Notulen 2017 oktober

Notulen Najaars Algemene Ledenvergadering Heemsteeds Burger Belang d.d. 12 oktober 2017 in De Luifel, Herenweg 96, Heemstede

Deelnemers: de bestuursleden P. Keyser (voorzitter), W. van der Have (vice voorzitter), Heerkens Thijssen (secretaris) en Havers (penningmeester) en de leden, de dames Flentrop, Goedkoop, Den Hartog, A. van der Have, Jagtenberg, Van de Pieterman, Posthumus, en Van Ravestein en de heren D.R. ten Have, Hoogenstein, Hulsebosch, Kremer, Lommerse, Smole en Van Westerloo.

1. Opening en mededelingen
Om 20:05 uur opent voorzitter Peter Keyser de vergadering.
Bericht van verhindering is ontvangen van de dames Keyser, Keyser-Van Iperen, Trox-Keyser en de heren Ates, Blok, Brinck en Kol.

2. Ingekomen stukken
Er is een brief ontvangen van ons oud bestuurslid en oud raadslid Gerlof Brinck waarin hij meedeelt dat hij vanwege persoonlijke omstandigheden zijn HBB lidmaatschap per 31 december a.s. opzegt. Voor het overige zijn er geen vermeldenswaardige stukken ontvangen.

3. Vaststelling van de notulen van de Jaarvergadering d.d. 2 februari 2017
Er worden geen op- of aanmerkingen gemaakt naar aanleiding van deze notulen waarna de voorzitter concludeert dat deze notulen hiermee zijn vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris.

4. Partijbestuur verkiezingen, alsmede vaststelling rooster van aftreden bestuur
Aangezien er geen tegenkandidaten zijn voorgesteld naar aanleiding van het bestuursvoorstel betreffende de bestuurssamenstelling vinden er geen verkiezingen plaats. Voorts stemt de vergadering in met het door het bestuur voorgestelde rooster van aftreden. Voorzitter Peter Keyser deelt mee dat zijn bestuurstermijn 1 januari a.s. afloopt. Aangezien hij zich kandidaat heeft gesteld voor de HBB Kieslijst, wil hij zijn voorzitterschap in de loop van 2018 overdragen. Daarom doet hij een oproep aan de aanwezigen om hem op te volgen. In dit verband stelt de heer Van Westerloo voor een profiel te maken van de functie van voorzitter. Het bestuur zegt toe dat te gaan doen. Actie: Bestuur

5. Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

5a. Vaststelling HBB Verkiezingsprogramma
Met de vergaderstukken voor deze vergadering is het concept Verkiezingsprogramma meegestuurd. Dit verkiezingsprogramma is tot stand gekomen na een reeks van adviezen vanuit de commissie Denktank die drie keer bijeen is geweest. Daarnaast zijn er voorstellen ontvangen van Klaas Kremer, Eric van Westerloo en Annelies van der Have. Het bestuur is van mening dat het HBB verkiezingsprogramma, in vergelijking met de verkiezingsprogramma’s van de andere partijen die gaan meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen, onderscheidend moet zijn. De voorzitter vraagt aan de vergadering om reacties op dit concept. Een overzicht van deze reacties wordt als bijlage meegezonden bij deze notulen. Ter afsluiting van de vele reacties bieden Saskia van de Pieterman, Carole Havers en Olav Lommerse aan een systeem via de Cloud te maken waarop alle leden tot uiterlijk 1 december a.s. hun commentaar op het concept Verkiezingsprogramma kunnen geven. De voorzitter dankt Saskia, Carole en Olav voor hun aanbod en zegt hier dankbaar van gebruik te willen maken.

5b. Vaststelling HBB Kieslijst
In de voorbereiding op deze vergadering is aan allen die zich kandidaat hebben gesteld, gevraagd een verkort c.v. in te sturen. De bedoeling was deze tijdens deze vergadering via de beamer te laten zien, zodat alle aanwezigen hierdoor inzicht zouden krijgen in de opleiding en werkervaring van de kandidaten. Helaas liet de beamer het op dit gebied afweten. Hierdoor werd de Kieslijst besproken aan de hand van de met de vergaderstukken meegezonden Kieslijst. Dit leverde nagenoeg geen commentaar op. Naar aanleiding van de oproep van de voorzitter aan de aanwezigen zich kandidaat te stellen, doen Nine ten Have en Rik de Valk dat. Aan hen wordt gevraagd hun verkorte c.v. te sturen naar Carole Havers. De definitieve HBB Kieslijst zal worden vastgesteld tijdens een Buitengewone Algemene Ledenvergadering die in januari 2018 zal plaatsvinden.

5c. Campagne, campagneteam, beschikbaar budget
De voorzitter meldt dat er nog overleg gaande is over de aanstelling van de campagneleider en de formatie van het campagneteam. Het beschikbare budget voor de campagne bedraagt € 2.500.

6. Voorstel invoering Jongeren lidmaatschap
Tijdens de Jaarvergadering van 2 februari jl. werd de vraag gesteld of er een Jongeren lidmaatschap kan worden ingesteld met een gereduceerde contributie in vergelijking met het lidmaatschap waarvan de contributie € 25 per jaar bedraagt.
Na overleg is het bestuur unaniem van mening dat deze lidmaatschapsvorm een waardevol middel kan zijn om jongeren eerder dan wellicht gebruikelijk bij de gemeentelijke politiek en in het bijzonder bij HBB te betrekken.
Het bestuur stelt aan de vergadering voor het Jongeren lidmaatschap in te stellen en daaraan de volgende voorwaarden te verbinden:
– voor personen van 18 t/m 21 jaar
– zij hebben alle rechten van de HBB leden
– de contributie bedraagt € 10 per jaar.
De vergadering is het eens met het bestuursvoorstel, met uitzondering van de door het bestuur voorgetelde leeftijdsgrenzen, t.w. voor personen van 18 t/m 21 jaar. Op voorstel van de vergadering wordt besloten het Jongeren lidmaatschap open te stellen voor alle personen tot 25 jaar, hetgeen geïnterpreteerd dient te worden voor personen vanaf hun geboorte tot en met 24 jaar. De overige voorwaarden, zoals voornoemd, blijven ongewijzigd.

7. Bespreking van het politieke beleid
De voorzitter geeft het woord aan onze fractieleider Annelies van der Have. Achtereenvolgens laat Annelies de volgende onderwerpen de revue passeren
– Het plan om een nieuwe Vomar te bouwen in het centrum van Heemstede. Dit voorjaar hebben GroenLinks, PvdA en HBB gezamenlijk een enquête gehouden onder alle winkeliers van het winkelcentrum Raadhuisstraat / Binnenweg. Het meest opvallende is dat daaruit is gekomen dat maar liefst 70% van de winkeliers tegenstander is van de bouw van een nieuwe Vomar. In juni is het voorlopige plan in de gemeenteraad aan de orde geweest. In november komt de wijziging van het bestemmingsplan in de raad aan de orde.
– Voor wat betreft de planontwikkeling van het Manpadslaangebied heeft het college besloten een nieuw onderzoek te laten instellen door een extern bureau. De kosten van dit nieuwe onderzoek bedragen maar liefst € 50.000. Inmiddels zijn er liefst 24 partijen betrokken bij de planontwikkeling. Vooralsnog ziet het er niet naar uit dat er door de gemeenteraad nu eindelijk een definitief besluit tot inrichting van dit gebied zal worden genomen.
– In de wijk Merlenhove gaat in januari a.s. een proef in met betrekking tot afvalscheiding. Ieder huishouden in deze wijk krijgt er voor de duur van de proefperiode een extra kliko bij uitsluitend voor plastic afval. HBB plaatst vooraf al grote vraagtekens bij deze proef, mede gelet op het rapport van het Centraal Plan Bureau (CPB) dat onlangs over dit onderwerp is verschenen. HBB wil graag een cijfermatige onderbouwing van de plannen. Wat zijn de baten? Wat is de milieuwinst? HBB is voorstander van zogeheten ‘na-scheiding’.
– Het project ‘Raadslid in de klas’, een initiatief van HBB, gaat in januari a.s. concreet van start. Op 9 basisscholen én op College Hageveld zal door raadsleden tijdens een les worden verteld hoe de lokale politiek werkt en hoe jongeren hun stem kunnen laten horen. Vragen zoals: Wat doet de gemeenteraad?, Wat doen burgemeester en wethouders?, En hoe kunnen inwoners, dus ook jongeren, hun stem laten horen?, worden allemaal op een leerzame, interactieve manier behandeld en beantwoord.
– Begin januari a.s. neemt burgemeester Marianne Heeremans in verband met het bereiken van haar pensioengerechtigde leeftijd na 10 jaar afscheid.
– Hetzelfde geldt voor gemeentesecretaris Willem van den Berg die in juni a.s. afscheid neemt na een dienstverband van ruim 25 jaar.

8. Ledenbestand en ledenwerving
Rembrandt Heerkens Thijssen krijgt het woord. Sinds de Jaarvergadering van 2 februari jl. konden we 3 nieuwe leden verwelkomen, t.w. Nine ten Have, Saskia van de Pieterman en Tom Smole. Die zijn alle drie aanwezig bij deze Ledenvergadering! Door verhuizing moesten wij afscheid nemen van René Blok, waardoor het ledental per 12 oktober december jl. 33 bedraagt. Rembrandt breekt nogmaals een lans voor de actie ‘Lid werft Lid’, die inhoudt dat aan ieder HBB lid wordt gevraagd per jaar tenminste één nieuw lid te werven. Hoewel nog niet zolang geleden de Ledenvergadering unaniem akkoord ging met dit voorstel komt ledenwerving door HBB leden nog steeds niet erg goed van de grond. Rembrandt benadrukt als voormalig professioneel fondsen- en ledenwerver dat zijn jarenlange ervaring heeft geleerd dat de persoonlijke benadering bij het werven van een nieuw lid veruit de meest succesvolle methode is. Hij heeft voor alle aanwezigen HBB folders beschikbaar die goed kunnen helpen bij het werven van nieuwe leden.

16. Rondvraag en sluiting
Charles Hulsebosch geeft aan dat hij het eens is met het HBB standpunt voor wat betreft afvalscheiding, t.w.: vooralsnog op de rem te trappen, eerst de effecten uit te zoeken en goed te blijven kijken naar de uitkomsten en adviezen van het CPB rapport over deze materie.
Eric van Westerloo heeft nog enkele voorstellen voor het HBB verkiezingsprogramma. 1. Beperk het aantal externe adviesbureaus. 2. De gemeente moet ervoor zorgen dat er precariobelasting wordt betaald voor tijdelijk wc’s en afvalcontainers bij verbouwing van een woonhuis of winkelpand. 3. De Hondenbelasting moet worden afgeschaft. 4. Er moet een hotel in Heemstede komen.
Daarnaast vraagt Eric zich af hoe het gaat met Remco Ates.
De voorzitter bedankt Eric voor zijn suggesties voor het verkiezingsprogramma. Voor wat betreft Remco Ates deelt hij mee dat hij daar de laatste maanden af en toe contact mee heeft gehad. Het gaat inmiddels gelukkig wat beter met Remco. Vooralsnog verkiest Remco het reilen en zeilen van HBB van afstand te volgen. Remco heeft een bericht van verhindering gestuurd voor deze vergadering.

Om 22:30 uur sluit voorzitter Peter Keyser de vergadering onder dankzegging voor ieders inbreng.

RHT, Heemstede, 1 november 2017