Verslag commissie Middelen december 2017

In de raadscommissies worden besluiten van de gemeenteraad voorbereid. In de commissie Middelen van december zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

1. Lokale prioriteiten politie basisteam KennemerKust 2018
De Politiewet verplicht de regionale politie-eenheid Noord-Holland een meerjarenbeleidsplan op te stellen. Het meerjarenbeleidsplan 2015-2018 werd in november 2015 door de regioburgemeester en Hoofd Officier van Justitie vastgesteld. De lokale prioriteiten van de gemeenten in de eenheid dienden als input voor dit plan. Indien nodig kunnen de accenten jaarlijks worden verlegd. Daarom blijft het noodzakelijk jaarlijks lokale prioriteiten vast te stellen. Hierdoor kan de politie gericht ingezet worden op de actualiteit. De prioriteiten worden vastgesteld in samenspraak met de politie. HBB kan zich er goed in vinden. Wel hebben we onze zorgen uitgesproken over het voorgenomen roulatiebeleid t.a.v. wijkagenten. De inwoners vinden het juist fijn én vertrouwd een vast wijkagent te hebben. 

2. Rekenkameronderzoek gemeente Heemstede: Inzicht in de ontwikkeling van bedrijfsvoeringstaken van gemeente Heemstede door samenwerking met gemeente Bloemendaal
Sinds 2013 werken de gemeenten Heemstede en Bloemendaal op ambtelijk niveau steeds meer samen. De rekenkamercommissie heeft onlangs onderzocht hoe deze samenwerking op bedrijfsvoeringstaken in de periode 2013 – 2016 voor Heemstede heeft uitgepakt: wat heeft de samenwerking gekost en opgeleverd en zijn de gestelde doelen gehaald? Uit het onderzoek komt een beeld naar voren van een organisatie die de samenwerking met de gemeente Bloemendaal voortvarend ter hand heeft genomen en daarbij haar medewerkers veel ruimte geeft om die samenwerking in te vullen. Geheel volgens de heersende ambtelijke sturingsfilosofie en de organisatiecultuur wordt daarbij niet zozeer gestuurd op kwantificeerbare gegevens maar op klant- en medewerkertevredenheid. Alhoewel die positief te noemen zijn, is deze manier van aansturen niet zonder risico’s, zo blijkt uit het onderzoek. Negatieve effecten zijn onder andere dat de samenwerking niet optimaal verloopt en beperkt wordt door de randvoorwaarde van mogelijke ontvlechting, dat niet duidelijk is of de doelen gehaald worden en dat een actieve dialoog tussen het college en de gemeenteraad over de samenwerking ontbreekt. Daarnaast zijn er zorgen op ICT-gebied. HBB heeft al eerder geconstateerd dat het gevoel van controle op het proces van samenwerking door de gemeenteraad onvoldoende is. We zijn ons er van bewust dat het wellicht alleen om een gevoelskwestie gaat versus een daadwerkelijke afwezigheid van controle. Niettemin betekent het dat de gemeenteraad meer feeling en sturing moet ervaren bij die ambtelijke samenwerking met Bloemendaal. De rekenkamer doet een aantal relevante aanbevelingen die wij ondersteunen. We zijn echter wel van mening dat het zinniger is dat de nieuwe raad hier een actieve rol in neemt, dan dat de vertrekkende raad hier nog actief mee aan de slag gaat.

3. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
Ieder jaar wordt de Algemene Plaatselijke Verordening geüpdatet. De VNG heeft dit jaar een aantal wijzigingen voorgesteld. Aan de hand hiervan stelt het college 1 inhoudelijke wijziging en 6 technische wijzigingen voor. De inhoudelijke wijziging is een gevolg de Wet aanpak woonoverlast die per 1 juli 2017 in is werking getreden. HBB is akkoord met de wijzigingen.

4. Aanpassing Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Heemstede 2014
Omdat de persoonsgegevens van Heemstede en Bloemendaal samen in één bestand in Mozard komen, kunnen de medewerkers van beide gemeenten de gegevens van de inwoners van beide gemeenten raadplegen. Daarom moet de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Heemstede 2014 aangepast worden. De gewenste aanpassing leidde allereerst tot een discussie over de voortgang van de samenwerking met Bloemendaal. Daarnaast zijn er door HBB vragen gesteld over de toepasselijkheid van de Algemene Verordening Gegevensbescherming welke 25 mei aanstaande van kracht wordt. Uiteindelijk is het stuk weer teruggenomen en geagendeerd voor januari, waarbij ook Bloemendaalse raadsleden uitgenodigd zouden worden.

5. Financiële verordening 2018
Als gevolg van artikel 212 van de Gemeentewet legt iedere gemeente de afspraken tussen de gemeenteraad en het college over de financiële huishouding van de gemeente vast in een verordening. De raad geeft hiermee aan binnen welke financieel-administratieve kaders het college zijn bestuur uitvoert. Als gevolg van gefaseerde invoering van wetgeving wordt de Financiële verordening 2017 geactualiseerd. HBB is akkoord met het voorstel.
Belastingverordeningen 2018 en Uitvoering Motie “Minder afval loont”
Jaarlijks stelt de raad de gemeentelijke belastingverordeningen vast. De tarieven voor 2018 zijn conform de door de raad vastgestelde begroting 2018. De verordeningen volgen de modelverordeningen van de VNG. De volgende belastingverordeningen moeten worden vastgesteld:
a) Verordening onroerende-zaakbelastingen 2018;
b) Verordening afvalstoffenheffing 2018;
c) Verordening rioolheffing 2018;
d) Verordening leges 2018;
e) Verordening lijkbezorgingsrechten 2018;
f) Verordening precariobelasting 2018;
g) Verordening hondenbelasting 2018;
h) Verordening marktgelden 2018;
i) Verordening belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten 2018;
j) Verordening liggeld woonschepen Cruquiushaven 2018;
k) Verordening parkeerbelasting 2018.
In de Begrotingsraad van 3 november 2017 is door de Raad een motie aangenomen om de belastingverordening aan te passen, hierbij moet het verschil tussen een grote en een kleine grijze rolcontainer verhoogd worden van ca € 50,- naar ca € 100,-. HBB heeft als enige partij tegen deze motie gestemd in de Begrotingsraad. Omdat de rest van de partijen wel akkoord waren, heeft het college uitgezocht hoe dit verwerkt kan worden in de belastingverordeningen 2018. Dit blijkt niet op korte termijn verwerkt te kunnen worden. Dat geeft voor HBB dan ook aanleiding om nu wel akkoord te gaan met de belastingverordeningen die voorliggen.

6. Brief gemeente Bergeijk beloningsbeleid bestuursvoorzitter
De gemeenteraad heeft een brief ontvangen van de gemeenteraad van Bergeijk. Zij roepen alle raden zich uit te spreken tegen het salaris van de voorzitter van de Raad van Bestuur van BNG (Bank Nederlandse Gemeenten). Dit salaris bedraagt bijna 700.000 euro. De BNG is een overheidsorganisatie die overwegend werkt voor overheden en instellingen met een maatschappelijk belang. HBB vindt dit salaris niet uit te leggen. De griffie zal namens de raad een concept brief opstellen waarin een moreel appèl wordt gedaan om het salaris bij te stellen.