Verslag commissie Samenleving december 2017

In de raadscommissies worden besluiten van de gemeenteraad voorbereid. In de commissie Samenleving van december zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

1. Vervanging KO-Bus.
Voor de vervanging van de personenbus die in 2008 in bruikleen is gegeven aan de Stichting WIJ, de KO-Bus, is in de begroting een krediet opgenomen van € 60.000. Gebleken is dat dit bedrag niet voldoende is om een nieuwe aangepaste en rolstoeltoegankelijke personenbus aan te schaffen. Aan de raad wordt gevraagd een extra bedrag van € 40.000 euro hiervoor beschikbaar te stellen. Wat HBB betreft is dit akkoord.

2. Budgetsubsidies ondersteuning specifieke doelgroepen 2018 t/m 2020
Het college wil overgaan tot de verstrekking van budgetsubsidies voor de periode 2018 t/m 2020 aan respectievelijk de Stichting Ons Tweede Thuis, de Stichting SHDH, RIBW en ROADS voor het bieden van ondersteuning aan specifieke doelgroepen. Het betreft de ondersteuning aan Heemsteedse inwoners met beperkingen als gevolg van het ouder worden, aan inwoners met een verstandelijke en/of lichamelijke en/of zintuiglijke beperking en/of een chronische ziekte en aan inwoners met psychiatrische problematiek. Het college vraagt aan de raad hiervoor middelen beschikbaar te stellen van in totaal € 897.429 in 2018 en € 918.429 in 2019 en 2020. Deze ondersteuning is wat HBB betreft gewenst en noodzakelijk. We zijn dan ook akkoord met de gevraagde subsidiebedragen.