Verslag commissie Ruimte januari 2018

Fietspad Roerdomplaan

In de raadscommissies worden besluiten voorbereid van de gemeenteraad. In de commissie ruimte bespreken we zaken die te maken hebben met de openbare ruimte: bouwen, hoe de weg wordt ingericht, duurzaamheid etc. In januari spraken we over de volgende onderwerpen:

1. Fietspad Vogelpark: verlenging Zeekoetpad naar toekomstig fietspad langs de Randweg.Fietspad Roerdomplaan

Bij de vergaderingen van de commissie ruimte komen regelmatig inwoners van Heemstede inspreken, zo ook deze keer.
Twee bewoners van Vogelpark kwamen inspreken over het geplande fietspad bij Vogelpark, dat vlak langs een aantal huizen zal komen te liggen. Hier zijn zij niet blij mee. Het besluit over de komst van dit fietspad is al in 2012 genomen, maar de bewoners voelen zich al die tijd niet gehoord en ‘van het kastje naar de muur gestuurd”.
Waar gaat het precies over? De provincie gaat een fietspad aanleggen langs de Randweg, tussen het fietstunneltje bij Haarlem en de Leidsevaart. Vanaf de Randweg wordt er een aftakking gemaakt, waardoor er een fietspad wordt aangelegd vlak langs de woningen van de Roerdomplaan in Vogelpark. De bewoners zijn bang dat dit overlast gaat geven en bovendien zijn ze het niet eens met de manier waarop alles is gegaan. Onduidelijk is namelijk wanneer het besluit is genomen en wanneer de bewoners hierop hadden kunnen reageren of bezwaar kunnen maken.

fietspad RandwegHBB heeft aan de wethouder een feitenoverzicht gevraagd, zodat we zo snel mogelijk op een goede manier kunnen discussiëren over het geplande fietspad. Wethouder Hooij (VVD) zegt toe snel een memo hierover te sturen, nog voor de raadsvergadering van 22 februari. We hebben ook gevraagd of de wethouder de doortrekking van het fietspad wil aanhouden totdat we hier als raad over hebben gesproken. Helaas wil wethouder Hooij dat niet toezeggen.
De week na deze vergadering zijn vier bewoners van Vogelpark op bezoek geweest bij de fractievergadering van HBB op het gemeentehuis, om hier verder over te praten. Omdat het besluit al zoveel jaar geleden is genomen en de bewoners niet gehoord zijn, besluit de fractie om het onderwerp verder aan te kaarten. Vervolgens heeft de HBB fractie in de raadsvergadering nogmaals aan de wethouder gevraagd de aanleg van het fietspad aan te houden en haast te maken met de memo. Dit heeft de wethouder toegezegd. In de commissie ruimte van februari zal HBB de wethouder hier wederom om vragen. Wordt vervolgd.

2. Stand van zaken ManpadslaangebiedTuinders1
Het college heeft ons een memo gestuurd met de stand van zaken betreffende het Manpadslaangebied. Tuinders2HBB heeft het op de agenda gezet, omdat het ons bevreemde dat er bij de samenvatting van de opmerkingen van de verschillende belanghebbenden niets is opgenomen over de tuinders van het Manpadslaangebied. Het is meer dan duidelijk dat de tuinders niet verplaatst willen worden. Dat bleek ook wel uit de grote delegatie tuinders die als toehoorders in de commissie aanwezig waren. Met opgehouden borden toonden zij hun ongenoegen. Wethouder Nieuwland (D66) wil niet op voorhand vastleggen dat de tuinders mogen blijven op hun plek. HBB is het hier niet mee eens en heeft aangegeven dat de tuinders wat ons betreft wel op hun plek blijven. De andere partijen CDA, VVD en Groenlinks sloten zich bij ons standpunt aan. D66 volgde zijn eigen wethouder en wil het net als de wethouder in het midden laten.

2. Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning nieuwbouw schuur en stal bij boerderij De Hartekamp (Vossenlaan 2).

In deze commissie vergadering werd ook besloten de omgevingsvergunning voor de (al gebouwde) nieuwbouw schuur en stal bij de boerderij van de Hartekamp (Vossenlaan 2) goed te keuren. De nieuwbouw is geplaatst na sloop van de bestaande stal en kassen. Het totale oppervlak beslaat 250m2 meer (!) dan wat nu is toegestaan volgens het bestemmingsplan en het bouwwerk is zonder officiële aanvraag toch in alle haast gebouwd met oog op een aflopende subsidie. HBB vindt de manier waarop het proces is gegaan onacceptabel en niet uit te leggen aan onze inwoners. Bovendien vinden wij 250m2 extra een veel te grote overschrijding. Eerder hebben wij van dit plan al aangekaart bij de wethouder, zie hier. Hoewel andere partijen wel kritiek hebben op het proces, waren zij echter wel akkoord met het voorstel. Het bouwwerk mag daarom blijven staan.

3. Sterrenwacht

De komst van een kleine sterrenwacht in het Groenendaalse bos werd deze avond ook goedgekeurd. Een sympathiek en educatief initiatief van de stichting ‘Kom in mijn tuin’ in samenwerking met een particulier op één van de bestaande gebouwtjes bij de hobbytuinen direct naast de kinder-/generatietuinen van de stichting. Het draagt bij aan educatie en kan op een nette manier worden gerealiseerd bij de kindertuinen. Er zijn geen reacties binnen gekomen tijdens de inspraakronde, die aanleiding geven het plan te wijzigen. Ook HBB is enthousiast over dit plan!

4. Herbenoemen twee architect-leden van de Adviescommissie voor Ruimtelijke kwaliteit Heemstede
Vanwege het aflopen van de huidige benoemingstermijn van twee architect leden van de Adviescommissie voor Ruimtelijke kwaliteit Heemstede, dient de benoemingstermijn van twee architect-leden te worden verlengd. Wat HBB betreft akkoord.

5. Bij de rondvraag hebben we geïnformeerd naar de laatste stand van zaken met betrekking tot de uitrol van glasvezel in Heemstede. Wethouder Hooij geeft aan dat we helaas achteraan de rij staan en dat glasvezel voorlopig niet gemeentebreed beschikbaar is. Daarop hebben we gevraagd of de wethouder bij de bouw van de nieuwe wijk Slottuinen wil kijken of het mogelijk is hier wel glasvezel aan te leggen, aangezien de kosten bij nieuwbouw niet wezenlijk verschillen. Wethouder Nieuwland neemt het in beraad.