Commissie Samenleving 7 mei 2019

Als eerste punt staat de vervanging van de toplaag van een van de velden van Alliance op de agenda. Dit is noodzakelijk onderhoud. Echter Alliance zou graag in plaats van een semi-waterveld een volledig waterveld krijgen en is bereid de extra kosten hiervoor zelf te betalen door de kosten in 10 jaar terug te betalen. HBB heeft aangegeven dat dit niet mag leiden tot meer subsidie aan Alliance aangezien zij al vanuit de historie meer subsidie ontvangt dan alle andere sportclubs in Heemstede. Tevens hebben wij gevraagd wat deze extra investering voor invloed heeft op het weerstandsvermogen van de gemeente. Hierover krijgen wij z.s.m. antwoord. Wordt dus vervolgd in de raadsvergadering van 29 mei a.s.
Het 2e punt betreft de ontwerpbegroting 2020 werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk). Er ontstaat komend jaar een klein verlies dat gedekt kan worden uit de integratie uitkeringen van het Sociaal Domein. Hier kan een ieder zich in vinden want HBB vind het erg belangrijk dat alle mensen (passend) kunnen werken en dat hier goed invulling aan wordt gegeven.
Hierna spreken wij over het 3e punt Maatschappelijk Verantwoord Inkomen – Hiervoor is een voorstel gedaan om dit regionaal te regelen en het werk hiervoor uit te besteden aan de gemeente Haarlem, aangezien zij hier al een goed systeem voor hebben dat ook goed werkt. De gemeente Bloemendaal is deze zelfde vraag voorgelegd. HBB kan zich hier in vinden omdat je het wiel niet zelf hoeft uit te vinden als het elders goed draait en wij hier tegen geringe kosten op aan kunnen sluiten.
Als 4e punt staat de zienswijze ontwerpbegroting GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West-Kennemerland. Er is in de commissie uitgebreid gesproken over het belang om schoolverzuim tegen te gaan. Iedereen kan zich in de begroting vinden, ondanks het feit dat hier veel geld mee gemoeid is. Wel zou het prettig geweest zijn als de cijfers over het aantal schoolverlaters en verzuimers in Heemstede in het stuk waren meegenomen. Afgesproken is dat dit in de volgende begroting wel meegenomen zal worden.
Als 5e punt staat de nota integraal veiligheidsbeleid 2019-2023 op de agenda. Dit punt is overgekomen uit de commissie middelen. Unaniem gaat de commissie akkoord met de planning om te komen tot een integraal veiligheidsbeleid. De burgemeester stuurt nog een tweetal stukken na, te weten het collegebericht met een reactie op het rapport van de rekenkamercommissie en de publieksversie van het ondermijningsbeeld als deze beschikbaar komt.
Het vaste punt ontwikkelingen Sociaal Domein inclusief Paswerk en Regiorijder – levert een aantal mededelingen van wethouder Struijf op over de gunning van de aanbesteding door Regiorijder, de startbijeenkomst sociaal domein van 6 mei die de dag ervoor had plaatsgevonden en vele punten van inzicht heeft opgeleverd en het advies van de schoolbesturen over spreiding van de schooltijden. De commissie sprak haar verbazing uit, dat scholen deze niet verder willen uitbreiden. Door de veranderende werktijden van werknemers in Nederland zou je namelijk juist verwachten dat scholen hier op inspelen.
Als laatste punt worden de ontwikkelingen op participatie besproken. Onze wethouder Annelies van der Have blikt terug op de vervolgbijeenkomsten over participatie en informeert de commissie over het vervolgproces. Er zijn een flink aantal bewoners die actief meewerken in dit traject. Ook wordt alvast een impressie van de uitkomsten van de straatinterviews gedeeld. Deze bleken grotendeels aan te sluiten bij de uitkomsten van het digipanel waarbij met name naar voren komt dat bewoners echt mee willen praten als het over zaken gaat die henzelf of de buurt aangaan. In juni komt wethouder ten Have met een voorstel met kaders voor de inzet van de middelen uit het ‘oude participatiepotje’.