Commissie middelen 8 mei 2019

Verplaatsen diverse agendapunten.

Bij de aanvang van de commissie middelen werd het voorstel gedaan om de het bespreekpunt MRA op DOOR te schuiven. Dit met name vanwege de grote hoeveelheid vragen die er waren, en omdat nog niet alle ingediende vragen waren beantwoord. De heer Geels die aanwezig was om in te spreken vond het geen probleem hiervoor later terug te komen. Verder is besloten om de verlening van ontheffing ingezetenschap voor wethouder Mulder direct door te sturen naar de raad.

Hamerpunten

Enkele punten die volgens de raad niet uitgebreid inhoudelijk besproken hoefden te worden zijn als hamerpunt opgenomen. Het ging om: Wijziging verordening en naamgeving en nummering & de verordening rechtspositie raads- en commissie leden.

Voorstel rekenkamer

De raad kon zich goed vinden in het voorstel van de griffie, echter HBB wil geen begeleidingscommissie van raadsleden. Dit om te anticiperen op de aankomende landelijke wetswijziging, en om alle schijn van partijpolitieke invloed weg te nemen. Een begeleidingscommissie voor alleen de werving is uiteraard wat betreft HBB geen probleem. De VVD deelde deze mening.

Fractie vertegenwoordiger

Men was voornemens om de functie van fractie assistent uit te breiden naar fractie vertegenwoordiger. Het doel hiervan is dat deze ook plaats kan nemen in de commissies. HBB en de VVD waren tegenstanders van dit plan, omdat er volgens hen in de commissies louter gekozen volksvertegenwoordigers behoren te zijn. Een fractie assistent is voor wat betreft HBB & de VVD dan ook afdoende. D66, GroenLinks, en met name de PvdA zagen wel wat in deze vorm, vooral omdat dat de kleinere partijen ontlast. HBB heeft daar alle begrip voor, echter het gaat wat HBB betreft om het democratische principe. Voor zover het er nog toe deed kon geen enkele partij zich vinden in de voorwaarde dat de fractie vertegenwoordiger op de kieslijst behoorde te staan. Nu de meerderheid tegen de komst van een fractie vertegenwoordiger is, zal de griffie de werkzaamheden inzake deze casus staken.

Beheerplan verlichting

De wethouder heeft aangegeven druk bezig te zijn met het onderzoeken van de mogelijkheid van het uitbreiden van een lantarenpaal met een oplaad mogelijkheid. HBB vind het fijn dat de wethouder er vaart achter zet, maar vreest dat het zowel financieel als praktisch erg lastig gaat worden. Gelukkig zijn er ook prima alternatieven. Wordt vervolgd.