Verslag commissie Ruimte februari 2018

grafkapel Van Vollenhove

De commissie Ruimte van februari had weer veel onderwerpen te bespreken, waardoor er op twee avonden vergaderd moest worden.

Tijdens deze commissie wordt vaak ingesproken door inwoners, die graag meedenken over besluiten van de gemeenteraad, of die een extra kans grijpen om te worden gehoord in bepaalde bezwaren. Zo ook deze keer. Een aantal bewoners van Vogelpark wil de aanleg van een fietspad vlak langs hun woningen tegen houden en zijn bang dat de tijd dringt. HBB steunt deze inwoners om duidelijkheid te krijgen over de manier waarop deze besluitvorming tot stand is gekomen en om te onderzoeken of er nog mogelijkheden zijn het plan te wijzigen. Naar aanleiding van het inspreken van deze inwoners heeft HBB wederom aan wethouder Hooij (VVD) gevraagd om zo snel mogelijk (voor de raadsvergadering) met een notitie te komen ter verduidelijking van het traject om hierover een discussie te kunnen voeren in de raad. Wij houden contact met deze bewoners en wachten op het vervolg.

1. Restauratie grafkapel Van Vollenhoven

grafkapel Van VollenhoveOp de begraafplaats aan de Herfstlaan in Heemstede staat een grafkapel van Van Vollenhoven. Dit is een gemeentelijk monument. Omdat er geen erfgenamen meer zijn, is de gemeente in 1998 eigenaar geworden. Op dit moment is de grafkapel in zeer slechte staat en moet worden gerestaureerd om deze ook voor de toekomst te behouden. Die restauratie is zeer prijzig, zo’n 270.000 euro waarvan 82.000 euro gesubsidieerd wordt door de provincie. Na restauratie kan de grafkapel worden verhuurd als opbaarruimte.
HBB realiseert zich dat niets doen hier geen optie is en gaat akkoord met de investering. Niet restaureren betekent namelijk dat de grafkapel als verloren moet worden beschouwd en dat zou echt zonde zijn. Door het in gebruik nemen als opbaarruimte kunnen wel de jaarlijkse kapitaallasten wat worden gedrukt.

2. Duinpolderweg, voorlopig voorkeursalternatief

Na vele onderzoeken stond het dan eindelijk op de agenda: de Duinpolderweg, het voorlopige voorkeursalternatief. Het college wil akkoord gaan met dit alternatief en er geld aan uitgeven vanuit het mobiliteitsfonds, maar alleen als ook de laatste verbinding wordt gemaakt tussen de N205 en de N208.
HBB is zeer kritisch of Heemstede hier ook maar iets mee opschiet. De getoonde berekeningen blijken te zijn uitgegaan van verkeerde parameters (zoals 30km voor de Herenweg). Hierdoor zijn de cijfers wat HBB betreft gewoon niet in orde en een oordeel op basis van die cijfers is dan ook niet mogelijk. Bovendien is het rekenmodel, dat gebruikt is om de verkeersstromen in Heemstede in beeld te brengen, helemaal niet uitgerust om zo lokaal in te zoomen. Het nut en de noodzaak ligt vooral in de wens om in de Bollenstreek te kunnen bouwen. Ook die (toekomstige) gevolgen voor het verkeer (met Duinpolderweg) zijn niet doorgerekend. HBB vindt het dus helemaal niet duidelijk of die Duinpolderweg de verkeersproblemen in Heemstede gaat oplossen of zal verlichten en laat aan de wethouder weten dat die 4,5 miljoen euro uit het mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland beter kan worden ingezet om maatregelen te nemen in onze regio.

3. Ontwerp inrichtingsplan De Slottuin II
slottuin1De inrichting van het terrein van het nieuwbouwwijkje De Slottuin wordt besproken. Wat HBB betreft ziet dit er allemaal prima uit. Er is aandacht voor groen en aandacht voor spelen. Een punt is wel nog de uitstraling van het appartementengebouw aan de Cruquiusweg. Als de snelheid daar omlaag kan, betekent dat ook dat dit gebouw minder als een geluidswering hoeft te dienen en daarom kan worden verfraaid. De wethouder zegt toe om met een voorstel te komen voor de verlaging van de maximum snelheid van 80 naar 50 langs dit stuk op de Cruquiusweg. De provincie weigert dit tot nu toe op te pakken.

 

4. Spaarnelicht, ontwerp inrichtingsplan

spaarnelichtHet gaat er nu toch echt van komen: na 12 jaar van uitstel staat nu de bouw van twee 32 meter hoge torenflats bij het Spaarne Ziekenhuis in Heemstede op de planning. In 2006 is hier onder aanvoering van de toenmalige wethouder Van de Stadt (VVD) door de gemeenteraad een bestemmingsplan aangenomen, waarin deze hoogbouw werd toegestaan, maar door de economische crisis gingen de plannen in de ijskast. Heemstede kan niet meer van de destijds gegeven toestemming af. Dit betekent helaas dat we niets meer kunnen doen aan die hoge torens. Daar komen er twee van, waarin 62 luxe appartementen zijn opgenomen. Deze vergadering werd vooral de buitenruimte besproken; waar komen paden te liggen, waar groen etc.
Buurtbewoners komen inspreken en laten hun zorgen horen over de toekomstige verkeersafwikkeling in de buurt. Die 62 appartementen zullen ook weer extra verkeersbewegingen met zich meebrengen en het is al een druk kruispunt met het dagziekenhuis. Dit voorstel is alleen maar een vraag of het als zodanig de inspraak in kan en dat is voor nu voldoende. Wel heeft HBB, samen met de andere leden van de commissie, de vraag waarom de ontwikkelaar niet duurzaam bouwt. Het is weliswaar al in 2006 goedgekeurd, maar ons inziens zou het een gemiste kans zijn om nu niet toekomstbestendig te bouwen, zoals aardgasloos en met meer gebruik van duurzame energiebronnen. Daarover zullen we met de andere partijen een motie over indienen, als steun in de rug voor de wethouder bij verdere besprekingen met de ontwikkelaar.

5. Parkeertarieven Binnenweg & Raadhuisstraat

Op verzoek van de raad heeft het college uitgewerkt welke effecten zijn te verwachten als de parkeertarieven op de Binnenweg & Raadhuisstraat wijzigen. Die effecten zijn tweeledig: effect op inkomsten en effect op aantrekkelijkheid van het bezoeken van de winkelstraat. HBB heeft steeds ingezet op gratis parkeren aan de randen van de dag. Dat heeft relatief weinig effect op de inkomsten, maar kan mensen stimuleren juist op deze momenten de winkelstraat te bezoeken. Uit de uiteenzetting van het college blijkt dit ook.
De winkeliersvereniging wil alleen niet dat er gratis kan worden geparkeerd aan het einde van de dag, omdat omwonenden dan gaan parkeren op de Binnenweg. HBB volgt deze redenering niet, bovendien staan de winkeliers wel geparkeerd in de zijstraten. Het gaat dus twee kanten op. De winkeliersvereniging van de Binnenweg en Raadhuisstraat stelt verder voor dat het eerlijker is om ook de Jan van Goyenstraat parkeergeld te heffen en dan het tarief op Binnenweg en Raadhuisstraat te laten zakken. Dat vindt HBB geen goed idee. Parkeergeld heeft als doel het parkeren te reguleren, daar waar er problemen zijn. Op de Jan van Goyenstraat zijn er op dit moment geen parkeerproblemen.

6. Evaluatie Kwakelbrug en onderzoek verkeer Industriegebied

Het college heeft een uitvoerig rapport laten opstellen met verkeersknelpunten rond het industrieterrein van Heemstede. Het grootste probleem is het kruispunt bij de Javalaan/Cruquiusweg. Met wat kleine aanpassingen kan wellicht de veiligheid bij de uitrit van HBC worden verbeterd. Het is goed om dat sowieso op te pakken.
Een grote maatregel die wellicht alleen maar op de lange termijn aan de orde zou kunnen komen is een tunnelbak op de Cruquiusweg met het kruispunt er boven op. Een nogal rigoureuze maatregel die voorlopig niet in het vizier ligt. Toch heeft HBB de wethouder wel gevraagd om een grove inschatting van de kosten voor te maken. Het verkeer in Heemstede wordt voorlopig niet minder. HBB vindt het verstandig om ook het uiterste van de oplossingen in beeld te hebben, zodat we complete afwegingen kunnen maken.

7. Intentieovereenkomst MRA aardgasvrije nieuwbouw
In 2050 zal aardgas geen bron meer zijn voor warmtevoorziening. Het ligt in de rede dat nieuwbouw die nu wordt gerealiseerd daar ook al op voorbereid is. HBB is hier beslist voorstander van.

8. Rondvraag

Alverna

Bij de rondvraag hebben we nog geïnformeerd naar de stand van zaken wat betreft het beroep van de Fietsersbond en Wandelnet inzake Alverna. Het is nog niet bekend wanneer dat beroep zal worden behandeld. De overdracht van de ontsluitingsweg wil de wethouder nog niet afdwingen zolang dit beroep niet is behandeld.

Asbestdaken

Verder hebben we gevraagd naar de stand van zaken inzake Asbestdaken in Heemstede. In 2024 zal waarschijnlijk het verbod daarop ingaan. HBB vraagt zich af voor hoeveel daken dit verbod van toepassing is en of er knelpunten zijn. De wethouder zal ons per memo info