Verslag commissie Middelen februari 2018

In de commissies worden besluiten van de gemeenteraad voorbereid. In de commissie Middelen worden onderwerpen besproken die te maken hebben met regelgeving, financiën, riolering, ambtelijke samenwerking etc. In januari spraken we over de volgende onderwerpen:

1. Aanpassing Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen

In februari sprak de commissie Middelen voor de derde keer over dit onderwerp. Omdat de persoonsgegevens van Heemstede en Bloemendaal samen in één bestand in Mozard komen, kunnen de medewerkers van beide gemeenten de gegevens van de inwoners van beide gemeenten raadplegen. Daarom moet de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Heemstede 2014 aangepast worden. HBB was het vooral niet eens met de stelling van het College dat, nu de Verordening voortvloeit uit de Wet Basisregistratie Personen die niet onder de AVG valt, de voorgestelde verordening niet aan de AVG getoetst hoefde te worden. Het Mozard bestand valt daar volgens HBB wel degelijk onder. Het college heeft in februari een uitgebreide presentatie gegeven over dit onderwerp, ook de commissieleden van Bloemendaal waren hierbij uitgenodigd. Het College heeft aangegeven de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming te volgen. Het punt is wel aangegrepen om de voortgang van de samenwerking met Bloemendaal voor de nieuwe raad te agenderen.

2. Uitwerking motie “Een kader voor de kadernota”

In de begrotingsraad van november is door de raad een motie aangenomen die het college verzoekt van de kadernota meer een politiek bespreekstuk te maken, dan slechts een stuk dat ter kennisname ligt. In de kadernota worden de kaders neergezet waarop de begroting wordt gebaseerd. Het zou logischer zijn juist bij de kaders scherper te sturen en niet pas bij de uitgewerkte begroting, zoals dat tot nu zo gaat. Het college heeft een voorstel gemaakt hoe dat beter kan. Wat HBB betreft is dit akkoord. Wel zijn we van mening dat we nu niet discussies tweemaal moeten gaan voeren, bij de kadernota en bij de begroting. Dat wordt ondervangen door de kadernota minder gedetailleerd te maken. Naderhand zal een evaluatie plaatsvinden over de nieuwe vorm.