Verslag commissie Ruimte december 2017

nijntje

In de raadscommissies worden besluiten van de gemeenteraad voorbereid. In de commissie Ruimte van december kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

1. Pilot afvalscheiding
Een onderwerp dat niet op de agenda stond, maar één van de bewoners van Merlenhove kwam over de pilot afscheiding inspreken. Hij gaf aan dat hij 200 handtekeningen tegen de pilot had opgehaald en vroeg de commissie de pilot een halt toe te roepen. De rest van de partijen was daar niet zo happig op. HBB ziet wel graag de pilot gestopt. Helaas wilde de wethouder niet meer toezeggen dan in gesprek te gaan met de bewoners.

2. Principeverzoek Masterplan Berkenrode, Herenweg 131
Stichting Berkenrode heeft een principeverzoek ingediend voor medewerking aan het opgestelde masterplan voor de buitenplaats Berkenrode. Het masterplan beschrijft maatregelen voor een noodzakelijke kwaliteitsimpuls voor de historische buitenplaats en die tevens een duurzame financiële exploitatie mogelijk maken. Dit laatste is volgens de stichting nu niet het geval. Het masterplan gaat onder meer uit van het toevoegen van 2 woningen en verplaatsen van 1 bestaande woning in de moestuin. De stichting verzoekt de gemeente zich positief uit te spreken over het masterplan en de hierin voorgestelde ontwikkeling van de buitenplaats. HBB begrijpt de wens van Berkenrode om te komen tot een duurzame inkomstenbron. Wel hebben we vraagtekens of dit voldoende is op langere termijn. Voor wat betreft de wens tot het toevoegen van 2 woningen heeft de wethouder aangegeven dat bouwmogelijkheden elders op het terrein in mindering worden gebracht. Dat betekent dat er niet meer bebouwing bijkomt dan wat nu mogelijk is. Wat HBB betreft ligt de grootste gevoeligheid in de locatie van de geplande woningen. We hebben de Berkenrode gevraagd nog eens goed te kijken naar de locatie van de gewenste woningen en of er niet andere inkomstenbronnen te genereren zijn.

3. Hek t.b.v. oversteek Cruquiusweg-Cloosterweg-Nijverheidsweg
Ter hoogte van de Cloosterweg-Nijverheidsweg bevindt zich over de Cruquiusweg een onofficiële doorsteek voor fietsers en voetgangers. Gezien de verkeerssituatie van de Cruquiusweg (2×2 rijbanen, 50km/uur en weinig zicht) is het oversteken van fietsers en voetgangers erg onwenselijk. Om verkeersongevallen te voorkomen wil het college een definitieve oplossing aanleggen in de vorm van een lang hek, waardoor oversteken niet meer aantrekkelijk is. Wat HBB betreft is dit akkoord. In de commissie is aan de orde gekomen of het hek kan worden gecombineerd met een geluidsscherm. Al diverse keren heeft HBB een geluidsscherm geopperd bij de Cruquiusweg vanwege de hoge geluidsbelasting door het verkeer. De wethouder gaat uitzoeken wat de mogelijkheden zijn. In de tussentijd wordt wel alvast het hek geplaatst voor de veiligheid. Eventuele plaatsing van een geluidsscherm kan langer duren dan voor de veiligheid nu wenselijk is.

4. Handhavingstraject baggerdepots op Manege Rusthof, Glipperweg 4
Op het terrein van Manege Rusthof aan de Glipperweg 4 zijn baggerdepots aanwezig. Dit is een vergunningplichtige inrichting in de zin van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, waarvoor een maximale termijn van 3 jaar geldt welke inmiddels om is. Langer uitstel is niet mogelijk en/of wenselijk. Het college stelt de raad in kennis dat zij instemmen met de door de Omgevingsdienst IJmond opgestelde notitie handhavingstraject. Het onderwerp is geagendeerd door Groenlinks. Op verzoek van Groen Links heeft Lenny Jagtenberg (HBB) zich verdiept in de regelgeving. Samen met Eric de Zeeuw heeft er een gesprek plaatsgevonden met de wethouder en de betrekkelijke milieudienst Ijmond. Er kunnen vraagtekens worden gezet bij het door de milieudienst gehanteerde juridische toetsingskader. HBB kan dan ook vooralsnog niet instemmen met de verspreiding van de depots.

5. Voorstel verkeersveiligheid rondom basisscholennijntje
Er worden diverse voorstellen gedaan om de verkeersveiligheid rond scholen te verbeteren. Het plan is na inspraak op een paar punten aangepast, een belangrijk punt is dat de Nijntje-palen komen te vervallen. HBB heeft de vormgeving van de Nijntje-palen al in de eerdere plannen aangekaart, het verbaast ons niets dat onze inwoners die mening delen. Alleen de gekleurde Nijntje-Amsterdammertjes blijven. Die vinden we ook niet passend in het straatbeeld, maar hier kunnen we schoorvoetend mee leven als het de veiligheid ten goede komt. De rest van de plannen zitten prima in elkaar en verbeteren hopelijk de veiligheid rond basisscholen.

6. Voorlopig technisch-ontwerp van de haven vrijgeven voor inspraak
Het Havenlab heeft een ontwerp gemaakt voor de haven van Heemstede. Dit is ambtelijk uitgewerkt naar een technisch ontwerp dat klaar is voor de inspraak. Wat HBB is enthousiast over het plan en wat ons betreft kan het de inspraak in. We zijn erg benieuwd naar de reacties.