Commissie Samenleving 12 februari 2019

Vandaag staat het Integraal Huisvestingsplan scholen (IHP) op de agenda. Om die reden zijn alle raadsleden uitgenodigd om om 19.00 uur een voorbespreking te hebben. Hierbij hebben wij gepraat met de schoolbesturen en de HEVO die het plan hebben gemaakt. Er zijn vragen gesteld over de plannen om alle 10 basisscholen van Heemstede in een tijdsbestek van 20 jaar te renoveren/vernieuwen en met name toekomstproof te maken en dus ook te verduurzamen. Het plan is in goed overleg met de schoolbesturen en de gemeente tot stand gekomen. In het plan is een mogelijkheid opgenomen om het plan te versnellen en in 12 of zelfs 8 jaar uit te voeren. De schoolbesturen zetten in op 12 jaar en in de vergadering bleek ook dat de politieke partijen deze tijdspanne indien financieel mogelijk ook graag zouden willen halen. Hoe eerder een school duurzaam is hoe beter. De commissie werd verder gevraagd zich over 6 zienswijzes te buigen te weten :

  1. Is er draagvlak voor de prioritering en renovatie en vernieuwbouwopgave zoals verwoord in het IHP? Mede gezien het feit dat zowel de schoolbesturen als het college achter deze plannen staat zijn wij hier ook mee akkoord. Het is mooi om te zien dat er zo’n vooruitstrevend plan door alle partijen is ontworpen.
  2. Is er draagvlak voor de verhuizing van de Jacobaschool? Is er draagvlak voor sloop van de voormalige Bronsteemavo? Mede door de inspraak van de Historische Vereniging Heemstede Bennebroek ontstond hier een discussie over de nut en noodzaak van deze punten die nauw met elkaar samenhangen alsmede de vrij prijzige verhuizing van Casca en Humanitas die daar nu gevestigd zijn. Besloten werd dat er binnenkort een bezoek aan de Bronsteemavo zal worden gebracht zodat iedereen met eigen ogen kan zien waarom de noodzaak tot sloop er is.
  3. Is er draagvlak voor de maatregelen gasloos, toekomstbestending en circulariteit? Hier kon iedereen zich in vinden.
  4. Is er draagvlak om de kinderopvang in de scholen te houden? Dit betekent dat wij ook op dit onderwerp als gemeente moeten voorfinancieren. In tegenstelling tot de schoolfunctie wordt dit volledig kostendekkend doorberekend. Hier werd door HBB bepleit dat het in ieder geval goed is om voor, tussen en naschoolse opvang op de scholen te hebben. PvdA bepleitte dat het prettig is als je je kinderen van 0 tot 4 jaar ook naar dezelfde kinderopvang kunt brengen omdat je dan niet naar meerdere adressen hoeft als ouder. De meeste partijen willen dit graag aan de schoolbesturen overlaten.
  5. Is er met het oog op de extra kosten draagvlak voor versnelling naar 8 jaar? Hier waren de meeste partijen huiverig voor aangezien dat waarschijnlijk niet haalbaar is omdat er gegarandeerd tegenslagen zullen zijn en bovendien zullen de kosten bijzonder hoog worden aangezien het nu al moeilijk is om bouwvakkers te krijgen. 12 jaar is waarschijnlijk al een hele grote uitdaging.
  6. Staat de commissie open voor andere financieringsmogelijkheden? Na een discussie wordt besloten dat er onderzocht zal worden welke financieringsmogelijkheden er zijn.

Als 2e punt werd een plan van aanpak onderzoek Blaashal voor Alliance besproken.

HBB heeft aangekaart dat Alliance al de meeste subsidie krijgt per speler van de vereniging. Als de blaashal er komt zal dit echt kostendekkend moeten worden doorberekend. We hebben ook nog gevraagd of er geen andere financieringsmogelijkheden zijn aangezien hier al voorbeelden van bestaan waarbij de bank die een vereniging al sponsort de voorfinanciering op zich neemt. Er kwamen  vragen of het onderzoek niet versneld kan worden zodat er sneller duidelijkheid is, maar het college gaf aan dat hier echt wel de nodige tijd voor nodig is en het onderzoek ook goed moet gebeuren. Besloten werd dat het onderzoek wordt gestart.

Aangezien er al veel tijd is gespendeerd aan de verschillende punten wordt besloten de technische vragen die over de punten Regiorijder en Structurele subsidies Welzijn 2019 schriftelijk beantwoord zullen worden door het College.  Alle overige punten werden doorgezet naar de volgende vergadering.