JAARVERSLAG SECRETARIS

Inleiding
Het jaar 2017 heeft zich voor HBB gekenmerkt door een wisseling in onze raadsfractie en onze voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Voor wat betreft de Heemsteedse politiek ging de meeste aandacht uit naar drie dossiers: het plan om een nieuwe grote Vomar supermarkt te gaan bouwen aan de Binnenweg in het centrum van Heemstede, het moeizame proces voor wat betreft de planontwikkeling van het Manpadslaangebied en het plan om het afval in de nabije toekomst op een andere manier te gaan scheiden dan tot dusver gebruikelijk is. In veel andere dossiers die in 2017 aan de orde kwamen tijdens raadscommissie- en gemeenteraadsvergaderingen heeft HBB zich steeds weer hard gemaakt voor de belangen van de Heemsteedse burgers. Een mooi overzicht daarvan staat vermeld in ons Verkiezingsprogramma 2018.

Bestuur
Bij aanvang van het jaar 2017 was de bestuurssamenstelling als volgt:
– Peter Keyser, voorzitter; einde eerste termijn: januari 2018
– Walter van der Have, vicevoorzitter; einde eerste termijn: januari 2019
– Rembrandt Heerkens Thijssen, secretaris; einde eerste termijn: januari 2017
– Carole Havers-Leemans, penningmeester; einde eerste termijn: januari 2019.
Hoewel Rembrandt Heerkens Thijssen had aangegeven zijn functie als secretaris na afloop van zijn eerste termijn in januari 2017 te willen beëindigen, heeft hij op verzoek van het bestuur besloten aan te blijven als secretaris tot de verkiezingen in maart 2018.
Tijdens de Najaars Ledenvergadering van 12 oktober 2017 heeft het bestuur voorgesteld in de vacature die per maart 2018 ontstaat door het aftreden van Rembrandt Heerkens Thijssen, Helmie van Ravestein te benoemen. Dit voorstel werd door de vergadering aangenomen.
Voorts deelde voorzitter Peter Keyser tijdens deze vergadering mee dat zijn bestuurstermijn per 1 januari 2018 afloopt. Aangezien hij zich kandidaat heeft gesteld voor de HBB Kieslijst, wil hij zijn voorzitterschap uiterlijk per 1 juni 2018 overdragen. De beoogde opvolger van Peter heeft aangegeven eerst te willen deelnemen aan enkele bestuursvergaderingen en daarna te besluiten of zij Peter per 1 juni 2018 wil opvolgen als voorzitter.
Het bestuur kwam in 2017 6 keer in vergadering bijeen.

Algemene Ledenvergaderingen (ALV)
In 2017 werden twee algemene ledenvergaderingen gehouden, t.w.:
– de Jaarvergadering op 2 februari 2017, en:
– de Najaars Algemene Ledenvergadering op 12 oktober 2017.
Aan de Jaarvergadering op 2 februari 2017, die werd gehouden in De Pauwehof, namen 14 leden deel, zijnde 45% van onze leden op dat moment.
Aan de Najaars ALV op 12 oktober 2017, die werd gehouden in ‘De Luifel’, namen 19 leden deel, zijnde 59% van onze leden op dat moment. De vergadering nam het besluit het Jongeren Lidmaatschap in te stellen dat open staat voor personen vanaf hun geboorte tot en met 24 jaar. De contributie bedraagt € 10, – per jaar, terwijl dit voor HBB leden € 25, – per jaar bedraagt.

De HBB raadsfractie
Bij aanvang van het jaar 2017 was de samenstelling van de HBB raadsfractie als volgt:
– Annelies van der Have, fractievoorzitter
– Jannemarije Goedkoop
– Lenny Jagtenberg
– Rembrandt Heerkens Thijssen.
– Gerlof Brinck; echter, Gerlof had zich per eind december 2016 ziek gemeld en kwam daardoor vanaf januari 2017 niet meer in de raad. Toen Gerlofs situatie niet verbeterde, besloot hij per 1 mei 2017 zijn raadszetel op te geven.
De vacature die per 1 mei was ontstaan door het terugtreden van Gerlof Brinck bleek niet zo eenvoudig in te vullen. De oorzaak daarvan was dat een aantal leden die staan op de HBB Kieslijst van de gemeenteraadsverkiezingen 2014 wegens uiteenlopende redenen niet beschikbaar waren of inmiddels waren overleden of verhuisd. Daardoor moest de HBB fractie, die formeel uit 5 raadsleden bestaat, vooralsnog verder met 4 raadsleden. Gelukkig bleek uiteindelijk Dick ten Have bereid te zijn de door het vertrek van Gerlof opengevallen plaats in te nemen. Dick werd als gemeenteraadslid beëdigd op 29 juni 2017. Daardoor was onze fractie vanaf die datum weer op sterkte.
De gemeenteraad kwam in 2017 11 keer in vergadering bijeen.

Fractievergaderingen
De HBB raadsfractie vergaderde in 2017 als regel, met uitzondering van de maanden juli en augustus, twee keer per maand in het raadhuis. Een maal ter voorbereiding op de raadscommissievergaderingen en een maal ter voorbereiding op de raadsvergadering.
De fractie ontving in haar fractievergadering met grote regelmaat insprekers die hun punt van zorg kwamen bepleiten zoals in 2017 onder meer: het bestuur van de Fietsersbond, bewoners van de Johan Wagenaarlaan, het bestuur van de vereniging Buurtbewoners Binnenweg Oost (BBO) waarin de omwonenden van het terrein van de geplande toekomstige Vomar zich hebben verenigd, het bestuur van de winkeliersvereniging Raadhuisstraat/Binnenweg en bewoners van de wijk Merlenhove.

Jaarverslag 2017 HBB raadsfractie
Zoals in de inleiding van dit Jaarverslag al werd gesteld, waren er in 2017 in de Heemsteedse politiek 3 dossiers die buitengewoon veel tijd en energie hebben gevergd van onze raadsleden.
– Dat was eerst en vooral het dossier Vomar: het plan om een nieuwe grote Vomar supermarkt te gaan bouwen aan de Binnenweg in het centrum van Heemstede. Zoals bekend is, is en blijft HBB hier een verklaard tegenstander van. Gaandeweg bleek, dat steeds meer belanghebbenden lieten weten tegenstander van dit plan te zijn. Als eerste was dat de vereniging BBO, waarin de omwonenden van het terrein van de geplande toekomstige Vomar zich hebben verenigd. Vervolgens bleek uit een gehouden enquête onder het winkelend publiek dat 65% daarvan aangaf tegenstander te zijn van dit plan. Uit een hierna gehouden enquête onder de winkeliers van de Binnenweg/Raadhuisstraat bleek dat 75% daarvan zich uitsprak tegen dit plan. Tenslotte werd er in najaar 2017 een petitie gehouden onder de bevolking, tegen de bouw van een nieuwe Vomar in het centrum. In een tijdsbestek van zo’n 4 weken ondertekenden 1.300 personen de petitie. De wijziging van het bestemmingsplan van de toekomstige Vomar bouwlocatie werd besproken tijdens de raadsvergadering van 30 november 2017. Tijdens deze raadsvergadering stemden HBB, GroenLinks en PvdA, gezamenlijk 9 stemmen, tegen het voorstel. D66, VVD en CDA, gezamenlijk 12 stemmen, stemden vóór dit voorstel, dat hierdoor werd aangenomen. Uiteraard was dit een grote teleurstelling voor HBB. Er zullen nog diverse rechtszaken tegen het voorgenomen plan volgen…
– Dan kwam het al jaren slepende dossier ‘planontwikkeling van het Manpadslaangebied’ ook in 2017 weer regelmatig aan de orde. De coalitie schakelde weer een nieuw extern adviesbureau in. De uitkomst daarvan leverde, zoals wij al hadden verwacht, geen nieuwe gezichtspunten op. HBB heeft zich ook in 2017 ingezet voor de belanghebbenden rondom het Manpadslaangebied: de volkstuinders, de bewoners van de Manpadslaan, de bewoners van de Rivierenbuurt én voor het behoud van groen.
– Het plan van de coalitie om het afval in de nabije toekomst op een andere manier te gaan scheiden dan tot dusver gebruikelijk is, veroorzaakte veel ophef. Vooral bij de bewoners van de wijk Merlenhove. Die wijk was door de gemeente aangewezen als proefgebied. Het voorstel van de gemeente is in die wijk bij wijze van proef aan alle gezinnen en extra kliko te verstrekken, uitsluitend bedoeld voor plastic afval. De gemeente had hierover vooraf niet overlegd met de buurtbewoners. HBB heeft het opgenomen voor de bewoners van deze wijk. Opvallend hierbij is dat de participatie van onze inwoners bij projecten steeds minder goed wordt gediend.
Ook in 2016 hebben de leden van de HBB fractie HBB in de vele raadscommissie- en raadsvergaderingen voortreffelijk vertegenwoordigd Aan die vergaderingen ging leeswerk van de vele stukken met duizenden pagina’s aan tekst en vele fractievergaderingen vooraf.
Naast het voorbereiden van vergaderingen en de vergaderingen zélf waren de leden van de fractie op vele terreinen actief zoals o.m. het actueel houden van de HBB website, het vertegenwoordigen van HBB op Facebook, Instagram en Twitter en het met regelmaat afleggen van werkbezoeken. Daarnaast stelden de leden van de HBB fractie enkele malen schriftelijke vragen aan het college van B & W.

Raadscommissies en overige commissies
De Heemsteedse gemeenteraad heeft 3 Raadscommissies. De HBB participatie daarin is als volgt:
– Commissie Ruimte: (voorzitter: D66) Annelies van der Have en Jannemarije Goedkoop.
– Commissie Middelen: (voorzitter: CDA) Lenny Jagtenberg en Dick ten Have.
– Commissie Samenleving: (voorzitter tot november 2017: HBB. Nadien: D66) Lenny Jagtenberg en Rembrandt Heerkens Thijssen.
Deze commissies komen als regel maandelijks, met uitzondering van de maanden juli en augustus, in vergadering bijeen. Gezien de grote hoeveelheid aan onderwerpen kwam de Commissie Ruimte daarnaast nog diverse malen, al dan niet in beslotenheid, bijeen.
Daarnaast heeft de Heemsteedse gemeenteraad nog de volgende commissies. De HBB participatie daarin is als volgt:
– Agendacommissie: Annelies van der Have
– Auditcommissie: Lenny Jagtenberg
– Burgerparticipatie commissie: Annelies van der Have
– Rekenkamercommissie: Lenny Jagtenberg
– Vertrouwenscommissie benoeming burgemeester: Annelies van der Have, die daarvan voorzitter was
– Werkgroep Raadslid in de klas: Rembrandt Heerkens Thijssen.

Interne HBB Commissies
HBB had in 2017 3 commissies, t.w.:
– de Kascommissie, waarin zitting hebben Lies Keyser en Eric van Westerloo.
– de Website en Social Media commissie, waarin zitting hebben Jannemarije Goedkoop en Annelies van der Have.
– de commissie Denktank, waarin zitting hebben Walter van der Have, Dick ten Have, Peter Keyser, Klaas Kremer en Eric van Westerloo.

Activiteiten
– Annelies van der Have heeft zich ook in 2017 weer geweldig ingezet om onze website up to date te houden.
– Jannemarije Goedkoop en Annelies van der Have hebben zich steeds samen enorm ingespannen de aanwezigheid van HBB op Facebook, Instagram en Twitter zeker te stellen.
– Klaas Kremer verzorgde, op eigen titel, met regelmaat kritische noten op Twitter.
– Als afsluiting van 2017 plaatste HBB een kwartpagina full color advertentie in ‘De Heemsteder’ waarin HBB alle lezers fijne feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar wenste.

Ledenwerving en Ledenbestand
De ledenwerving is ook dit jaar weer achtergebleven bij onze ambitie: “Ieder HBB lid werft ieder jaar tenminste één nieuw lid.” Begin 2017 had HBB 31 leden. Door overlijden, verhuizing en afmelding heeft HBB in 2017 5 leden ‘verloren’. Daar staat tegenover dat er zich in 2017 8 nieuwe leden hebben aangemeld: 5 dames en 3 heren. Hierdoor bedraagt het ledental per 31 december 2017 34 leden. Ook de komende tijd blijft het hard nodig nieuwe leden te werven. Hopelijk zal het in 2017 ingesteld lidmaatschap voor Jongeren mede leiden tot een verdere aanwas van ons ledental.

Tot besluit
Ook het afgelopen jaar heeft HBB zich weer uitstekend gemanifesteerd in onze nieuwe, hopelijk tijdelijke, rol van oppositiepartij. Daarnaast is veel tijd en energie besteed om, na voorbereidend werk door de commissie Denktank, een breed Verkiezingsprogramma 2018 samen te stellen. Het bestuur is er trots op dat dit zo enorm leeft binnen de partij, getuige de bijdragen, adviezen en initiatieven van veel leden.
Wij danken alle leden die zich het afgelopen jaar voor HBB hebben ingezet heel hartelijk. In het bijzonder de leden van de HBB fractie die HBB in vele vergaderingen voortreffelijk hebben vertegenwoordigd en daarnaast nog vele andere werkzaamheden in het belang van HBB hebben verricht.
Met veel animo staan wij aan het begin van een nieuw jaar. Het jaar dat ons op 21 maart a.s. het ‘Feest van de democratie’: de gemeenteraadsverkiezingen gaat brengen. Wij rekenen op de inzet van alle HBB’ers om van de verkiezingen voor HBB een groot succes te maken!

Mr. Rembrandt J.L.M. Heerkens Thijssen,
secretaris
Heemsteeds Burger Belang

21 januari 2017

 

Jaarverslag van de Penningmeester
2017 was een jaar waarin een aantal zaken zijn veranderd. Een van deze zaken is dat ondergetekende de nieuwe HBB penningmeester is geworden. In de Algemene Ledenvergadering van 2 februari ben ik voor 2 jaar benoemd. Tot dan toe had Walter van der Have die vrijwel vanaf het begin van HBB actief is geweest deze taak voor zijn rekening genomen tot volle tevredenheid van iedereen. Aangezien zijn gezondheid dit helaas niet meer toeliet is hij hiermee gestopt en is hij benoemd tot vicevoorzitter van HBB.
Dit afgelopen jaar heb ik langzaamaan de meeste leden van HBB mogen ontmoeten op de algemene ledenvergaderingen maar vooral intensief en zeer prettig samengewerkt met de overige bestuursleden en de fractievoorzitter.
Begroting voor 2018-2022
2018 staat geheel in het teken van de verkiezingen die op 21 maart a.s. zullen plaatsvinden. De meeste baten zullen dan ook ten goede komen aan de uitgaven die wij voor deze verkiezingen zullen doen. Hierdoor krijgen wij het volgende plaatje:

Kalenderjaar

2018

2019

2020

2021

2022

2023

             

In kas op 1 januari

3.057,00

1.002,00

1.491,25

1.920,46

2.334,96

-270,86

Inkomsten door contributies/giften

1.600,00

1.700,00

1.750,00

1.800,00

1.850,00

 
 

4.657,00

2.702,00

3.241,25

3.720,46

4.184,96

 
             

Kosten verkiezingscampagne

-2.500,00

0,00

0,00

0,00

-3.000,00

 

Advertentiekosten buiten campagne om

-125,00

-131,25

-137,81

-144,70

-151,94

 

(Kantoor)kosten bestuur en fractie

-50,00

-55,00

-60,50

-66,55

-73,21

 

Zaalhuur voor ALV

-300,00

-330,00

-363,00

-399,30

-439,23

 

Website hosting

-190,00

-199,50

-209,48

-219,95

-230,95

 

Onvoorziene zaken

-40,00

-45,00

-50,00

-55,00

-60,50

 

Reservering voor volgende verkiezing

-450,00

-450,00

-500,00

-500,00

-500,00

 
 

-3.655,00

-1.210,75

-1.320,79

-1.385,50

-4.455,82

 
             

Zoals u ziet een vooruitstrevende begroting, waarbij wij uiteraard hopen dat het ledental verder zal gaan groeien dan nu begroot.

POSITIE VAN HBB OP 31 DECEMBER 2017
Op 31 december 2016 was de stand op de bank 2.068,11 en op de spaarrekening 133,88. In totaal dus 2.202,00 euro.
In 2017 hebben er 32 leden contributie betaald van 25,00 en hebben wij 715,50 aan giften ontvangen. Tevens ontvingen wij een bijdrage van de bank van 8,00. Daarnaast zijn er kosten gemaakt van 668,28. In totaal stond er daardoor aan het eind van het jaar 3.057,21 op de bank.
Hieronder een schematisch overzicht wat dit betekent:

Stand bank 31-12-2016

2.202

           
               
 

INKOMSTEN

Begroot

Verschil

 

UITGAVEN

Begroot

Verschil

 

werkelijk

     

werkelijk

   

contributies

800

800

0

Website

88

175

-87

Giften

724

535

189

Zaalhuur ALV

276

200

76

       

KVK kosten

3

 

3

       

Bankkosten

124

120

4

       

Kantoorkosten

57

240

-183

       

Krant

121

 

121

       

ledenwerving

 

450

-450

               
 

1.524

1.335

189

 

668

1.185

-517

               

Stand Bank 31-12-2017

3.057

           
               
               

Zoals u kunt zien, is er meer binnengekomen dan begroot en is er ook minder uitgegeven dan begroot. Het bestuur stelt voor om het positieve resultaat over te hevelen naar het verkiezingsbudget van 2018.