Het dossier Vomar

image1

Gisteren heeft de Raadsvergadering plaatsgevonden over de Vomar. Hieronder vindt u onze toelichting op het artikel dat vandaag in het Haarlems Dagblad is opgenomen, het artikel zelf, alsmede het betoog dat de heer De Valk heeft gehouden namens HBB in de raadsvergadering. Indien u vragen hebt, schroomt u alstublieft niet om contact met ons op te nemen.

Toelichting op het onderstaande artikel in het Haarlems Dagblad:

HBB is nog altijd tegen de komst van de Vomar. De argumenten, die wij tijdens de raadsvergadering in november 2017 naar voren hebben gebracht gelden nog steeds. Maar doordat in diezelfde raadsvergadering wel een meerderheid voor was zitten we nu in een andere situatie. Dit besluit is niet zomaar terug te draaien. Dat is onderzocht. Om de benodigde tijd daarvoor te creëren is het voorbereidingsbesluit genomen. Dat besluit op zich zorgt niet voor schade en over de uitgebrachte dagvaarding inclusief de daarin genoemde op niets gebouwde claim maken wij ons niet druk. Maar het terugdraaien zelf kan wel schade genereren. De adviezen daarover zijn diffuus. De risico’s zijn daardoor niet of moeilijk in te schatten. Daarnaast trek je de gemeente in een mogelijk langlopende rechtszaak met alle kosten van dien. Daarom heeft HBB moeten besluiten mee te gaan in het voorstel van het College. Meer was simpelweg niet haalbaar: niet omdat wij nu de Vomar wel willen maar omdat het besluit al in november 2017 is genomen.

image1

Hieronder het betoog dat Rik de Valk hield namens HBB in de Gemeenteraadsvergadering van donderdagavond 27 september 2018.

Inleiding

Een van voorgaande raadsvergaderingen werd mij door de heer Nieuwland geadviseerd niets te zeggen over het Vomar dossier, want ik zou te weinig dossierkennis hebben (volgens mij zei hij iets in de trant van “jij moet je mond houden want jij weet er niets van”, staat ongetwijfeld ergens op de band).

Zo’n welgemeend advies van een ervaren politicus neem ik natuurlijk graag ter harte, dus ik ben in het dossier gedoken.

Voorbereidingsbesluit

Vlak voor de verkiezingen meenden VVD, CDA en D’66 het besluit over de Vomar toch door te moeten zetten, ondanks een oproep van HBB, GroenLinks en PvdA om dit besluit over de verkiezingen te tillen. Men wilde niet nogmaals de verkiezingen in met als thema wel of geen Vomar.

In maart heeft de kiezer zijn stem laten horen en is de zetelverdeling fors gewijzigd.

In het collegeakkoord staat: We zullen ons blijven inzetten om de bouw van deze supermarkt tegen te gaan, dan wel om de negatieve effecten op het verkeer en de leefbaarheid zo veel mogelijk te beperken. Dit hebben de coalitiepartijen er zeker niet zo maar ingezet. Het is zeer ongebruikelijk om een genomen Raadsbesluit zo snel terug te draaien, dat weten wij ook. Maar in dit geval, op een onderwerp dat het dorp verdeelt, en toch ook bij deze verkiezingen een cruciale rol heeft gespeeld… Omdat ongevraagd steeds weer de Vomar wordt genoemd door onze inwoners, hebben we gemeend dat we in dit geval wél in actie moesten komen.

We hebben tijdens de verkiezingen steeds gezegd, dat als er een mogelijkheid is, we deze zullen onderzoeken. Daarvoor hebben we, samen met GroenLinks en PvdA, kort na de verkiezingen om ambtelijke bijstand gevraagd om dat uit te zoeken. Dit is ook medegedeeld aan alle fractievoorzitters. Het kan dus ook geen verassing zijn geweest voor de andere partijen dat er een besluit aan kwam.

Uit het onderzoek bleek dat er wel degelijk opties waren om nog tot een ander plan te komen. De raad kan een ander, nieuw bestemmingsplan opstellen, zonder Vomar. Is dat zonder risico? Nee, er is een risico op schade. Dat laten de stukken allemaal zien. Maar geen schade in de orde van 16 miljoen. Het rapport van Antea geeft 3 tot 4 ton aan en houdt het daar op. De second opinion, want het college is niet over 1 nacht ijs gegaan, geeft in tegenstelling tot het rapport Antea aan dat er wellicht een schadecomponent zit bij Vomar. Aan het nemen van een voorbereidingsbesluit kleeft weinig risico, er is nog geen omgevingsvergunning aangevraagd en ook het bestemmingsplan is nog niet definitief. Van vertragingsschade kan in die zin, dus geen sprake zijn.

Omdat een aanvraag van een omgevingsvergunning op ieder moment zou kunnen komen, moest er op korte termijn gehandeld worden, simpel, om niet voor het blok gezet te worden met zo’n aanvraag. Als er namelijk een aanvraag binnen zou komen van Hoorne Vastgoed, dat past binnen het bestemmingsplan van eind 2017, zou dat direct vergund moeten worden. Om deze situatie te voorkomen is een voorbereidingsbesluit het beste middel, omdat het de huidige situatie handhaaft: m.a.w. een aanvraag omgevingsvergunning mag dan niet afgehandeld worden, maar moet worden aangehouden. Door het nemen van het voorbereidingsbesluit kwam er ook ruimte om te onderhandelen over een ander plan of over een beter plan. Inzet was om tot een overeenkomst te komen over een ander plan. Dan zou er ook geen schade hoeven te zijn als Hoorne Vastgoed met een ander plan minimaal hetzelfde zou kunnen verdienen als het plan inclusief supermarkt.

Huidige stand van zaken

We lezen dat het college nagenoeg de gehele zomer gesprekken heeft gevoerd met Hoorne Vastgoed. Die gesprekken zijn constructief verlopen en het college was dan ook verbaasd dat Hoorne Vastgoed toch een dagvaarding heeft doen uitgaan.

HBB is verweten laconiek te zijn over de dagvaarding en de vermeende schade die Hoorne Vastgoed noemt. Laconiek zijn we zeker niet, maar de geopperde schade door Trottoir van 16,7 miljoen is irreëel. Dat had de raad al voor de memo van het college kunnen nagaan.

Want wat is de prijs van een supermarkt? Wat kost dat nou om die te kopen? Net als bij woningen: aantal m2 keer de prijs per m2. In het geval Vomar 1.800 m2 keer 3.000 euro per m2. Is 5,4 miljoen. Zo simpel. Hoe kom je aan 3.000 euro per m2 zult u vragen? De huur is ongeveer 200 euro per m2 per jaar en een belegger betaald 15 keer de huur. Zo simpel is de berekening. (U kunt de gegevens controleren op Funda in Business, vastgoedmarkt punt nl, DTZ Zadelhoff, (vraag het volgende week aan de heer Heeremans zelf).)

Waarde van de Vomar is dus ongeveer 5,4 miljoen maar als er een kink in de kabel komt is er ineens een schade van 16,7 miljoen. Meer dan 3 keer de waarde van de niet gebouwde supermarkt. Als een inwoner een aanvraag doet om een dakkapel te plaatsen van 20.000 euro en de gemeente zegt nee, heeft die inwoner dan een schade van 60.000? Roepen dat dit ieder huishouden in Heemstede 1.500 euro gaat kosten is je reinste onzin en onverantwoorde stemmingmakerij.

Terug naar waar we nu staan. De opdracht die het college gedurende het reces heeft gehad was een tweeledige:

  1. In overleg te treden met Hoorne Vastgoed over een ander plan zonder supermarkt en tegen welke prijs

Of 2. Een beoordeling of het plan verbeterd kon worden.

Feit is dat in november 2017 een Raadsbesluit ten gunste van de Vomar is genomen. Tijdens de overleggen met de wethouder heeft Hoorne Vastgoed te kennen gegeven niet open staan voor een plan zonder supermarkt. Op deze route blijven persisteren zal dan wel schade betekenen, geen 16,7 miljoen, maar wel een hoogstwaarschijnlijke vergoeding van de voorbereidingskosten, geraamd rond de 3 ton. Uiteindelijk kan het juridische circus uitdraaien op een jarenlange procedure, met alle bijbehorende beroepsmogelijkheden. Zoveel onzekerheid gedurende vele jaren levert voor alle partijen kosten op, en voor Heemstede een jarenlange periode van onzekerheid. HBB onderschrijft daarom het standpunt van het college dat we die weg niet moeten willen bewandelen.

Het tweede deel van de opdracht was het verbeteren van de bestaande plannen op het gebied van verkeersveiligheid, leefbaarheid voor de omwonenden, gevelbeeld vanaf de Binnenweg etc. De wethouder kan een opsomming van de wijzingen en verbeteringen geven. Wij hebben geconcludeerd dat er op het vlak van aanpassingen constructief overleg met Hoorne Vastgoed mogelijk was en dat het plan ook daadwerkelijk verbeteringen heeft ondergaan. Zal het alle pijn weghalen bij de omwonenden en zal de verkeersveiligheid op de Binnenweg nu ineens top zijn? Nee, maar we zien wel dat het college zich tot het uiterste heeft ingespannen om tot het maximale resultaat te komen. Ja, dat heeft geschuurd, tot wrijving geleid en relaties, ook in de raad, op scherp gezet. Maar het heeft ook resultaat opgeleverd en laten we niet vergeten dat we allen dit doen voor Heemstede, voor onze inwoners.

Voorzitter, alles afwegende kan HBB instemmen met het genomen collegebesluit.