningen geuit (zie hier). In het kort komt het er op neer dat wij niet akkoord kunnen gaan, aangezien er vraagtekens zijn over de milieubaten. Daarnaast is er weinig draagvlak vanuit de wijk voor het plan en zijn de bewoners ook onvoldoende geraadpleegd. Nu heeft het college toch een definitief plan opgesteld en vraagt aan de raad ook de financiering voor de pilot goed te keuren. De kosten bedragen voor de eerste fase 53.700 euro. Wij kunnen ons nog steeds niet vinden in de pilot. Onze inbreng hierover in de gemeenteraad vindt u hier. De rest van de raadsfracties ging overigens akkoord. Update december 2017: de buurt heeft zich verenigd en verzet zich tegen de pilot. Inmiddels zijn er ongeveer 200 handtekeningen opgehaald en staat de pilot ‘on hold’.

 

slottuin3. Vasttellen bestemmingsplan ‘Herziening Slottuin Heemstede’
Voor het terrein van het voormalige Nova College is een plan ingediend om maximaal 101 woningen te realiseren, bestaande uit maximaal 62 grondgebonden woningen en 39 appartementen. Om dit plan mogelijk te maken is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld en op 15 juni 2017 ter inzage gelegd. Hierop zijn twee zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen geven aanleiding om het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. De wijzigingen zijn wat HBB betreft akkoord. Het is goed te horen dat het nieuwe wijkje ‘van het gas af’ wordt gebouwd. Het grootste euvel is de wens de snelheid op de Cruquiusweg te verlagen van 80 naar 50km/u. Het gaat maar om een klein stukje, ongeveer 190 meter. Door de snelheid te verlagen, gaat de geluidsbelasting op de gevel van het nieuwe wijkje omlaag en komt deze onder de norm te liggen. Daardoor mogen er ook te openen ramen in de gevel worden geplaatst. De provincie weigert alleen steeds hieraan medewerking te verlenen. Ongelooflijk! Het wordt tijd om zelf het bord te verplaatsen. Verder heeft HBB gevraagd de groene entree van Heemstede te waarborgen. In 2012 kwam HBB al met een motie ‘Groene Entree’ die door de raad werd aangenomen en daar wilden wij de wethouder aan houden. In het plan is nu een groene entree gewaarborgd.

4. Procesvoorstel Hartekamp
Er werd voorgesteld het ontwerpprocesvoorstel vast te stellen. Een van de insprekers bracht een voor de wethouder onbekend rapport van de Hartekamp te berde. Hierop besloot de wethouder het procesvoorstel voor nu terug te trekken om eerst het onbekende rapport te bestuderen. Wordt vervolgd…

5. Bij de rondvraag hebben we geïnformeerd naar de eigendomssituatie van de tuinen bij de Linge die grenzen aan het water. De wethouder stuurt een memo. Daarnaast hebben we de wethouder gevraagd wanneer het speelterrein bij de Overboslaan (dependance Crayenesterschool) nou eindelijk eens wordt aangepakt. Dit heeft HBB al diverse malen aangekaart. De wethouder geeft aan dat daar nu spoedig mee wordt gestart. Daar zijn we blij mee!