Heemsteeds Burger Belang Jaarverslag 2016

Inleiding
Terugkijkend, was 2016 – op politiek vlak – voor HBB een turbulent jaar. Gaandeweg ontstond er steeds meer frictie tussen coalitiepartner VVD en HBB. Toen de werkrelatie naar onze mening niet langer acceptabel was, heeft de HBB fractie, na rijp beraad en in nauw overleg met onze wethouder en het bestuur, besloten tijdens de raadsvergadering van 26 mei jl. het vertrouwen in de VVD fractie op te zeggen en daarnaast besloten onze wethouder Remco Ates terug te trekken uit het college. Onmiddellijk daarna hebben wij onze leden en de media hierover per brief geïnformeerd en deze gepubliceerd op de HBB site. Hierin werd uitleg gegeven over de redenen van opzegging van het vertrouwen in de VVD fractie en terugtrekking van onze wethouder. Moeilijke, maar niet meer te vermijden besluiten, met grote gevolgen. Na voor het eerst in de ruim 20-jarige geschiedenis van HBB, ruim 2 jaar coalitiepartij te zijn geweest, is HBB nu – tot de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 – weer oppositiepartij.

Overleden
Op 7 juli jl. overleed HBB lid Rob de Lijster. Rob was zeer geruime tijd HBB lid en heeft binnen HBB verschillende functies vervuld. Zo was hij onder meer lid van de kascommissie, de commissie Denktank en ‘medeschrijver’ van onze verkiezingsprogramma’s. Wij zullen Rob herinneren als een fijn luisterend oor, altijd bereid tot meedenken en voor velen een goede vriend.

Bestuur
Bij aanvang van het jaar 2016 was de bestuurssamenstelling als volgt:
– Peter Keyser, voorzitter; einde eerste termijn: januari 2018
– Rembrandt Heerkens Thijssen, secretaris; einde eerste termijn: januari 2017
– Walter van der Have, penningmeester; aftredend per 1 januari 2017.
Tijdens de Najaars ALV op 6 oktober stemden de leden in met het bestuursvoorstel de huidige penningmeester Walter van der Have te benoemen tot vicevoorzitter en mevrouw Carole Havers-Leemans te benoemen tot penningmeester als opvolgster van Walter. De samenstelling van het bestuur en het rooster van aftreden werden daardoor als volgt:
– Peter Keyser, voorzitter; einde eerste termijn: januari 2018
– Walter van der Have, vicevoorzitter; einde eerste termijn: januari 2019
– Rembrandt Heerkens Thijssen, secretaris; einde eerste termijn: januari 2017
– Carole Havers-Leemans, penningmeester; einde eerste termijn: januari 2019.
Afgesproken werd dat Walter het penningmeesterschap aan Carole overdraagt per 1 januari 2017. Daardoor gaan per die datum het vicevoorzitterschap van Walter en het penningmeesterschap van Carole in.
Het bestuur heeft in 2016 diverse malen informeel overleg gevoerd over de in het voorjaar ontstane politieke crisis en daarnaast drie keer formeel vergaderd. Tijdens deze vergaderingen werden onder meer de volgende onderwerpen besproken:
– de gaandeweg verslechterende relatie met coalitiepartner VVD en overleg hierover met onze wethouder Remco Ates en onze fractievoorzitter Annelies van der Have
– voortgang in de commissie Denktank
– voorbereidingen gemeenteraadsverkiezingen maart 2018
– organisatie van de bijeenkomst ‘Ontmoet de HBB fractie’ in Café De 1ste Aanleg op 12 april 2016.

 Algemene Ledenvergaderingen (ALV)

In 2016 werden twee algemene ledenvergaderingen gehouden, t.w.:
– de Jaarvergadering op 21 januari 2016, en:
– de Najaars Algemene Ledenvergadering op 6 oktober 2016.
Aan de Jaarvergadering op 21 januari 2016, die werd gehouden in de bovenzaal van Café De 1ste Aanleg, namen 13 leden deel, zijnde 46% van onze leden op dat moment. Tijdens deze ALV gingen
de leden akkoord met het bestuursvoorstel de tekst van het Huishoudelijk Reglement aan te vullen met enkele nieuwe artikelen betreffende de algemene ledenvergadering en het bestuur. De ALV ging eveneens akkoord met enkele wijzigingen in het Giftenreglement. Na een positief rapport van de Kascommissie betreffende de Jaarrekening 2015 dechargeerde de vergadering het bestuur voor het gevoerde financiële beleid in 2015. Hierna kwamen achtereenvolgens aan de orde het Jaarverslag 2015, de Begroting 2016 en de Meerjarenbegroting 2016-2021. Na beantwoording door het bestuur van enkele vragen, keurde de vergadering deze stukken goed. Hierna gaf fractievoorzitter Annelies van der Have een toelichting op het gevoerde politieke beleid in de afgelopen periode. Toegelicht werden de HBB standpunten betreffende o.m.: het voorstel om 90 woningen, waarvan 50 in de sociale sector én een grote nieuwe Vomar supermarkt te gaan bouwen in de Slottuin, de onttrekking aan de openbaarheid van de spoorwegovergang bij het Laantje van Alverna, het ‘Havenlab’ en het rapport ‘Winkelvisie’.
Aan de Najaars ALV op 6 oktober 2016, die werd gehouden in ‘De Pauwehof’, namen 14 leden deel, zijnde 45% van onze leden op dat moment. Tijdens deze ALV werd allereerst stilgestaan bij het overlijden van Rob de Lijster. Voorts bracht voorzitter Peter Keyser, die ook voorzitter is van de commissie Denktank, verslag uit van de vorderingen van deze commissie. Tot dan toe was de commissie Denktank twee keer in vergadering bijeengeweest. Na overleg met het bestuur moet een en ander leiden tot een concept HBB verkiezingsprogramma in een nieuwe opzet dat makkelijk leesbaar is. Naar aanleiding van de vraag van de voorzitter aan de deelnemers aan deze ALV om punten van zorg, resp. aandachtspunten, visie en input kwam er een stortvloed aan reacties. Deze werden genoteerd en zouden aan de orde komen tijdens de derde bijeenkomst van de commissie Denktank die stond gepland voor 28 oktober 2016.

Wethouder
Tijdens de raadsvergadering van 26 mei jl. heeft onze fractie, na rijp beraad en in nauw overleg met het bestuur en met Remco Ates, besloten het vertrouwen in de VVD fractie op te zeggen en daarnaast onze wethouder Remco Ates terug te trekken uit het college. Remco had in de coalitie van alle drie de wethouders veruit de zwaarste portefeuille die omvatte: ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, recreatie, reiniging, onderwijs, sport en duurzaamheid. In de ruim twee jaar dat Remco wethouder was hebben een aantal zaken geleid tot het aftreden van Remco. De belangrijkste daarvan waren o.m. dat coalitiepartner VVD zich niet aan de coalitieafspraken hield en Remco gaandeweg ook steeds meer ging tegenwerken. Dat laatste gold ook voor D66.

De HBB fractie
Sinds de gemeenteraadverkiezingen van maart 2014 bestaat de HBB fractie uit 5 leden, t.w.:
– Annelies van der Have, fractievoorzitter
– Jannemarije Goedkoop
– Lenny Jagtenberg
– Gerlof Brinck
– Rembrandt Heerkens Thijssen.

 De gemeenteraad kwam in 2016 11 keer in vergadering bijeen.

Eind 2016 heeft Gerlof Brinck zich formeel ziek gemeld bij de griffie. De oorzaak daarvan is dat Gerlof als gevolg van het raadswerk vanaf de zomer 2016 in toenemende mate medische problemen ondervond en als gevolg daarvan ook zakelijk in de problemen kwam. Bestuur en fractie beraden zich nog over (tijdelijke) vervanging van Gerlof.

Fractievergaderingen
De HBB fractie vergaderde in 2016 als regel, met uitzondering van de maanden juli en augustus, twee keer per maand in het raadhuis. Een maal ter voorbereiding op de commissievergaderingen en een maal ter voorbereiding op de raadsvergadering.
De fractie ontving in haar fractievergadering met grote regelmaat insprekers die hun punt van zorg kwamen bepleiten zoals in 2016 onder meer: de Fietsersbond, Wandelnet, voorstanders van weer openstelling spooroverweg in het Laantje van Alverna en bewoners van het Laantje van Alverna die daar tegenstanders van zijn. Daarnaast bestuur van de winkeliersvereniging en omwonenden van het Manpadslaangebied.

Jaarverslag 2016 HBB fractie
2016 was voor de HBB fractie geen makkelijk jaar. In mei concludeerden wij dat de door de VVD ingeslagen weg naar de realisatie van een nieuwe grote Vomar supermarkt niet strookte met de afspraken uit het collegeakkoord. Dat was nadat de HBB, VVD, CDA coalitie net iets meer dan 2 jaar onderweg was. Hoewel wij een mooi collegeakkoord hadden gesloten met de VVD en het CDA, kwam er gaandeweg steeds meer frictie met de VVD fractie. Wantrouwen en het niet respectvol omgaan met de standpunten van HBB en de afspraken binnen het collegeakkoord voerden steeds meer de boventoon en discussies ontaardden steeds vaker op de man in plaats van op de bal. Een trieste gewaarwording en wat HBB betreft een onwerkbare situatie met de VVD fractie. Tot dat moment hadden wij overigens de samenwerking met de CDA fractie en de CDA wethouder als positief ervaren. Hoewel er zeker wel tegengestelde standpunten zijn, is er altijd sprake geweest van wederzijds respect voor elkaars standpunten en een positieve houding voor het zoeken naar compromissen binnen het collegeakkoord. Ook de VVD wethouders, eerst Pieter van de Stadt en na zijn vertrek zijn opvolgster Heleen Hooij, hebben zich jegens ons ook steeds welwillend en respectvol opgesteld. Dit heeft echter de onwerkbare relatie met de VVD fractie niet kunnen voorkomen. Helaas kon HBB niet anders concluderen dan dat er geen vertrouwen meer was in de VVD als coalitiepartner en besloot daarom na rijp beraad tussen het bestuur, de fractie en onze wethouder tijdens de raadsvergadering van 26 mei jl. het vertrouwen in de VVD fractie op te zeggen én onze wethouder Remco Ates terug te trekken uit het college. Daarmee was de HBB, VVD, CDA coalitie gevallen.
Terugblikkend op de afgelopen 2 jaar kunnen we vaststellen dat het collegeprogramma voor driekwart een HBB programma was en dat dit in grote mate is uitgevoerd.
Eind juni jl. is er een nieuwe (D66, VVD, CDA) coalitie gevormd, waarvan HBB geen deel meer uitmaakt. Sindsdien ‘zit’ HBB in de oppositie. HBB zal constructieve oppositie voeren.
Nu het vrijwel zeker is dat de bouw van een grote supermarkt op het binnenterrein tussen de Binnenweg en de Eikenlaan tot stand gaat komen, blijft de noodzaak om alle plannen die leiden tot het realiseren kritisch te volgen en waar nodig te trachten bij te sturen dan wel kanttekeningen te plaatsen vanuit de oppositie. Verder is het belangrijkste politieke hangijzer in de komende 2 jaar: de invulling van het Manpadslaangebied. Voor HBB blijft daarnaast belangrijk: 1. Het algemeen belang en het betrekken van burgers vanaf het begin van besluitvorming en 2. Huizenbouw en onder welke voorwaarden HBB daar haar medewerking aan zal verlenen, vooral als het gaat om afwijken van bestemmingsplannen. Daarnaast is een realistisch resp. doordacht duurzaam beleid een belangrijk speerpunt.

 In de december raadsvergadering stelde Rembrandt Heerkens Thijssen voor om ook in Heemstede het project ‘Raadslid in de Klas’ te introduceren. Met dit project komen twee of drie leden van de gemeenteraad in groep 8 van de Heemsteedse basisscholen uitleggen hoe de lokale politiek werkt en hoe jongeren hun stem kunnen laten horen. Vragen zoals: Wat doet de gemeenteraad?, Wat doen burgemeester en wethouders?, En hoe kunnen inwoners, dus ook jongeren, hun stem laten horen?, worden allemaal op een leerzame, interactieve manier behandeld en beantwoord. Leuk was dat dit voorstel unaniem werd aangenomen. Nog leuker was dat zowel het Haarlems Dagblad als De Heemsteder uitgebreid redactionele aandacht hebben besteed aan dit HBB initiatief.

Ook in 2016 hebben de leden van de HBB fractie HBB in de vele raads- en commissievergaderingen voortreffelijk vertegenwoordigd Aan die vergaderingen ging leeswerk van de vele stukken met duizenden pagina’s aan tekst en vele fractievergaderingen vooraf.
Naast het voorbereiden van vergaderingen en de vergaderingen zélf waren de leden van de fractie op vele terreinen actief zoals o.m. het actueel houden van de HBB website, het vertegenwoordigen van HBB op Facebook en Twitter en het met regelmaat afleggen van werkbezoeken. Daarnaast stelden de leden van de HBB fractie enkele malen schriftelijke vragen aan het college van B & W.

Raadscommissies en overige commissies
De Heemsteedse gemeenteraad heeft 3 Raadscommissies. De HBB participatie daarin is als volgt:
– Commissie Ruimte: (voorzitter: D66) Jannemarije Goedkoop en Annelies van der Have
– Commissie Middelen: (voorzitter: CDA) Lenny Jagtenberg en Gerlof Brinck. Ingaande december 2016 trad Rembrandt Heerkens Thijssen toe tot deze commissie, ter vervanging van Gerlof Brinck
– Commissie Samenleving: ( voorzitter: Annelies van der Have, HBB ) Lenny Jagtenberg en Rembrandt Heerkens Thijssen.
Deze commissies komen als regel maandelijks, met uitzondering van de maanden juli en augustus, in vergadering bijeen. Gezien de grote hoeveelheid aan onderwerpen kwam de Commissie Ruimte daarnaast nog diverse malen, al dan niet in beslotenheid, bijeen.
Daarnaast heeft de Heemsteedse gemeenteraad nog de volgende commissies. De HBB participatie daarin is als volgt:
– Rekenkamercommissie: Lenny Jagtenberg.
– Auditcommissie: Lenny Jagtenberg.
– Burgerparticipatie commissie: Annelies van der Have.
– Agendacommissie: Annelies van der Have.

Interne HBB Commissies
HBB heeft momenteel 3 commissies, t.w.:
– de Kascommissie, waarin zitting hebben Lies Keyser en Eric van Westerloo.
– de Website en Sociaal Media commissie, waarin zitting hebben Jannemarije Goedkoop en Annelies van der Have. Klaas Kremer is namens HBB actief op Twitter.
– de commissie Denktank, waarin zitting hebben Walter van der Have, Peter Keyser, Dick Kol, Klaas Kremer en Eric van Westerloo. Dick ten Have is reserve lid. In de loop van 2016 heeft Dick Kol aangegeven te willen stoppen als lid van deze commissie als gevolg van zijn zeer drukke zakelijke werkzaamheden. Dick is in deze commissie opgevolgd door René Blok.

 

 

Activiteiten
– Annelies van der Have heeft zich ook in 2016 weer geweldig ingezet om onze website up to date te houden, terwijl Jannemarije Goedkoop zich steeds enorm heeft ingespannen de aanwezigheid van HBB op Facebook en Twitter zeker te stellen. Klaas Kremer verzorgde met regelmaat kritische noten op Twitter.
– In 2016 heeft Jannemarije Goedkoop een HBB Instagram account aangemaakt.
– Na voor het eerst in 2015 een zeer geslaagde bijeenkomst ‘Ontmoet de HBB fractie’ in Café De 1ste Aanleg te hebben georganiseerd voor alle belangstellende Heemstedenaren, hebben wij datzelfde op 12 april 2016 weer gedaan. Ook nu weer kunnen wij terugzien op een geslaagde avond met veel goede gesprekken. Ter plaatse konden we 2 nieuwe leden noteren.
– Als afsluiting van 2016 plaatste HBB een kwartpagina grote full color advertentie in ‘De Heemsteder’ waarin HBB alle lezers fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar wenste.

Ledenwerving en Ledenbestand
De ledenwerving is ook dit jaar weer achtergebleven bij onze ambitie: “Ieder HBB lid werft ieder jaar tenminste één nieuw lid.” Begin 2016 had HBB 29 leden. Door overlijden, verhuizing, afmelding en afvoering heeft HBB in 2016 4 leden ‘verloren’. Daar staat tegenover dat er zich in 2016 6 nieuwe leden hebben aangemeld: 2 dames en 4 heren. Hierdoor bedraagt het ledental per 31 december 2016 31 leden. Ook de komende tijd blijft het hard nodig nieuwe leden te werven. Bij voorkeur personen die voldoende capabel zijn voor een plaats op de HBB kieslijst.

Tot besluit
Het HBB bestuur kijkt terug op een – in politiek opzicht – moeilijk jaar. Na gesprekken met alle betrokkenen zijn enkele ingrijpende besluiten genomen. Naast teleurstelling hebben wij – als relatief jonge partij – ook geleerd van wat er is gebeurd. Deze ervaringen nemen wij mee. De drie vergaderingen die de commissie Denktank heeft gehouden hebben ons vertrouwen gegeven om ons gedegen voor te bereiden op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. De belangrijkste beslissingen daaraan voorafgaande, t.w. de vaststelling van ons verkiezingsprogramma en de vaststelling van de kieslijst zullen in 2017 moeten worden genomen.
Wij danken alle leden die zich het afgelopen jaar voor HBB hebben ingezet heel hartelijk. In het bijzonder de leden van de HBB fractie die HBB in vele vergaderingen voortreffelijk hebben vertegenwoordigd en daarnaast nog vele andere werkzaamheden in het belang van HBB hebben verricht.

Rembrandt Heerkens Thijssen,
secretaris HBB bestuur,
10 januari 2017