Commissie Middelen 13 maart 2019

Op de agenda stond de actualisatie meerjarenonderhoudsplan, het voorstel wordt gesteund door HBB. We hebben wel een vraag gesteld ten aanzien van de muur bij de tennisvereniging Merlenhoven vanwege de hoge kosten. Het betreft een rijksmonument en wellicht is daar een subsidie voor te verkrijgen. De wethouder heeft toegezegd dit te zullen nakijken.

Het agendapunt budget nieuwe initiatieven gaf veel discussie over waar wat uit betaald wordt. De discussie richtte zich met name op de opstartkosten. HBB is van mening dat er voor de participatie 340.000 euro beschikbaar is voor de komende vier jaar. Daaruit kunnen de opstartkosten prima betaald worden. Het college gaat ook kijken of er nog enkele kostenbesparingen mogelijk zijn. Ten aanzien van de inhoudelijke discussie vind HBB dat deze thuishoort in de commissie samenleving. HBB vindt het een goede zaak dat er werksessies met inwoners, ambtenaren en een aantal raadsleden door gaat. Ondanks dit is het financiële stuk nog niet geheel rijp en deze komt in juni terug in de commissie.

De beleidsnota planning en control cyclus verbeterslagen – kadernota, begroting, voorjaarsnota en rekening (Jaarstukken). De voorgestelde verbeterslagen worden allen ondersteund door HBB op 1 na, te weten dat politieke vragen gesteld en beantwoord moeten kunnen worden in de commissies en raadsvergaderingen. De overige raadsleden waren hier overigens ook een voorstander van.

Het project de Riolering Burgemeester Van Lennepweg – Noord. Complimenten aan de wethouder! HBB is van mening dat de inspraakprocedure goed verlopen is en er zeer goed geluisterd en een zeer goede invulling is gegeven op alle reacties.

Het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2019 Heemstede leverde veel discussie op. Dit bevreemde HBB, want het uitvoeringsprogramma sluit aan en geeft invulling op de nota duurzaamheid 2017-2020 van het voorgaande college. Ook zijn er met de tijd vele ontwikkelingen op duurzaamheid- en energietransitie gebied geweest. HBB ziet graag dat de nieuwe duurzaamheidsnota een verbreding krijgt. Dit kan door daarin o.a. mobiliteit ( E- laadpalen auto’s en fietsen) mee te nemen.