Commissie samenleving 11 juni 2019

Het was een drukke agenda dit keer, maar op bijna alle partijen hadden keurig al hun vragen vooraf gesteld, waardoor de agendapunten sneller afgehandeld zouden kunnen worden. Allen het CDA had nog veel vragen die zij vooraf niet gesteld had.

Punt: Integraal Huisvestingsplan Basisscholen: Ondanks het feit dat het plan vooralsnog niet in kortere tijd kan worden uitgevoerd gingen de partijen akkoord om te starten met het IHP zoals het nu uitgewerkt is. De partijen zijn teleurgesteld dat het momenteel nog niet mogelijk is om het plan duurzamer uit te voeren en vonden het jammer dat de bijdrage die de scholen hierin zouden kunnen doen hiervoor niet verder uitgewerkt is. Dit zal hopelijk nog opgepakt worden. Er zal nog een second opinion gevraagd worden aan een externe adviseur om te kijken of alles nu goed is verwerkt.

Punt: Beleidsplan Sociaal Domein: Het blijkt dat door de keuze van vorige maand voor de SROI de jaarlijkse bijdrage van 10.000,= niet langer opgenomen is voor jeugdhulp voor jongeren van 23-27 jaar die geen recht hebben op bijstand. Het CDA gaat hiervoor dekking zoeken. Na beantwoording van een aantal aanvullende vragen wordt dit stuk als afgehandeld beschouwd.

Punt: Rapportage Sociaal Domein 2018 (Q1 t/m Q4): Na beantwoording vooraf van de technische vragen wordt dit punt als afgehandeld beschouwd.

Punt: Ontwerp Jaarverslag Veiligheidsregio Kennemerland 2018 en Ontwerp Programmebegroting 2020-2023: Ook op dit punt waren vooraf reeds technische vragen afgehandeld en dit punt gaat als hamerstuk door naar de raad.

Punt: Toekomstige bluswatervoorziening: HBB had vooraf technische vragen gesteld maar deze waren niet naar onze tevredenheid beantwoord daarom hebben wij een voorstel gedaan om dit plan te herzien. De bluswatervoorziening in Heemstede kent weinig problemen en wij vinden het zonde om nu al te starten met een nieuwe manier van blussen wat als gevolg heeft dat het contract van het waternet moet worden afgekocht. Dit gaat de gemeente onnodig een hoop extra geld kosten. Ook kan de aanschaf van extra tankwagens dan ook nog even uitgesteld worden. Tevens maken wij ons zorgen over de nieuwe manier van blussen waarbij wij het idee hebben dat de tijd die tussen de bluswagens zit te lang is. Alle partijen sloten zich bij deze zienswijze aan en de burgemeester gaat hiervoor een zienswijze schrijven die wij voor de komende raadsvergadering zullen ontvangen.

Punt: Oprichting Cooperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A. Alle partijen zijn enthousiast over de plan en dit wordt dus ook een hamerstuk.

Punt: Kader voor jaarlijks budget bewoners/buurtinitiatieven van € 25.000,=: Er was even onduidelijkheid over het punt “andere vormen van subsidie zijn niet mogelijk of ontoereikend”. De gemeente zal dit zelf checken en mensen naar deze subsidies verwijzen als deze beter passen. Tevens wordt dit punt als voorlaatste genoemd. Hierna gaat het stuk als hamerstuk naar de raad.

Over de Punten Ontwikkelingen Sociaal Domein, inclusief paswerk en regiorijder, alsmede ontwikkelingen participatie is momenteel niets te melden.

Punt: Actiepuntenlijst – hier worden een aantal punten van afgevoerd omdat deze afgehandeld zijn of aangepast naar de huidige status.

Punt: Wat verder ter tafel komt – Olav Lommerse heeft gevraagd hoe het gaat met het project “Wij Helpen” dat vorig jaar het levenslicht heeft gezien en waarvoor de gemeente subsidie heeft verstrekt. Met dit project kunnen mensen vrijwillig andere mensen helpen met een hulpvraag die uitgezet wordt via het “Wij helpen” programma op de computer. De heer Struif gaat dit uitzoeken. (noot inmiddels is bekend dat dit project in september wordt beoordeeld en er een rapport komt