Verslag commissie Samenleving november 2017

In de raadscommissies worden besluiten van de gemeenteraad voorbereid. In de commissie Samenleving van november zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

1. Bijzondere verordening subsidies algemene voorzieningen specifieke doelgroepen Heemstede.

Om de ondersteuning van specifieke doelgroepen via de inzet van algemene voorzieningen in Heemstede mogelijk te maken, is de ‘Bijzondere verordening subsidies algemene voorzieningen voor specifieke doelgroepen Heemstede’ opgesteld. Met inzet van het subsidie-instrument is sprake van een verbetering voor cliënten en aanbieders. Daarnaast is met inzet van het subsidie-instrument voor de gemeente sprake van een administratieve lastenvermindering en een directere relatie met de aanbieders. Het niet meer aanbieden van deze ondersteuning als (individuele) maatwerkvoorziening, betekent tevens dat er van cliënten geen eigen bijdrage via het CAK meer kan worden gevraagd. De verwachting is dat hiermee in voorkomende gevallen de drempel voor cliënten om de vereiste ondersteuning te willen ontvangen aanzienlijk wordt verlaagd. HBB kan zich prima vinden in het voorstel van het college.

2. Maatregelen vangnetuitkering Participatiewet 2017

Gemeenten ontvangen budget van de Rijksoverheid voor het betalen van bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies (budget BUIG). Het macrobudget dat het Rijk hiervoor beschikbaar stelt is landelijk niet toereikend om de kosten te kunnen dekken.Bij tekorten op het BUIG budget kunnen gemeenten onder voorwaarden een beroep doen op de vangnetuitkering Participatiewet. Een van de voorwaarden is dat het college met instemming van de gemeenteraad maatregelen neemt om het tekort te verkleinen. De maatregelen 2017 worden in het voorstel toegelicht en zijn wat HBB betreft akkoord.

3. Innovatie Schuldhulpverlening-023 Steunfonds

In het beleidsplan Schuldhulpverlening 2017-2019 zijn vijf speerpunten benoemd. Een van de speerpunten betreft ‘Innovatie’. Bij dit speerpunt is aangegeven dat (waar mogelijk) aangesloten wordt bij innovatieve projecten van de afdeling Schulddienstverlening in Haarlem, zoals het Goede Gierenfonds. De afdeling Schulddienstverlening heeft een pilot gedraaid met het Goede Gierenfonds. De ‘Goede Gieren aanpak’ is een methodiek die mensen met schuldenproblematiek op onorthodoxe wijze helpt, bijvoorbeeld door het opkopen van schulden. Inwoners die niet in aanmerking komen voor reguliere schuldhulpverlening, kunnen op deze manier toch worden geholpen. De aanpak van het Goede Gierenfonds is een aanvulling op het bestaande instrumentarium van de afdeling Schulddienstverlening. Het college stelt voor in te stemmen met de deelname aan het 023 Steunfonds (voorheen: Goede Gierenfonds), in de vorm van een pilot. HBB is enthousiast over het voorstel en kijkt uit naar de resultaten van de pilot.