Verslag commissie Middelen januari 2018

In de commissies worden besluiten van de gemeenteraad voorbereid. In de commissie Middelen worden onderwerpen besproken die te maken hebben met regelgeving, financiën, riolering, ambtelijke samenwerking etc. In januari spraken we over de volgende onderwerpen:

1. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening

Ieder jaar wordt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) geüpdatet. Er werden 1 inhoudelijke aanvulling (woonoverlast-bepaling) en 7 technische wijzigingen voorgesteld. Wat HBB betreft was dit akkoord.

2. Aanpassing Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen

Omdat de persoonsgegevens van Heemstede en Bloemendaal samen in één bestand in Mozard komen, kunnen de medewerkers van beide gemeenten de gegevens van de inwoners van beide gemeenten raadplegen. Daarom moet de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Heemstede 2014 aangepast worden. Dit punt is eerder al in december besproken, maar toen teruggetrokken. Ondanks het feit dat de Verordening naar aanleiding van de vragen in december was aangepast, bleek de commissie niet tevreden. HBB was het met name (nog steeds) niet eens met de stelling van het College dat, nu de Verordening voortvloeit uit de Wet Basisregistratie Personen die niet onder de AVG valt, de voorgestelde verordening niet aan de AVG getoetst hoefde te worden. Het Mozard bestand valt daar volgens HBB wel degelijk onder. Besloten werd de kwestie opnieuw voor februari te agenderen en daarbij ook de raadsleden van Bloemendaal uit te nodigen.

3. Normenkader 2017 (interne- en externe wet- en regelgeving) voor de controle van de jaarrekening 2017.

Dit is het kader voor de accountant voor de controle van de rechtmatigheid van de jaarrekening 2017. HBB is akkoord met het normenkader.

4. Definitief oordeel Interbestuurlijk Toezicht Informatiebeheer 2016-2017

Dit voorstel gaat over de uitkomsten van de beoordeling van de uitvoering van het informatie- en archiefbeheer van de gemeente Heemstede door de Senior inspecteur van de Provincie Noord-Holland over de jaren 2016-2017. Uit de beoordeling worden vier aandachtspunten gesignaleerd. In dit voorstel wordt gevraagd of we akkoord zijn met de reactie op de gedane aandachtspunten. In de beoordelingsbrief zijn vier aandachtspunten gesignaleerd:
1. Het beheer van het huidige archief sinds 2008, de zogenaamde ‘hybride periode’ houdt grote risico’s in voor de toegankelijkheid op langere termijn. Bepaal in overleg met de archivaris, zoals bedoeld in de gemeentelijke Archiefverordening artikel 14, de handelwijze met betrekking tot dit archief. Stel hiervoor vervolgens een bewerkingsplan vast en voer dit uit, zodat dit archief ook op termijn toegankelijk blijft.
2. Laat vóór de overgang op volledig digitaal werken en archiveren een audit uitvoeren op de digitale beheeromgeving;
3. Loop de achterstand in overbrenging van het bestand Hinderwet- en milieuvergunningen uit de periode 1875-2010 in. Zorg ook, dat het gemeentearchief uit de periode 1991- 2000 vóór de uiterste overbrengingsdatum (2020) is bewerkt voor overbrenging.
4. Stel een nieuwe procedure vast met regels voor bewaren en vernietigen van digitale informatie zoals e-mails.
Wat HBB betreft zijn dit hele nuttige aanbevelingen. Zij worden opgepakt door het college.

5. Startnotitie Villagemarketinglab

Het college wil aan de slag met Villagemarketing. Daarvoor heeft het college een plan aanpak opgesteld. In de kern wil het college eerst de identiteit van Heemtede vaststellen. Het bepalen van de identiteit gaat volgens de methode “identity matching’ met de zogenaamde 7 B’s. Dit zijn bewoners, beeldbepalende bedrijven/organisaties, beroemdheden, bezoekers die vrije tijd in Heemstede doorbrengen, beroepsbevolking dienstverlenende sector, bestuurders en beamten. Deze 7 B’s creëren gezamenlijk de unieke Heemsteedse identiteit die eindigt met de implementatie van village marketing. De kosten hiervoor bedragen 10.000 euro voor externe begeleiding hiervan. HBB is hiermee schoorvoetend akkoord gegaan omdat ook werd toegezegd dat de wethouder na de eerste stap zou terugkomen bij de commissie.