Notulen 2018 januari (buitengewone ALV)

Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Heemsteeds Burger Belang d.d. 10 januari 2018 in de Tuinzaal van het Raadhuis in Heemstede

Deelnemers: de bestuursleden P. Keyser (voorzitter), W. van der Have (vice voorzitter), Heerkens Thijssen (secretaris) en mevrouw Havers (penningmeester) en de leden, de dames Flentrop, Goedkoop, A. van der Have, Jagtenberg, Keyser, Van Ravestein en Sypkens en de heren Ates, D. ten Have, F. ten Have, Kremer, Smole, De Valk en Van Westerloo.

1. Opening
Om 20:05 uur opent voorzitter Peter Keyser de vergadering.
Bericht van verhindering is ontvangen van de dames Trox-Keyser, Van de Pieterman en Posthumus en de heren J. Keyser, Hoogenstein en Lommerse.

2. Vaststelling van de definitieve HBB Kieslijst
Vanuit de leden zijn er geen voorstellen ontvangen tot wijziging van de door het bestuur voorgestelde Voorkeurslijst. Aangezien de daarvoor in art. 6 van het Huishoudelijk Reglement genoemde termijn (uiterlijk 7 dagen voor de dag van de vergadering) inmiddels ruimschoots voorbij is, wordt de Kieslijst vastgesteld conform het bestuursvoorstel. Voordat dat besluit wordt genomen, deelt de voorzitter mee dat het bestuur de Kieslijst, nu bestaande uit 15 kandidaten, nog graag aangevuld zou zien met een 5 tal ‘lijstduwers’ (de plaatsen 16 t/m 20) en vraagt aan de vergadering wie zich daarvoor nog wil aanmelden. Daarop geeft Helmie van Ravestein aan zich beschikbaar te stellen als ‘lijstduwer’. Zij is daarmee de enige die reageert op het verzoek van de voorzitter. De voorzitter dankt Helmie voor haar aanbod en zegt dat zij op de 16e plaats van de HBB Kieslijst wordt geplaatst. Hierna neemt de vergadering het besluit tot definitieve vaststelling van de HBB Kieslijst die als volgt is samengesteld:
1. Annelies van der Have
2. Lenny Jagtenberg
3. Peter Keyser
4. Klaas Kremer
5. Olav Lommerse
6. Rik de Valk
7. Saskia van de Pieterman
8. Coline Flentrop
9. Tom Smole
10. Carole Havers-Leemans
11. Iris Beerkens
12. Nine Posthumus
13. Dick ten Have
14. Jannemarije Goedkoop
15. Rembrandt Heerkens Thijssen
16. Helmie van Ravestein

3. Vaststelling van het HBB Verkiezingsprogramma 2018
Het concept HBB Verkiezingsprogramma 2018 is uitgebreid met de leden besproken tijdens de Najaars Algemene Ledenvergadering van 12 oktober jl.. Toen hebben de leden al heel wat commentaar gegeven. Nadien heeft het bestuur van veel leden nog commentaar ontvangen betreffende het concept. Op verzoek van het bestuur hebben vervolgens fractievoorzitter Annelies van der Have en raadslid Lenny Jagtenberg al het ontvangen commentaar verwerkt, aangevuld en de eindredactie verzorgd. De werkzaamheden van Annelies en Lenny hebben geleid tot het 6e (!!!) concept van het Verkiezingsprogramma. Dit is als vergaderstuk voor deze vergadering aan alle leden gezonden.
De voorzitter dankt Annelies en Lenny hartelijk voor hun noeste arbeid in dezen.
Vervolgens kondigt de voorzitter aan dit 6e concept van het Verkiezingsprogramma paginagewijs te gaan bespreken. Daarbij zal ook aandacht worden gegeven aan de uitgebreide mail d.d. 5 januari jl. die Jeroen Keyser over dit onderwerp zond. De leden krijgen de gelegenheid nog iets te zeggen over het concept. Echter, het is de bedoeling van het bestuur dat deze avond niet nogmaals de hele discussie wordt herhaald. Daar is sinds 12 oktober jl. alle tijd voor geweest en heeft geleid tot dit 6e concept. De discussie zal naar mening van het bestuur vanavond hooguit nog leiden tot een enkele kleine aanpassingen. Wél zal uitgebreid worden stilgestaan bij de speerpunten en zal vooral daarover commentaar worden gevraagd aan de leden, zowel wat betreft de inhoud, als de volgorde.
Kort vóór de vergadering is nog een bijdrage ontvangen van Jannemarije Goedkoop. Zij heeft ieder hoofdstuk van het Verkiezingsprogramma voorzien van korte aandachtspunten die vervolgens in het betreffende hoofdstuk worden toegelicht.
Hierna verschijnt op het projectiescherm het Verkiezingsprogramma, voorzien van de toevoegingen van Jannemarije. De vergadering vindt dat het Verkiezingsprogramma aan kracht heeft gewonnen door de voorstellen van Jannemarije en neemt die onder dankzegging over.
Vervolgens wordt het Verkiezingsprogramma paginagewijs besproken aan de hand van hetgeen op het projectiescherm verschijnt. Uit de vergadering komt opnieuw heel wat commentaar. Daarnaast spreekt de vergadering waardering uit voor het concept dat is gepresenteerd.
Voorgesteld wordt dat Annelies het commentaar dat deze avond is geleverd zo veel mogelijk gaat verwerken.
De vergadering gaat hiermee akkoord, waarmee wordt besloten dat hiermee het HBB Verkiezingsprogramma 2018 definitief is vast gesteld.

4. Bestuursmededelingen

4a. De voorzitter deelt de vergadering mee dat het besluit tot definitieve vaststelling van de HBB Kieslijst 2018 impliceert dat onze lijstaanvoerder Annelies van der Have hiermee een 4e termijn van opnieuw 4 jaar als raadslid ingaat. Art. 4 van het Huishoudelijk Reglement bepaalt dat dat niet is toegestaan tenzij de algemene ledenvergadering besluit hiervan bij meerderheid van stemmen af te wijken. De voorzitter vraagt aan de deelnemers aan deze vergadering of zij akkoord gaan met het bestuursvoorstel om Annelies, in afwijking van art. 4 van het Huishoudelijk Reglement, kandidaat te stellen voor de HBB Kieslijst voor een 4e termijn van opnieuw 4 jaar als raadslid. De vergadering gaat unaniem akkoord met dit bestuursvoorstel.

4b. De voorzitter deelt de vergadering mee dat de uitslag van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen ertoe zou kunnen leiden dat HBB wordt gevraagd, dan wel het initiatief neemt, een coalitie te vormen. Vervolgens is er de mogelijkheid dat HBB wordt gevraagd een wethouder te leveren. Het bestuur heeft onze huidige fractievoorzitter Annelies van der Have gevraagd of zij beschikbaar is om toe te treden tot het na de verkiezingen te formeren college van burgemeester en wethouders. Annelies heeft positief gereageerd op dit verzoek. Hiermee is Annelies op voorstel van het bestuur de kandidaat wethouder namens HBB, als HBB wordt uitgenodigd toe te treden tot het te formeren college van B & W na de verkiezingen.
De voorzitter stelt de vergadering voor dit bestuursvoorstel opnieuw aan de orde te stellen tijdens de Jaarvergadering die zal plaatsvinden op 25 januari a.s. Dan is er gelegenheid voor ieder HBB lid zich kandidaat te stellen als wethouder namens HBB in een na de verkiezingen te formeren college van B & W.

5. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit voorzitter Peter Keyser om 21:55 uur de vergadering onder dankzegging voor ieders inbreng.

RHT, Heemstede, 17 januari 2018