Raadsvergadering 28 maart

Op 28 maart 2019 stonden er 2 stukken op de agenda:

het minimabeleid met bijbehorende motie van de PvdA en de actualisatie van het MJOP, het MeerJaren OnderhoudsPlan van onze gebouwen.

Heemstede kent een evenwichtig minimabeleid maar de vraag is al jaren of iedere inwoner die daar recht op heeft ook daadwerkelijk gebruik maakt van die voorzieningen. In het verleden is veel geïnvesteerd in het bereiken van de doelgroep (tot en met 130% van de Bijstandsnorm) maar de vraag blijft nog steeds achter.

Tijdens deze vergadering is er toestemming gegeven voor het doen van een onderzoek door Nibud naar bekendheid en niet-gebruik van het minimabeleid. Met dit onderzoek hoopt de Raad zicht te krijgen op de gezinnen die er wel recht op hebben maar zich tot op heden niet hebben gemeld.

Verder stond de actualisatie van het MJOP op het programma. Het MJOP voorziet in de in onderhoudscyclus van de gemeentelijke gebouwen en objecten. Het MJOP is verplicht om zo het kwaliteitsniveau van het gemeentelijk bezit te waarborgen. Het niveau is door de Raad vastgesteld op sober en doelmatig. Het MJOP moest opnieuw opgesteld worden want deze voldoet niet meer aan de normen want de afgelopen jaren was er alleen maar geïndexeerd. Bovendien dient voor de jaarrekening van de gemeente een plan onder een reserve voorziening te liggen, omdat het bedrag anders vrijvalt. Dat laatste werd niet helemaal door iedereen goed begrepen dus staat het punt volgende keer weer op de agenda.

D66 heeft een nieuwe fractie-assistent: Dylan Geels is in deze raadsvergadering officieel benoemd. Wij wensen hem veel succes.