Verslag commissie Samenleving januari 2018

In de raadscommissies worden besluiten van de gemeenteraad voorbereid. In de commissie samenleving worden onderwerpen besproken die te maken hebben met werk & inkomen, een zorgzame samenleving en maatschappelijke ontwikkeling. In januari zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

1. Budgetsubsidie Zorgbalans 2018 t/m 2020

Deze vergadering wordt besproken of er een subsidie kan worden toegekend aan de Stichting Zorgbalans. Hiermee kunnen Heemsteedse inwoners met beperkingen door het ouder worden, worden geholpen en ondersteund. HBB heeft zich altijd ingezet voor de ouderen in Heemstede en is groot voorstander van deze toe te kennen subsidie. Wat HBB betreft akkoord.

2. Implementatie Vrijwilligersplatform WeHelpen

De Stichting WIJ Heemstede heeft een projectplan ingediend gericht op de realisatie van het digitale vrijwilligersplatform WeHelpen ten behoeve van de doorontwikkeling van het vrijwilligerswerk in Heemstede. Stichting WIJ Heemstede verzoekt voor de dekking van een deel van de kosten van dit 3-jarige project een bijdrage (€ 52.237) aan het Oranjefonds. Daarnaast verzoekt de stichting aan het college een incidentele bijdrage in de projectkosten (€ 74.799). HBB is het met het college eens dat een goed functionerend digitaal platform vitaal is voor het goed functioneren van het vrijwilligerswerk in Heemstede. HBB is echter van mening dat de gevraagde bijdrage wel erg fors is, en zet daarnaast vraagtekens bij de onderbouwing van dit bedrag. Daarom wil HBB dit voorstel opnieuw aan de orde stellen in de eerstvolgende raadsvergadering.