Commissie Ruimte 17 oktober

Oversteekplaats Herenweg Adriaan Pauwlaan

Een punt dat niet op de agenda stond, maar indirect geagendeerd door onze betrokken bewoners. Het betreft een oversteekplaats van 2 drukke wegen met 1 stoplicht aan een kant met een klein eiland er tussen. De bewoners kwamen goed voorbereid inspreken en hadden ook hele nuttige oplossingen zoals het eiland vergroten, de hekken lager, een verhoogde oversteekplaats, LED waarschuwingslampen en dergelijke. HBB en enkele andere partijen hebben aangedrongen bij wethouder Mulder om deze situatie voor te trekken, en hier zo snel mogelijk werk van te maken. Haast is geboden want indien de uitvoering in 2020 plaatsvind Heemstede een aanzienlijke bijdrage van de provincie kan krijgen.

 

Bijdrage mobiliteitsfonds structureel maatregelenpakket spoorverbetering Haarlem – Zandvoort

Een precair onderwerp, zeker aangezien geld vanuit Heemstede wordt ingezet om de verbinding Haarlem Zandvoort mogelijk te maken. Met de raad is dit vooraf besproken, en het idee was om dan akkoord te gaan, maar dat onze wethouder er zoveel mogelijk voor Heemstede uit zou halen. Men kan denken aan de intercity status behouden van ons station, en positieve bijdragen aan onze knellende verkeerssituatie. Wethouder Mulder is hier bijzonder voortvarend te werk gegaan en heeft alle onderhandelingsvoorstellen binnengehaald.

 

Vaststellen bestemmingsplan ‘Horeca en Terrassen Heemstede’.

Dit is al meerdere malen ter tafel gekomen, het standpunt van HBB is dat deze wijziging van belang is om onze winkelstraten levendig te houden. We leven immers in tijden dat men heel makkelijk vanuit de lui stoel alles kan bestellen wat men nodig heeft. We moeten mensen naar onze winkelstraat zien te krijgen en daar is dit plan een belangrijke schakel in. Wel is HBB van mening dat we heel erg goed moeten monitoren of bewoners overlast ervaren.

 

Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning seminarhotel Mariënheuvel (Glipper Dreef 199)

Is ook al meerdere malen ter tafel gekomen, het standpunt van HBB is dat het seminarhotel een prima invulling van deze mooie plek is.

Motie “Meer afval scheiden” (2 juli 2019)

Het idee achter de motie was wel ok, echter de bestaande containers hebben nu eenmaal niet genoeg capaciteit en moeten dan meerdere malen per dag geleegd worden, dit is te kostbaar. Daarmee was de motie afgedaan. Vervolgens kwam er een bijzondere discussie over het afval in het algemeen. Dit omdat niet iedereen op de hoogte was, en het niet in de agenda stond, werd er wat gebrainstormd over alle mogelijke scenario’s. Ook werd aangemerkt dat de proef in de wijk Merlenhoven zeer geslaagd was. Bij sommige raadsleden was hier zeker wel een lichte voorkeur te bespeuren. HBB vindt dat we vooral de inwoners moeten raadplegen. Zij zijn immers degenen die opdraaien voor het scheiden en de rekening.

 

Vaststelling aangepast ontwerp-actieplan geluid 2018-2023.

Naar aanleiding van een inspreker werd duidelijk dat er geen rekening werd gehouden met de situatie op de van Merlenlaan. Zeker gezien de verkeersstromen daar zijn veranderd en de metingen / berekeningen dateren van daarvoor. De suggestie van HBB was meten is weten dus laten we dat gaan doen en dat opnemen in het plan. Dat lag volgens wethouder Mulder toch net even anders. Er wordt gewerkt met rekenmodellen, niet met metingen. HBB suggereerde derhalve de berekeningen opnieuw uit te voeren met de nieuwe verkeerssituatie. Wethouder Mulder heeft toegezegd deze zaak opnieuw te zullen bekijken.

.

Procesvoorstel ‘Visie op Ecologie in Heemstede: Van Nature Verbonden’

Biodiversiteit is een prima streven, maar we moeten niet het wiel meerdere malen gaan uitvinden. We moeten de kennis ophalen, daar waar deze al is, en niet te veel geld uitgeven aan zaken die wellicht niets of te weinig opleveren zoals 2x een café organiseren. Uiteindelijk ging de raad hetzij schoorvoetend akkoord.

 

De fietsverbinding Leidsevaart Noord en Zuid

Er was wel enige verwarring rond de verwachtingen van de bewoners (klinkers) en de geboden oplossing (asfalt met print). Uiteindelijk was de gehele raad het wel eens dat snelle fietsverbindingen nu eenmaal niet gerealiseerd kunnen worden met klinkers. Een asfaltprint is esthetisch al een hele vooruitgang ten opzichte van een egaal stuk kleur. Deze plannen kunnen voor inspraak vrijgegeven worden.