Raadsvergadering 29 mei

Vertrek Sebastiaan Nieuwland en komst nieuwe raadsleden. 

We begonnen de raadsvergadering met het vertrek van Sebastiaan Nieuwland: hij wordt wethouder in Vlaardingen. Sebastiaan is 2 jaar ook wethouder van Heemstede geweest. Wij wensen hem alle succes in zijn nieuwe functie toe. Zijn vervanger Jan Duinker werd geïnstalleerd, alsmede onze eigen Tom Smole, die de zieke Peter Keyser tijdelijk vervangt. HBB wenst de nieuwe raadsleden veel wijsheid en succes toe.

Peter Keyser blijft achter de schermen wel actief meedenken: zeker gezien de komende voorjaar- en kadernota is hij van grote meerwaarde. We verwachten dat Peter na het komende zomerreces weer in de fractie plaats zal nemen.

De Mariënheuvel

Opnieuw geagendeerd door D66. De D66 fractie vond het oorspronkelijk een prima plan maar had achteraf toch wat bedenkingen. De wens was duidelijk, de bomen moesten vervangen worden en de parkeerplaatsen moesten terug naar de helft van het aantal. Na doorvragen van Klaas Kremer bleek het niet te gaan om de helft van de 104 plaatsen zoals aanvankelijk gesteld, maar om de helft van de nieuw aan te leggen parkeerplaatsen.

Aangezien dit ook al een zienswijze was van diverse partijen was wethouder Annelies van der Have hier al zeer voortvarend mee aan het werk gegaan. Er was inmiddels afgesproken dat alle bomen die voor vervanging in aanmerking kwamen (een stuk of 40) door de ontwikkelaar herplaatst zouden worden. Zoals ook al uitvoerig in de voorafgaande commissie Ruimte besproken heeft de nieuwe invulling toch echt 104 plaatsen nodig en was dit al moeizaam uitonderhandeld. D66 begreep dit uiteindelijk ook wel en de raad stemde unaniem in met het plan. HBB is erg tevreden over hoe het college hier invulling en uitvoering aan heeft gegeven.

Motie stuurgroep mobiliteit 

Dit betrof een door D66 ingediende motie met als doel een stuurgroep te installeren om de Formule 1 in goede banen te leiden. D66 heeft dit tegelijkertijd met haar fracties in andere gemeenten (onder andere Zandvoort, Bloemendaal en Haarlem) ingediend. Maar het bleek dat de gevraagde stuurgroep er al was. Ergens moet er dan toch iets mis zijn gegaan in de communicatie.

De rondvraag

Het begint er steeds meer op te lijken dat tijdens de rondvraag de hele agenda van elke commissie opnieuw behandeld moet worden en dan vooral voor de bühne. Het CDA spande kroon met een hele batterij aan vragen, die op navraag ook nog eens mondeling beantwoord moesten worden. We gaan samen met de agenda commissie kijken of we hier wat aan kunnen doen.

Ook kwam de Camplaan wederom uitgebreid ter sprake. De oppositie pakte flink uit terwijl het natuurlijk veel verstandiger is gewoon het mediation traject af te wachten, en van daar uit conclusies en of een plan te trekken. Temeer omdat bepaalde antwoorden ruis in dat traject kunnen opleveren. Wethouder Van der Have komt de raad graag tegemoet. Er loopt echter van gemeentewege ook een verkeersonderzoek dat zich momenteel in de afrondende fase bevindt.

Lenny Jagtenberg tenslotte stelde een vraag over het evenement “ Gluren bij de buren” : zij had in februari al contact met de organiserende vereniging gehad om te bezien of we dit in Heemstede ook kunnen uitvoeren. Wethouder Struijf komt erop terug.

Zo kwam het dus dat een raad met eigenlijk alleen maar hamerpunten toch de middernacht haalde.