Commissie Ruimte 14 februari 2019

Ontwikkelingszone Zuidwest, Haarlem  (B-stuk)

 

Er stond veel op de agenda voor de commissie ruimte, en er was grote belangstelling voor ons eerste agenda punt: de Ontwikkelingszone Zuidwest, Haarlem. Er moesten deze keer zelfs stoeltjes worden bijgezet.

We trapten af met een aantal insprekers die hun zorgen uiten over de plannen van Haarlem om dicht tegen de gemeentegrens van Heemstede woningen te gaan bouwen. De meeste insprekers representeerden een grote groep van hun wijk- en buurtgenoten. Onze inwoners spraken zich vooral uit tegen de verstedelijking van het dorpse karakter, zo zou er onder andere hoogbouw kunnen gaan komen in het huidige volkstuinen complex. Ook werd er vaak gesproken over het zwaarder belasten van onze toch al zo uitgeputte verkeersaders. Bij elke nieuwe woning komen tegenwoordig bijna 2 auto’s, een aantal fietsen en of scooters. Die moeten allemaal over de weg.

HBB vindt het een absolute must, dat onze inwoners betrokken worden bij deze ontwikkelingen en dat hun bezwaren serieus worden genomen. Er ligt dan wel een gemeentegrens maar die zorgt niet voor een beter uitzicht of minder overlast. Haarlem kan best te maken hebben met een woningbouwopgave, maar dat ontneemt ze niet van de plicht om daar precair mee om te gaan.

Een woningbouwopgave van een aangrenzende gemeente is niet de zorg van onze wethouders, die moeten opkomen voor de belangen van onze inwoners. HBB zou dan ook graag zien dat onze wethouders, in de gesprekken met Haarlem heel duidelijk maken dat er naar alternatieven moet worden gekeken. Dit vooral qua locatie, en secondair naar een opzet die meer past in het karakter van de omgeving, met veel groen en geen hoogbouw. Wij zijn dan  ook erg benieuwd naar de infrastructurele oplossingen waar Haarlem mee zal moeten komen.

HBB zou graag willen dat  onderzocht wordt welke onderhandelingsmogelijkheden wij hebben indien de “goede gesprekken” op niks uitdraaien. Op sommige locaties zal de gemeente Haarlem immers onze medewerking nodig hebben.

De wethouder heeft aangegeven het gesprek met Haarlem aan te gaan en de raad hiervan op de hoogte te houden. Ook gaf zij aan dat er op veel vragen  nog niet echt een antwoord te geven is aangezien we nog heel erg in het voortraject zitten. HBB zal deze ontwikkelingen scherp in de gaten blijven houden.

Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan Horeca en terrassen Heemstede. (B-stuk)

Er was 1 inspreker, die zich zorgen maakte over de eventuele overlast van terrassen voor aangrenzende woningen. HBB deelt die zorg ook, en gaat er van uit dat de gemeente daar met gepaste maatregelen in voorziet. Ook is er gesproken over openingstijden. De terrassen bij ondersteunende horeca zijn echter gebonden aan winkeltijden. Hier valt aldus de wethouder nagenoeg geen overlast te verwachten.

Evaluatie Kwakelbrug en bereikbaarheid industriegebied (B-stuk)

Een ietwat misleidende titel, aangezien de Kwakelbrug in het verleden al besproken is en dit agenda punt ging over een drietal kleine verbeteringen op het gebied van de infrastructuur en veiligheid.

– De realisatie van een verhoogde kruising op de Nijverheidsweg

– Aanbrengen dynamische snelheidsindicatoren (smileys)

– Enkele kleine aanpassingen aan de Van den Eijndekade

De voltallige raad kon zich hier prima in vinden.

Aanpassing nota bodembeheer regio IJmond. (A-stuk)

Deze aanpassing is voortgekomen uit een raadsbreed gedragen motie. We hebben het hier over het gevaar van asbest in de grond. Er werden door het college een drietal scenarios gedaan, waarbij het college aangaf een voorkeur te hebben voor scenario 3. Kort samengevat komt het hier op neer.
– Scenario 1: status quo, we hebben in deze regio al redelijk strenge regels, en die kunnen we handhaven zonder meerkosten.

– Scenario 2: altijd de nulnorm: Een ingrijpende wijziging waarbij alle grond ten aller tijde zowel van gemeente als particulier onderzocht moet worden. Alleen het onderzoek kost per keer al rond de 1400 euro, en daar kunnen nog de nodige meerkosten bijkomen.

– Scenario 3: status quo + extra controle op gevoelige bestemmingen zoals speeltuinen. Dit levert wel geringe meerkosten op.

HBB is van mening dat men met asbest niet mag marchanderen en al helemaal niet op gevoelige bestemmingen. Daar is nu eenmaal altijd een goede controle nodig. Uiteraard gaat dat gepaard met een lichte financiële consequentie. Overigens vinden wij scenario 2 wel te ingrijpend, zeker gezien de kosten en de overlast die de inwoners zullen gaan ervaren. Het vervolg komt nog in de raad als bespreekstuk.