Commissie Middelen 16 januari 2019

Commissie bezwaarschriften personele aangelegenheden

In Heemstede is er momenteel een commissie bezwaarschriften die alle bezwaarschiften, dus een grote diversiteit van bezwaren inclusief personeelsvraagstukken, behandelt. Het College stelt voor een aparte commissie bezwaarschriften in te stellen voor personele aangelegenheden. Tevens stelt het college voor deze nieuw in te stellen commissie bezwaarschriften te combineren met die van de gemeente Bloemendaal. De Commissie Middelen is erg kritisch, aangezien dit een verdere voortgang in de samenwerking met Bloemendaal betekent. De Commissie Middelen wil dit punt in de Raad bespreken in het totaalverband van de samenwerking met Bloemendaal. HBB is voor een zo beperkt mogelijke samenwerking met Bloemendaal.

Rekenkamerfunctie Heemstede

De heren J.K.M. van Eijsden, voorzitter van de rekenkamercommissie en J.H. Pelleboer, secretaris van de rekenkamercommissie lichten het functioneren van de huidige rekenkamercommissie toe. De huidige rekenkamercommissie bestaat uit externe leden aangevuld met een 3-tal raadsleden. De ervaring van de externe leden is dat de onderzoeksopdrachten niet politiek gekleurd en onafhankelijk worden uitgevoerd. Alhoewel er wetgeving in de maak is die een rekenkamerfunctie zonder raadsleden voor gaat schrijven is het advies van de werkgroep Rekenkamerfunctie (voornoemde heren aangevuld met griffier I. Hesp en raadslid Y. Schul), gelet op de positieve ervaringen uit het verleden, voor Heemstede door te gaan met een rekenkamer functie waarbij raadsleden ook zitting hebben in de rekenkamercommissie.

Een alternatief is een rekenkamer, dus zonder ‘commissie’; deze bestaat louter uit externen. Voordeel is dat hiermee vooruitgelopen wordt op komende, moderne wetgeving en dat het objectieve karakter van een rekenkamer een gegeven is, immers er zitten geen raadsleden in. Kennis van raadsleden moet dan worden verkregen door interviews.

Een tussenvorm is een rekenkamercommissie waarin wel raadsleden zitting hebben, echter de raadsleden worden verzocht in de rekenkamercommissie deel te nemen op basis van expertise op het te onderzoeken onderwerp.

HBB heeft bij monde van raadslid Keyser aangegeven dat de fractie zich nog beraad, aangezien alle drie de mogelijkheden hun eigen voordelen hebben, en er geen slecht voorstel tussen zit.

Nieuwe participatie initiatieven

Binnen de commissie middelen wordt besloten dat de kaders waarbinnen de ter beschikkingstelling van het budget voor nieuwe initiatieven in deze commissie wordt vastgesteld, maar dat de invulling en verdere behandeling van de nieuwe initiatieven in de commissie samenleving thuis hoort.