Standpunten

Lees hier de speerpunten waar Heemsteeds Burger Belang zich hard voor maakt in Heemstede.

Meedoen en denken

• Daadwerkelijke inwonerparticipatie vanaf de start van planvorming
• Verruimen inspraakmogelijkheden; van inspraak naar samenspraak
• Contact tussen gemeente en onze inwoners vergroten:
o Wijkavonden, buurtevenementen, buurtregisseur en sportcoach
• Behoud en versterken van onze voorzieningen:
o Cultuur, bibliotheek, sport, zwembad, etc.

Fijn en gezond leven in Heemstede

• Aanpak verkeersproblematiek Heemstede
o Samen met onze inwoners nadenken over oplossingen
o Met omliggende gemeenten duidelijke afspraken maken en maatregelen nemen
• Behoud van onze brandweerpost en terugkeer bemande politiepost
• Betaalbare zorg en behoud minimabeleid
• Meer ruimte voor natuur en recreatie:
o Manpadslaangebied wordt zo veel mogelijk natuurgebied
o Geen nieuwe grote bouwprojecten meer in Heemstede
• Duurzaamheid en milieu:
o Ja, maar alleen als het ook echt bijdraagt aan een betere leefomgeving

Bestuur, economie en financiën

• Economische voorspoed:
o Heemstede promotie en evenementenweek, gratis parkeren gedurende de daluren Raadhuisstraat en Binnenweg
• Lasten op peil en afschaffing Hondenbelasting
• Heemstede blijft Heemstede, een onafhankelijke gemeente

Het gehele programma kunt u hier downloaden.